کردن کون تو حموم قدیمی

0 views
0%

سلام اسم من بهنامه 16سالمه داستان مال همین چهار روز پیشه تو روستای پدر بزرگم که هر چند باری میریم اونجا البته ما تو شهریم روز اول که رفتیم خونه اقوام تا ظهر برگشتیم خونه پدر بزرگ بعد از ظهر حوصلم سر رفته بود که اومدم بیرون پرنده پر نمیزد هوا هم سرد بود تا چندتا کوچه رفتم دوری زدم که یهو چشمم به یاسر خوردکه میشناختیم همو البته در حد سلام و علیک یاسر 15سالش هست اما نسبت به سنش کوچیکتر میزنه و خیلی هم خوشکله منم که سه ماهی بود پر شده بودم و باید خالی میکردم خلاصه رفتم سراغش و سر صحبت رو باز کردم که چکار میکنی درسها چطوره و این حرفها وبا هم شروع به قدم زدن کردیم تا رسیدیم نزدیک حموم عمومی که متروکه بود بهش گفتم یاسر من خیلی دلم میخاد ببینم تو این حموم چجوری هست ولی همیشه میترسیدم برم حالا که با همییم بیا بریم ببینیم چجوریه اونم گفت باشه و رفتیم تو تاریک بود رفتیم جلوتر که رسیدیم به چندتا حالت اتاق اتاق که بالاش پنجره بود وروشنی داشت از در ورودی دور شده بودیم که طاقت نیوردم و از پشت بغلش کردم ترسید گفت چکار میکنی گفتم نترس کاریت ندارم باید بهم حال بدی وگرنه میبندمت اینجا جن ها بگیرنت هم قدش هم هیکلش کوچیکتر از من بود زورم میچربید بهش گفت زر نزن جن کجا بوده وقت نبود اخر سر گفتم یا کون بده یا زنگ میزنم بچه ها هم بیان جرت بدن ترسید راضی شد گفت فقط زود چهار دست و پا خوابوندمش گرمکن پاش بود با شورتش با هم کشیدم پایین اووووووووووووف که عجب کونی بود دست میزدم بهش مثل ژله میلرزید لپای کونشو زدم کنار دیدم یکم گشاده بروش نیوردم شروع به لیسیدنش کردم دیدم داره حال میکنه یواش اه میکشید از شهوت بعد شلوار لی مو تا زانو کشیدم پایین وهمون حالت دوزانو ایستادم برش گردوندم که کیرمو بخوره اول نمیخورد بزور کیرمو کردم تو دهنش پنج دیقه ای ساک زد که برش گردوندم کیرمو تف مالی کردم دستمو گرفتم جلو دهنش که تف کنه اونم تف کرد و زدم تو کونش و اروم سر کیرمو دادم تو که دیدم راحت رفت تو اونم کمدرد کشید شروع کرد به تلنبه زدن سرمو بردم طرف گوشش گفتم ای ناقلا تو که کونی هستی بگو ببینم به کیا دادی اونم تعریف کرد که به 6نفر تاحالا داده که چندتاشون دوستای خودم بودن و داییم و چوپون محل یکم که اونجوری کردمش بلندش کردم دستشو زد به دیوار و قنبل کرد اونجوری هم کردمش کیرمو که میدادم تو ودر میاوردم میلرزید مونش و یه صدایی میداد که حشری کننده بود خیلی حال میکردم که دیدم داره میاد ابم کشیدم بیرون و خالی کردم کیرمم مالیدم به دیوار که سرش پاک بشه بعد کشیدیم بالا واومدیم بیرون یاسر هم گفت دمت گرم از همه بهتر کردی منم گفتم تو بهترین کونی بودی که کردم انصافا هم همین طور بود نوشته

Date: February 18, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.