کون دادن و خوردن آب سن بالا

0 views
0%

سلام به دوستان شهوانی اسم من شایان و 22 سالمه من از سیزده چهارده سالگی سابقه کون دادن دارم تا الان که 23 سالمه ولی الان فقط دوس دارم با سن بالا سکس کنم این داستانی که میخوام تعریف کنم واسه 1 ماه پیش بوده که به سن بالای خیلی خوب که حسابی کارش خوب بلد بود دادم ماجرا از اونجا شروع شد که من تو مترو بودم که چشم خورد به یه مردی که لباسای بلوچ میپوشه و کلی ام ریش داشت خلاصه کونم شروع به خارشک کرد خیلی دوست داشتم زیرش بخوابم یه نگاه بهش کردم اونم بهم نگاه کرد یه خنده ریز کردمو گرارو بهش دادم یه مرد چارشونه او هیکلی که 56 یا 57 سنش میخورد منتظر موندم ببینم کدوم ایستگاه پیاد میشه که ایستگاه شوش پیاده شد منم دنبالش راه افتادم خیلی استرس و اضطراب داشتم چندباری خواستم برگردم ولی خارشک کونم نمیزاشت دنبالش رفتم تا بیرون از مترو پیاده داشت به سمت میدون میرفت ساعت 9 شب بود یکم خلوت بود دل زدم به دریا رفتم سمتش پرسیدم آقا میدون شوش کدوم طرفه گفت اگه با تاکسی میخوای بری لب خیابون سوار شو اگه پیاده میری من تا میدون میرم دنبالم بیا خوشحال شدم که 50 درصد نقشمو خوب جلو رفتم سر حرف و باز کردم کجا زندگی میکنی گفته که اهل زاهدان ولی اینجا تو فدائیان تو کارگاه که تعطیل شده نگهبانه امروزم زده بود بیرون تهرانگردی خیل خوشحال شدم که مکانش اوکی هستش بهش گفتم تنهائی بهت فشار نمیاد گفت چرا ولی کسی نیست تو تهران همیشه تنهاست دیگه پرو شدم و پرسسیدم خب عوضش راحت دختر یا زن میبری سکس میکنی که گفت هرچی حقوقم در میاد تو شوش پول جنده میدم بهش گفتم دوس داری دیگه پول جنده ندی ولی سکس داشته باشی که با تعجب گفت اره دل و زدم به دریا گفتم میخوای با من باشی من ازت خوشم اومده شروع به منومن کردو گفت مگه تو کونی هستی گفتم آره خیلی دوس دارم کون دادن و خلاصه اونشب بعد کلی حرف زدن یه تاکسی گرفتیم و رفتیم کارگاش داخل کارگاه که رفتیم یه اتاقک بود که یه تخت توش بود با اجاق و یخچال زیاد تمیز نبود کنار یخچالم سیخ و سنجاق بود واسه تریاک کشیدنش داشتم آتیش میگرفتم از شهوت سریع دستمو گرفت و من و انداخت رو تختش خودش افتاد روم شروع کرد به خوردن لبام سیبلاشو ریشاش اذیت میکرد بعد چند دیقه بلند شدو جلوم وایساد منم لباسشو دادم بالا شلوارشو کشیدم پائین یه کیر کلفت و سیاه و پشمالو که 17 18 سانت میشد میمالیدش به صورتم خیلی خوب من حشری میکرد آب اولیش کامل مالید به صورتم که سر کیرشو کردم تو دهنم همینجوری که سرکیرش تو دهنم بود از تو صورتش نگاه کردم که چشاشو بسته بود لذت داشت میبرد منم تو دلم خوشحال بودم که به هدفم رسیدم کیرش بزور تو دهنم جا میشد موهامو گرفتو محکم شروع به تلمبه زدن تو دهنم کرد پشت سرهم 10 دیقه تو دهنم داشت تلمبه میزد که یهو سرمو محکم فشار داد به کیرش دماغم میخورد به پشمای کیرش که دهنم پره آب کیرش شد کل دهنم پر آبش شده بود که کیرشو کشید بیرون یه مقدار آبش از دهنم ریخت بیرون ولی تهشو قورت دادم آبشو بدمزه نبود ولی خیلی بو وایتکس میداد بیحال افتاده بود رو تخت که دستمو گرفت و من و کشید سمت خودش بغلم کرد گفت که هنوز کارم تموم شده شروع کرد دوباره به خوردن لبامو که دکمه شلوارمو باز کرد همزمان با شرتم کشید پایین خودمم تیشرتمو در آووردم کاملا بدنمو شیو کرده بودم خیلی حرفه ای بدنمو میخورد نوک سینه هامو زبون میزد من تو فضا بود خیلی داشت بهم حال میداد برم گردوندو چهاردست و پام کردو پاهامو باز کردو شروع به لیسیدن کونم کردم تو فضا بودم زبونشو میکشید به کونم تو فضا بودم التماسشو میکردم بکنه توش کاملا در اختیارش بودم دیگه امادم کرده بود که بکنه توش بلند شدو دستشو آوورد جلو دهنم گفت تف بنداز تف انداختم مالید بی کیرشو به کونم ترسیده بودم که اگه یهو بکنه جر خورده کونم کیرشو با کونم تنظیم کردو آروم آروم کیرشو فشار داد به کونم سرش رفت تو ولی خیلی دردم اومد و یه آییی گفتم نگه داشت که جاز باز کنه کارشو خیلی خوب بلد بود آروم آروم شروع کرد به فشار دادن نصفه کیرش رفته بود تو کونم ولی بازم درد داشتم که دیگه جاشو داشت میداد به لذت شروع به تلمبه زدن کرد دیگه کیرشو تا ته تو کونم کرده بود واقعا خیلی داشت بهم لذت میداد مخصوصا وقتی که پوزیشناشو عوض میکرد و دستشو میداد میک میزدم یا زبونشو میکرد تو دهنم نیم ساعت داشت تلمبه میزد منم دیگه داشت ابم میومد که آبم اومد ریخت رو شکمم اونم تلمبه زدناش سرعتش زیاده شده بود که یهو کونم داغ داغ شده بود فهمیده آبکیرشو خالی کرد تو کونم جفتمون بیحال افتادیم کنار هم شب و تو بغلش خوابیدمو صبش شمارشو گرفتمو رفتم از اون روز به بعد هفته ای دوبار میرم پیشش این واقعی بود داستان نبود نوشته

Date: August 23, 2018





Leave a Reply

Your email address will not be published.