کسم واسه کیرش له له میزنه

0 views
0%

سلام دوستان داستانی که براتون مینویسم برمیگرده به چند روز پیش مشخصاتمم میگم من ساکن جنوب هستم پوستمم سفیده وزنمم پنجاه و هشت کیلو هست قدمم 165قیافه جذابی دارم و تنها کسی که تونستم باش سکس کنم عشقمه که چهارساله باهاشم و بعدازدوسال قرار بلاخره تصمیم گرفتیم باهم سکس کنیم اوایل هیچ انگیزه ای براسکس نداشتم وفقط برای ارضای عشقم زیرش میخوابیدم ولی کم کم شرایطم فرق کردخلاصه بعدازکلی سکس بخاطریه اتفاقایی نزدیکه هفت ماه ازهم بی خبربودیم تا اینکه یه شب بهم زنگ زد و گفت دلش برام تنگ شده ومنم باکمال میل باش قرارگذاشتم وفردای اون روز رفتم پیشش نزدیکه یک ساعت باهم حرف میزدیمودرددل میکردیم تااینکه کم کم رفتم جفتش درازکشیدم واونم محکم منوبغل وشروع کرد لبامو خوردن منم واقعا تشنش بودم وخودم دکمهای مانتوموبازکردم اونم دستشواروم اروم میکشیدروناف وسینه وگردنم بعدش شروع کردلخت کردنم لخته لخت زیرش بودم انگشتشوگذاشت لای کسم وشروع کردچوچولمومالیدن منم ازپشت شلوارکیرشومیمالیدم بدجورسفت وبزرگ شده بود طاقت نیوردم وشلوارشوکشیدم پایین اونم کامل لخت شداروم رفت سراغ گردن وسینهام ایقدخوردکه جای مکاش تاالان روسینهامه بعداروم رفت لایه کسموبازکردوشروع کردتندتند زبونشوچرخوندن منم بااه ونالهام لذتمبش نشون دادم تااینکه بش گفتم تودرازبکش اونم همینکاروکردکیرشوبادوتادستم گرفتم اولش ازته دلم خایهاشومکیدم وبعدش اروم سرشوکردم تودهنم ودورشولیس میزدم کم کم کل کیرشوگذاشتم تودهنم وشروع کردم خوردن کیرعشقم فداش بشم من بعدش روش خوابیدمواونم کیرشوبه کسم میمالیدکم کم سرشوگذاشت توبش گفتم بیشترنذارگفت جون من بذارپارت کنم خیلی کست داغه میخوامش ولی من اجازه ندادم اونم یذرشوکردتوکه هرموقه فشارمیدادمن خودمومیکشیدم که پارم نکنه تااینکه خودم بش گفتم بیاازپشت بکن منواونم به کیروسوراخ کونم کرم مالیدوسرشوگذاشت توتاسرشوکردتودردشدیدی گرفتم اخه چندماه بودکیرنخورده بوداینم بگم همیشه سخت کیروتوکونم تحمل میکردم اخه واقعادردناکه بخصوص کیرکلفت خلاصه خیلی اروم میزدتوکه دردم نگیره منم اه ونالم کل اتاقوپرکرده بودکه بعدازچندبارتلمبه زدن ابش اومدوریخت دمه کونم اونروزش خیلی واسم خوب بوداخه هم کنارعشقم بودم وهم کیرشوبازچشیدم الانم که دارم تایپ میکنم کسم خیسه خیسشه وواسه کیرش له له میزنه دوسش دارم نوشته

Date: June 22, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.