نمی دونستیم پرده کجاست

0 views
0%

مثه هميشه رفته بودم پيش حسام جفتمون خيلي نياز داشتيم وقتي از پله ها بالا اومديم و رفتيم توي اتاق محکم هم ديگه رو بغل کرديم کيرشو فشار ميداد رو کسم خيلي دلم ميخواست زودتر بريم تو تختش و سکس انجام بديم يکم لب گرفتيم بعد گفت لباساتو دربيار دراوردم رو تختش دراز کشيديم اول لبامونو گذاشتيم رو هم و آروم شروع کرديم لباي همو خوردن اون لبه بالامو ميخورد من لبه پاينشو با دستاش کمرو باسنمو ميماليد خييييلي محکم شلوار جفتمون پامون بود آروم دسشو برد از پشت تو شلوارم و بعد اوردش نزيکه کسم هيچي نميفهميدم تمام بدنم عرق کرده بود وقتي گردنمو ميخورد صداي نفساش دم گوشيم بيشتر تحريکم ميکرد ي دفه گف من از جلو ميخوام حسام اولين عشقم بود لب دادنو حسام يادم داد پرده داشتم ما جفتمون نميدونستيم پرده دقيقا کجاس فک ميکرديم توي رحم باشه واسه همين گف يکم ميکنم توش تا رسيد به پرده بگو من نميدونستم پرده دقيقا کجاس و چجوري ميشه حسش کرد وقتي کيرشو کرد تو کسم ماهيچه هاي پام شرو کرد لرزيدن ي حسي داشتم که تا اون لحظه تجربه نکرده بود يواش عقب جلو ميشد تااينکه گفتم از جلو نکن ميترسم ادامه ي سکسمونو انجام داديم اما از عقب افسوس کيرش پردمو زده بود ولي چون تا ته نکرده بود و فقط همين دم بود هيچ خوني نيومد رفتم آرايشگاپيشه مامانم وقتي رفتم دستشويي ديدم از رحمم خون مياد وقت پريودم نبود حسابه کار دسم اومد دسام ميلرزيد ب حسام اس دادم خونريزي دارم خييييييلي ترسيد ولي گفت که دارم دروغ ميگم باور نکرد تا آخر يه روز وقتي دعوامون شد بم گف برو جنده معلوم نيست کي پردتو زده و انداختي گردن من يه هررري آخر پيامش نوشت و ازم جدا شد 3سال باهاش بودم بااينکه بم خيلي خيانت کرد اما ميخواستمش و ميخوامش کاش اون لحظه جلوي شهوتمو گرفته بودم واقعا اي کاش خيلي ناراحتم نشونه ي دختر بودنمو از دست دادم حسام هيچوقت قبول نکرد ک پردمو اون زده ولي منم ديگه هيچي بش نگفتم چون نميخواستم رابطمون خراب شه حسامو حتي از پردم بيشتر ميخواستم اما حالا ميفهمم حسم بهش ي عادت بوده نه ي عشق من پشيمونم کاش شرايطشو داشتم ک پردمو بدوزم دارم ديوونه ميشم حسام ولم کرده و نوشته دختر

Date: September 30, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.