پیدا کردن دوست گی تو استادیوم

0 views
0%

سلام نیما هستم این داستان دوم هست داستان اول 9 9 88 9 86 8 8 7 8 9 86 8 9 88 8 7 8 3 8 8 8 1 8 9 88 9 86 8 کون دادن تو استخر خانگی بود این داستان یک سال بعد اولین سکس ام با شاهین بود وقتی که من 17 سالم بود چند ماه بعد با شاهین سر یه مسله ای که نمیتونم بگم ارتباط ام را باهاش قطع کردم چند ماه بعد قطع ارتباط ام با شاهین میگذشت بسیار حشری شده بودم چون میگن آگه کسی آبش و بریز تو کون طرف دوست داره همیشه کون بده منم اینطوری شده بودم به خاطر همین خودمو با خیار و موز پلاستیکی ارضا میکردم ولی مثل کیر واقعی نمیشود ومیترسیدم تو محب به کسی بگم میترسیدم آبروم بره یه روز با دوستم رفته بودیم استادیوم آزادی بازی استقلال ببینم طبقه دوم بودیم در حین مسابقه پای یه پسره که پشتم بود هی میخورد به کونم برگشتم پسره گفت ببخشید منم یه لحظه ازش خوشم اومد بدن بنساز کاری بود تو پر و پسر خوش گل تقریبا 2 3 سال از من بزرگتر بود هی تو فکر ام میگفتم ای کاش این منو میکرد همین که تو این فکر بودم باز پاش به کونم خورد برگشتم باز گفت ببخشید گفت منم هی بلند میشم تشویق کنم پام میخوره بهتون منم بهش گفتم میخوای دیگه پاتون تکون نخوره اونم گفت باشه اومدم عقب تر نشستم روی نوک پاش تعجب کرد منم خندیدم فکر کنم فهمید من یه چیزی ام میشه من گفتم دیگه تکون نمیخوره بعد چند دقه به دوستم گفتم من میرم دستشویی جامو بگیر الان میام رفتم تا اومدم در دستشویی ببندم آون پسرهم اومد تو دستشویی در بست چون در حین بازی بود هیچ کس تو دست شوی نبود دیدم یه دستش رو کیرمه یه دستش رو کونم داره میماله منم تا این صحنه رو دیدم حشری شدم چشمامو بستم آون پسره که اسم اش نوید بود به هم گفت دوست داریییئییی من گفتم اره چند دقه نگشت که نوید گفت دوست داری بکنمت منم که حشری شده بودم که گفتم اره سریع شلوار ام تا زانو داد پاین شلوار خودشم همینطور گفت بخور تا چشم افتاد دیدم چه کیر بزرگ و دازی بود منم که حشری بودم انداختم دهنم کیرشو میخوردم جفتمون داشتیم حال میکردم بعد گفت بلند شو دستتو بزار به دیوار برگرد برگشتم دیدم داره کریشو میکنه تو چون کونم تقریبا گشاد بود راحت رفت چند دقه که تلنبه زد گفت دوست داری دارم میکنم منم گفتم آررررره به چند دق آبش و ریخت تو کونم بعد آون برام جق زد تا آب منم اومد سریع شلوارو پوشیدیم بهم گفت شحدس زدم کونی هستی ولی شک کردم گفتم دل بزنم به دریا شاید درست دربیاد که درست در اومد منم که از کردنش بعد چند ماه برام پیش اومد خیلی حال کردم شماره هم دیگرو گرفتیم رفتیم سر جامون نشستیم دوستم گفت چرا طول کشید چون 15 دقه شده بود منم گفتم دستشویی شلوغ بود آنم نفهمیده بعد آون قضیه باز رابطه داشتیم دفعه بعد براتون تعریف میکنم نوشته

Date: January 31, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.