من و ارباب پریسا

0 views
0%

سلام اسم من شهابه شغلم آزاده 30 سالمه مجرد از زندگیم خیلی راضیم عاشق سکس با زن متاهل هستم واسه همین تو مهمونی و عروسی ها همش تو نخ خانم ها بودم تو یکی از همین مهمونی ها با پریسا که شوهرش مجید آشنام بود آشنا شدم آخر شب تو رقص پریسا خیلی نظرم و جلب کرد رفتم نزدیکش بوی عطرش داشت دیوونم میکرد مجید اون گوشه نشسته بود دستم بردم دور کمر پریسا که یه هو کشید کنار ترسیدم ولی بعدش اونم کنارم و طوری میچرخید که کونش میخورد بهم خلاصه اون شب شمارم و بهش دادم یه یک ماهی با هم تلگرامی در تماس بودیم تا این که یه شب بهش گفتم از خودش عکس بفرسته فرستاد خیلی تعجب کردم دیدم مجید کنار پاش نشسته چیزی نگفتم تا این که یه بار دعوتش کردم خونم گفت من نمیتونم بیام چون سگ دارم نفهمیدم چی میگه تا این که ماجرا رو بهم گفت همین که داشت تعریف میکرد کیرم بلند شده بود قرارمون شد پنجشنبه خونه اونا تا پنجشنبه دل تو دلم نبود ظهر پنجشنبه که از کار برگشتم خونه خودم و مرتب کردم و استراحت کردم زنگ زدم ساقی یه شیشه جک دنیل اورد چون پریسا گفته بود خیلی دوست داره خواستم براش کادو ببرم ساعت 9 شب دم در خونش بودم در زدم رفتم بالا چی میدیدم پریسا دم در با یه شلوارک چرم چسبون با یه نیم تنه سفید جلوم وایساده بود دست دادیم رفتیم تو شیشه رو بهش دادم اونم برد تو آشپزخونه 2 تا شات ریخت و با یخ اومد کنارم نشست طوری که انگار تو بغلم بود به سلامتی هم خوردیم بهش گفتم سگت کو خیلی دوست داشتم ببینمش چون پریسا بهم گفته بود که تحقیرش کنم منم خیلی خوشحال بودم خلاصه اونم صداش زد راستی در مورد پریسا و شوهرش بگم پریسا قدش 178 وزن عالی تو پر سینه ها نسبتا بزرگ کون گوشتی منم عاشق کونش بودم مجید هم یه بچه خوشگل با چشای ابی خلاصه مجید اومد با صورتی ناراحت اومد جلومون پریسا بهش گفت مادر جنده زانو بزن اونم اطاعت کرد جلوی پامون زانو زد و له له میزد بعد شروع کرد به لیسیدن پای پریسا بعد پریسا بهش گفت بره ویسکی رو بیاره اونم رفت و اورد دوباره مشغول پالیسی شد شات دوم و زدیم که پریسا حشرش زد بالا دستش و گزاشت رو کیرم و ازم لب گرفت عجیب مجید داشت انگشتای پام و میخورد پریسا کیرم و از تو شلوار اورد بیرون زد تو سر مجید گفت ببین این راسته نه ماله تو بدبخت به مجید گفت مشغول شه مجید التماس کرد و ولی چاره ای نداشت کیرم و لیس زد گذاشت دهنش گرم بود پریسا رفت بالای سرش یه دفعه با اون کون گندش نشست رو سر مجید تمام کیرم رفت تو دهنش داشت خفه میشد دست و پا میزد پریسا میخندید منم داشتم حال میکردم بعد دو دقیقه بلند شد مجید قرمز قرمز بود خفه شد پریسا مثل پورن استارها لخت شد سینش و گزاشت تو دهنم خیلی بزرگ بود مجید داشت خایه هام و لیس میزد تو عرش بودم مستیم زده بود بالا پریسا رفت تو اتاق خواب اسپری آورد داد مجید گفت مادر جنده مشغول شو اونم برام زد بعد پریسا خم شد و برام ساک زد خیلی حرفه ای میزد قلاده مجید دستم بود دیگه وحشی شده بودم سر پریسا رو گرفتم و داشتم تو دهنش تلمبه میزدم بعد ولش کردم بلند شدم کونم بردم جلوی دهن مجید گفتم بلیس اونم این کارو کرد پریسا هم اومد برام ساک میزد زنش جلو شوهرش عقب رو زمین نبودم پریسا خوب خایه هام و خورد هی قربون صدقم میرفت و به مجید فحش میداد بعد دستش و گرفتم بردمش روی تخت با کرم خوب کونش و چرب کردم داشت زوزه میکشید به مجید گفتم کیرم و چرب کنه اونم کلش و چرب کرد زدم تو گوشش گفتم مادر جنده تا تهش و چرب کن میخوام کون زنتو جر بدم اشکش در اومد ولی پریسا حال میکرد خوب که چرب کرد مثل یه فاتح رفتم بالای سر پریسا کون سفید و گوشتی داشت کیرم و گذاشتم رو سوراخ کونش مجید کنار تخت چمباتمه زده بود و فقط نگاه میکرد سر کیرم و گذاشتم تو در آوردم چند باری این کار و کردم بعد یواش یواش کردم توش پریسا فقط جیغ میزد و به مجید فحش میداد مجید هم داشت نوک انگشتاش و میخورد خوب که کیرتو کونش جا باز کرد شروع کردم به تلمبه زدن عالی بود کونش حلقوی بود از این کونهایی که زود گشاد نمیشه یه پنج دقیقه ای تلمبه زدم تا اینکه احساس کردم آبم داره میاد پریسا گفت بریز تو دهن مجید منم این کار و کردم مجید گریه میکرد بعد خوب کیرم و تمیز کرم پریسا که نا نداشت بلند شه بعد چند دقیقه قلاده مجید و گرفت و برد تو حموم و شاشید روش به منم گفت همین کار و بکنم منم با کمال میل این کار و کردم میخندیدیم تو همین حین پریسا بهم قول داد که یه روز خواهر مجید و بیاره تا بکنمش بعد رفتیم رو تخت ولو شدیم مجید دوش گرفت و اومد زیر پامون خوابید امیدوارم خوشتون اومده باشه این داستان ادامه داره نوشته

Date: September 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.