چه شد که کونی شدم

0 views
0%

اسم من امیره و30سالمه حدودا 16ساله بودم که مجبوربودم واسه هزینه تحصیلم تابستونابرم سرکار يه روزیه پسر15ساله سبزه تپل وبانمک به نام حسین هم اومد مشغول به کارشد دوستام که میومدن پیشم گفتن حسین کونیه منم خیلی حشری بودم پسرای زیادی روکرده بودم فقط هم لاپا میزدم طوری که کیرم به سوراخ کونشون کشیده ميشد يه دوچرخه داشتم ظهرکه تعطیل میشدم باحسین تا ی مسیری میرفتیم يه روز ازتوکوچه ها که خلوت بود میرفتیم همون جورکه رکاب میزدم پامم میکشیدم به باسنش اونم خوشش میومد هي خودشو جابه جامیکرد بیشتربهش بخوره هردومون حشری شده بودیم ساعت 16 میرفتیم سرکار حسین گفت ساعت 14منتظرتم همین جا رفتم خونه اشتها نداشتم فقط حشری بودم مامانم نهارآورد چندقاشق بیشترنخوردم گرمی هوارو بهونه بی اشتهایی م کردم نزدیک ساعت 14 بودبلند شدم برم سرقرار مامانم گفت چ زودمیری الکی گفتم سفارش زیاد داریم حسینودیدم روچمن هاتوفلکه نشسته سوارشد بازم پامو میکشیدم به باسنش هردومون استرس داشتیم وحشری بودیم مثه موقعی که آدم فیلم سکس نگاه میکنه خلاصه رسیدیم محل کار که انباری داخل یک کوچه بود من کلید داشتم سرظهر بود کوچه خلوت بود رفتیم داخل در روبستیم سرپاهمدیگه روبغل کردیم کیرامونو به هم میمالیدیم بوس میکردیم به حسین گفتم لباساتودربیار گفت اول تودربیار ناگفته نمونه من از حسین خیلی خوشکل تر بودم لاغرقدبلندبدنم سفید وبی موبود خلاصه لباسامونو درآوردیم حسین میترسید از اینکه به کسی بگم گفت بزار منم یکم بکنم تا مطمئن بشم به کسی نمیگی منم تا حالا کون نداده بودم گذشته از اون ازخونواده آبروداری بودم موندم چیکارکنم ازطرفی حشری شده بودم که نپرس باخودم گفتم بالفرضم به کسی بگه باورنمیکنه همه منم میشناسن اونم میشناسن واسه همین قبول کردم لخت شدیم سرپا قدشم نمیرسید کیرشوگذاشت دم سولاخم با دست راستشم کیرمو میمالید بااینکه از من کوچیکتربود ولی کیرش کلفت تروبلندتربود خیلی حرفه ای بودبس که کون داده بود داغی کیرشوسوراخ کونم حس میکردم ازم تف قرضی میخواست آب دهنم خیلی غلیظ شده بود ریختم تودستش مالیدبه سرکیرش وسوراخ کونم انگشتشو کردسوراخ کونم یواش میبرد تو نگه میداشت میکشیدبیرون بومیکشید کیرشو گذاشت دم سولاخم سرشومیمالید به سولاخ کونم خیس بودخوشم میومد ازبست مست بودم اصلا نفهمیدیم چ جوری کرد توش خیلی لذت میبردم بدن حسین نرم بود میخورد بهم خوشم میومد بادوتا دستام باسنشو گرفتم میمالیدم فشارش میدادم بیشتر بچسبه به من شرشرازمون عرق می ریخت بااینکه زیادکون کرده بودم ولی اصلا اندازه کون دادنم لذت نبرده بودم واسه همین اصرار نداشتم جاهامون عوض بشه ویکم من بکنم دوباره حسین تف زد به دستش وشروع کرد به مالیدن کیرمن دیگه داشتم به اوج لذت میرسیدم حسین تند تند میکرد تندتند هم واسم جلق میزد که یهودیدم آبم پاشید وبعد یک دقیقه هم حسین آبشو ریخت توکونم لباسامو پوشیدم رفتم دستشویی زورزدم آب حسین ازکونم ریخت بیرون وخودموشستم دیگه نزدیک ساعت 16بوددرمغازه روبازکردم ازاونجا مسیرزندگیم عوض شد ومتوجه شدم من برای دادن آفریده شدم نه کردن ودست سرنوشت منو برد به سوی کون دادن اگه خوشتون اومد تا از بقیه سکس هامم بگم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.