هنوز سیگارش روشن بود

0 views
0%

هشدار تم داستان برپایه روابط بی دی اس ام است لطفا مراقب وقت باارزشتون باشید سومین چهارشنبه ی ماه بود و باید یکی از فیلم های لیست سامان رو می دیدند دو هفته ای می شد که سامان تصمیم گرفته بود بازی کردن رو کنار بذاره الما مخالفت های خودشو داشت ولی این سامان بود که تصمیم می گرفت چهارشنبه ها هم شلوغی پاساژ دست کمی از روز های تعطیل نداشت ترافیک دغدغه ی همیشگی سامان بود چیزی که تا می تونست ازش فرار می کرد تو زندگیش فرار کردن معنی نداشت همیشه سر همه چی باید تا آخر می جنگید و پیروز می شد تا نشون بده رئیس کیه پارکینگ سوم ماشین رو پارک کرد و با آسانسور یک راست طبقه ی اول پیاده شدند میدونی که شلوغی رو اعصابمه کِرِم رو میگیری و میریم قیافه ی الما تو هم رفت خرید کرم پودر بخشی از برنامه ی شبش برای پاساژ بود ولی حرف سامان تمام برنامه ریزی هاشو به هم ریخت وارد مغازه ی روژا شدند الما خواست طرف قفسه های عطر بره که با اخم سامان راهشو کج کرد بلافاصله یکی از فروشنده های مرد اونجا نزدیک الما شد و ازش پرسید که چه کمکی میتونم بکنم سامان از چند متری رفتار الما با پسر فروشنده رو زیر نظر داشت اگر دو هفته ی پیش بود سامان جلو می رفت و بعد از یه چشم غره الما رو از مغازه خارج می کرد و شبش ولی سامان تصمیمشو گرفته بود می خواست عادی باشه می خواست نرمال رفتار کنه الما و فروشنده تو چند سانتی متری هم بودند چند تا کرم پودر با رنگ ها و تُن های متفاوت روی میز بود فروشنده یه پسر بیست و چهار پنج ساله بود که قد نسبتا بلندی هم داشت و رد عطرش تا چند دقیقه میموند که البته بخاطر فروشنده بودن معلوم نبود که عطر برای خودش بود یا برای مغازه فروشنده با پر رویی تمام دست الما رو گرفته بود و پایین شستش روی پوست تقریبا سفید الما کرم پودر رو میمالید و محکم ماساژ می داد سامان دستاش مشت شده بود تمام تمرکزش تو اون لحظه روی ثابت موندن سرجاش بود تعجب کرده بود عکس العملی که الما نداشت برای سامان بی معنا بود چطور می تونست بذاره اون مرتیکه دستشو لمس کنه دستی که متعلق به سامان بود و هست سامان حتی نمی تونست طرف الما بره که به مرتیکه نشون بده که الما برای کس دیگه اییه چون می دونست اگر بره سمتشون همون دست های مشت کرده به صورت اون مرد سواستفاده گر می خوره و این یه رفتار عادی برای یک مرد عادی نیست نفس کشیدن براش سخت شده بود الما از گوشه ی چشم سامان رو می دید چشم تو چشم شدند عصبانیت از طرز نگاه سامان معلوم بود ولی الما خیلی سریع دوباره نگاهشو سمت دستش که تو دست های اون مرد بود برد خشم سامان بیشتر شده بود حدسشو می زد که این یه بازی از طرف الما برای تحریک سامان باشه ولی حدس کافی نبود بالاخره تست کردن رنگ ها تموم شد مرد کرمی که انتخاب شده بود رو سمت صندوق برد و سامان مجبور شد که بالاخره از سر جاش حرکت کنه جلوش مردی وایساده بود که تا چن دقیقه ی قبل روی چیزی که مال اون بود دست درازی کرده بود تاوان اون مرد چن تا مشت و لگد بود سامان بیشتر از هرموقع روی کنترل کردن خودش کار می کرد نمی تونست زیر حرفی که زده بود بزنه از مرد بودنش کم می کرد اون فروشنده از خط قرمز های سامان رد شده بود ولی سامان بدون کدهاش دیگه اون آدم تعریف شده نبود حداقل تو ذهن خودش و چی مهمتر از تعریف آدم نزد خودش نفس عمیقی کشید و سعی کرد با نگاهش اون پسره ی سوسول فروشنده رو بترسونه حساب کرد و الما پاکت رو برداشت دست الما رو تو دست خودش قفل کرد و بعد از خارج شدن از مغازه ول کرد سامان خوبی الما سوال بی موردی پرسیده بود جفتشون می دونستن که اون بهتر از هرکسی تو زندگی سامان میتونست معنی هر حرکت سامان رو تشخیص بده ته لب های نگران الما خنده ی کم رنگی بود که هرکسی نمیتونست تشخیص بده و البته سامان برای الما هرکسی نبود خنده ای که نشون از یه موفقیت کوچیک داشت طبق گفته ی سامان بدون پاساژ گردی و رستوران باید سمت ماشین برمی گشتن سامان بیشتر از همیشه تو فکر بود فک نمی کرد کنترل کردن خودش بتونه انقدر سخت باشه کنترل کردن دیگران بهش قدرت می داد و حس درونشو راضی می کرد ولی کنترل کردن خودش سخت بود خیلی ولی از یه طرف نمی خواست حتی اگه اون حدسش هم درست باشه الما تو اون بازی ببره چون این همیشه سامانه که باید پیروز شه این یه بایده الما متوجه تمام رفتار های سامان شده بود با گذشت هرلحظه و نزدیک شدن به پیروزیش خنده ی کم رنگش پر رنگ می شد ولی همچنان از سامان قایمش می کرد توی خونه جلوی تلویزیون بودند سامان روی کاناپه و الما با لباس خوابش روی زمین بغل پای سامان نشسته بود و تکیه ی سرش به زانوی سامان بود قبل از شروع فیلم تکراری هم غرهاشو زده بود که چطور سامان بدون لباس راحت میتونه رو کاناپه لم بده و فیلم تماشا کنه چرا باید برای بار بیست و یکم اون فیلم تکراری رو ببینند چرا نباید به جای فیلم دیدن حرف بزنند و سوال های تکراری که با یه نگاه معنی دار سامان و حرکت دستش به سکوت تبدیل شد وقتی الما جلوی سامان روی زمین می نشست سامان لذت می برد از دیدن بدنش از دیدن ادا هایی که وسط فیلم از خودش درمیاره چه گریه چه خنده چه ترس و سامان تماشای الما رو جزیی از لذت دیدن فیلم می دید بدون الما و اداهاش که هیچ وقت تکراری نمی شدند تماشای فیلم بی منظور می شد سر صحنه های جدی الما تکیشو از زانوی سامان برمی داشت و پاهاشو تو خودشو جمع می کرد یه قوسی هم به کمرش می داد و تتوی پشت گردنش کامل معلوم میشد تتویی که همون و همونجا روی پشت گردن سامان هم بود ناخودآگاه به تتوی خودش دست زد و یاد اون روزی افتاد که تصمیم گرفتند بدن هاشون مثه هم باشه هر زخمی که جاش مونده هر نوشته ای هرچی صحنه ی مورد علاقه ی الما رسید مثل همیشه همونطور که پشتش به سامان بود دستشو عقب برد تا دست سامان رو بگیره زمانی که تایلر میخواست دست جک رو بسوزونه سامان مثل هربار دستشو جلو نبرد جای کرم پودر ها هنوز روی دست الما مونده بود سامان نمی خواست دوباره یادش بیاد نمی خواست دوباره خودشو کنترل کنه اونم تو خونه ی خودش تو چند سانتی متری الما الما برگشت و به سامان نگاه کرد چرا دستمو نمی گیری برگرد فیلمو نگاه کنیم الما بدون توجه به حرف سامان ایستاد رون های سامان رو به هم چسبوند و روشون نشست چرا نمیخوای دستمو بگیری دست های الما دقیقا روی یکم پایین تر از زیپ شلوار سامان بود سامان داشت تحریک می شد به دستاش نگاه می کرد دقیقا وسط فیلمیم صدای داد زدن جک تو فیلم سامان رو بیشتر تحریک می کرد می تونست می تونست که نه باید اون صدای داد الما می بود که تو خونه میپیچید الما برگشت یه نگاه به صحنه انداخت و دوباره سامانو نگاه کرد نمی خوای تنبیهم کنی سامان به زور میتونست نقش بازی کنه برای گفت و برای تموم کردن دیالوگ دستشو پشت سر الما برد و با یه فشار به لبش نزدیک کرد و بوسه شروع شد لباشو گاز میگرفت و دستاش بند پیراهنو از روی شونه های برنزه ی الما پایین میدادند سینه های بدون سوتین الما معلوم شدند بوسه های سامان به گردن الما رسید و هم زمان تتوی پشت گردنشو نیشگون می گرفت الما خودشو از لبای سامان جدا کرد برای سامان برات مهم نبود مرد غریبه دستمو لمس میکرد دیگه دوسم نداری دیگه برات مهم نیست تیر رو توی کمان گذاشته بود و داشت هدف می گرفت دقیقا همینجا رو با دستای نرمش ماساژ می داد به همون قسمت دستش اشاره کرد و تیر دقیقا به هدف خورد سامان غیر قابل کنترل شده بود موهای الما رو کشید و عقب داد پس بازی میخوای ها اهوم نقش بازی کردنی در کار نبود نه برای الما و نه برای سامان موهاشو ول کرد و الما خیلی سریع روی زمین پایین پاهای سامان نشست بند پیراهن رو از دستاش رد کرد و پیراهن دور کمرش افتاد خواست موهاشو ببافه که سامان داد زد الآن لازم نیست بله ارباب گفتنش طوری بود که هیجانش برای بازی رو نشون میداد سیگار برسه الما ایستاد و پیراهن روی زمین افتاد سمت عسلی کنار پنجره رفت سیگار مالبرو و فندک رو برداشت و دوباره سر جاش نشست سامان فیلم رو پاز کرده بود بدن برهنه ی الما تنهای چیزی بود که سامان نگاه می کرد و میخواست که نگاه کنه خیلی چیزهای دیگه هم میخواست مثه صدای جیغ الما زمانیکه جای کبودی ها و زخم ها کم رنگ و کهنه شده بودند نشونه هایی بودند که به همه میگفتند که این بدن برای کیه شاید واقعا وقتش بود که دوباره به همه ثابت بشه این دختر برای کیه الما اجازه خواست و سامان با اشاره ی سر بهش فهموند که میتونه سیگار رو برای اربابش روشن کنه سامان یکم خم شد و الما سیگار رو روی لب های سامان گذاشت و خودش نگهش داشت خیلی ناشیانه با چند بار تلاش فندک رو روشن کرد و سیگار آتیش گرفت بعد از یه کام عمیق و بیرون دادن دود به طرفی که الما نیست مستقیم به چشمای الما که زمین رو نگاه میکردن خیره شد دستت الما آب دهنشو قورت داد و دست راستشو سمت سامان برد سامان دست لطیف الما رو گرفت و دقیقا همونجارو بوسید اون صحنه برای الما آشنا بود دقیقا بوسه ای بود که قبل از سوخته شدن دست جک تایلر روی دست جک زد حرکت بعدی برای الما قابل پیش بینی شده بود ترس توی چشماش بود فکر اینکه از پسش میتونه بر بیاد یا نه درگیرش کرده بود تا چقدر مگه می سوخت جاش هم ممکن بود برای همیشه بمونه سامان طاقتشو داشت سوالا تو ذهنش بودن زمان دیر می گذشت می دونست قراره درد بکشه ولی ندونستن نوعش و چقدرش اذیتش می کرد درد کشیدن براش لذت بود مثه زمان هایی که برای ضربه ی بعدی اسپنک به سامان التماس میکرد یا مثل زمان هایی که پوست لبشو میکَند تا خون میومد و بعدش با زبونش خیسش میکرد سامان دست الما رو روی پاش با دست خودش قفل کرد سیگار داشت نزدیک می شد الما با دقت به حرکت دست سامان نگاه می کرد می تونست نمی تونست خودشم جواب رو نمی دونست اولین بار بود سیگار به پوست دست الما چسبید و الما با اون یکی دستش جلوی دهنش و جیغ خفیفش رو گرفت اشک هاش سرازیر شده بودند نگاه الما به ساعت دست سامان و گذشتن عقربه هاش بود و نگاه سامان به چشمای الما و دردی که توش موج می زد گوش هاش هم تمام صداهایی که از گلوش خارج میشدند رو جذب می کرد سیگار خاموش شد سامان سیگارو برداشت و دستشو آزاد کرد الما تکونی نخورد مهار صدای گریه هاش هرلحظه سخت تر می شد صدای گریه اش صدای گریه اش باید سامانو آروم می کرد از صدای گریه لذت می برد ولی این گریه فرق داشت صداش فرق می کرد و حتی مزه اشکاش اشکاشو با بوسه مزه میکرد الما مث یه دختر کوچولو فقط گریه میکرد وقتی مثه دختر کوچولو گریه می کرد حس ددی بودن رو توی سامان بیدار میکرد حس اینکه میتونه به یه نفر امنیت بده دختر کوچولو بودنش بدجور تحریکش می کرد دلش میخواست خالی شه ولی پشتتو کن الما پشتشو به سامان کرد صدای گریه ها بیشتر می شدند ندیدن چشمای الما برای سامان سخت بود موهاشو از دوطرفش جمع کرد و شروع به بافتن کرد تموم شد می تونی بری الما خیلی سریع از جاش بلند شد و درحالیکه دستشو گرفته بود سمت اتاق خواب دوید و در رو محکم بست سامان بدون مکث سیگار رو روشن کرد و دقیقا روی همون قسمتی که رو دست الما سوزونده بود گذاشت و سیگار انقدر موند تا خاموش شد جاش قرار بود بمونه هم روی دست الما و هم روی دست سامان قرار بود بدنشون مثل هم باشه قرار بود اون جای سیگار یادآور خیلی چیز ها باشه سامان کرم سوختگی رو از کشوی آشپزخونه برداشت و سمت اتاق خواب رفت نوشته

Date: April 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.