کون عمه فوق سکسی ام

0 views
0%

سلام ميخوام داستان سكس خودم رو با عمم رو واستون تعريف كنم ك واقعيت داره اول بزاريد از عمه فوق سكسيم واستون بكم قدش 165وزن 70 اندامش بيست بود و جيزي ك منو ديوونه كرده بود كون و سينه كندش بود من جند ساله ك ب سكس با عمه فكر ميكردم ك ي روز باهاش سكس كنم در ضمن من عاشق باهاش و انكشتاش بودم ي روز ك اومدن خونمون كفششو بردم تو دستشويي و بو ميكشيدم واي ديونه كننده بود بعد ب كيرم ميماليدم و دست آخر آبمو توش ريختم بعد با دستمال باكش كردم بكذريم بريم سراغ اصل داستان ي روز ك از مدرسه بركشتم حدودا ساعت 1 ظهر بود ك كوشيم زنك خورد بابازرك خواستن برن شهرستان آخه يكي از فاميلاشون مرده بود ازم خاست برم بيش عمم يكي دوروزي بيشش باشم ك تنها نباشه تا اين خبرو شنيدم انكار دنيارو بهم دادن قبول كردم ظهر ساعت 2سريع رفتم اونجا جون عممو ديدم با ي شلوار تنك و سكسي ك كونش 10برابر شده بود احوال برسي كردم رفتم تو اونا رفته بودن كسي خونه منم يهو تو دلم ي جوري شد خواستم هر ج زودتر باهاش سكس كنم وباهاش خيلي راحتم ولي خابم ميومد كرفتم خابيدم تا ساعت 4هيجي حاليم نبود ك يهو شنيدم عمه داره صدام ميزنه ميكفت بيا عصرونه بخور منم رفتم عصرونه رو خوردم بلند شدم ك برم تلويزيونو روشن كنم ك كفت كوشيتو بده جند تا آهنك بلوتوث كنم حدودا 300تا كليب سكسي تو كوشيم بود ك فهميدم كاوم زاييده بهش دادمش نخاستم جلو من فيلمارو ببينه ب بهانه نان كرفتن از خونه زدم بيرون بعد يه ساعت اومدم خونه ديدم كوشيم دستشه و با ي لبخندي كوشيمو بم داد وقت شام بود سر شام بدجور نكاه ميكرد شامو خوردمو رفتم ي كوشه نشستم و با كوشيم ور ميرفتم ك اومد كنارم نشست رانش رو ب من جسبوند و كوشيو ازم كرفت جلوي خودم فيلمارو دوباره كذاشت واي بدجور حشري شدم صداي آه آه زنه ميومد ك كيرم از زير شلوار شروع ب راست شدن شد كيرمو ديد دستشو آورد سمت كيرم واي ج حالي داد سر كيرمو كرفت نميدونم جم شد يهو مثل ديونه ها لبمو كذاشتم رو لبش واي ي جوري بودم انكار تو اي دنيا نبودم اونم لبمو ميخورد همينجوري دستمو بردم ي تاب تنش بود آروم درآوردمش واي جي ميديدم سينه هاي كندش سوتينشو كشيدم باز شد سينشو مثل سك ميخوردم تحمل نداشتم سريع شلوارشو با شورتشو با لباساي خودم درآوردم فقط ي جوراب شيشه اي ساق بلند باش بود بجه ها بدنش ي مو هم نداشت كسش باد كرده بود كونش انكار با تلمبه بادش كرده بودي سريع رفتم سراغ باهاش شروع كردم جورابشو با زبونم ليس ميزدم ج حالي داد دونه دونه انكشتاشو از روي جوراب ميك ميزدم بدجور دوتامون حشري شده بوديم شروع كردم از نك با تا نزديكاي كسش با زبون ليسيدمش آه آه نازكي ميكرد ازش برسيدم سكس داشتي كفت ن منم ك سكس نداشته بودم كسش مو نداشت زبونمو كردم وسط كسش ك ي فرياد كشيد كسش مهشر بود زياد طولش ندادم نشست باهاشو دادم بالا ك از كون بكنمش نزاشت هرجي اسرار كردم نزاشت منم كفتم هر جور شده بايد بكنمش دستمو بردم سمت سوراخ نسبتا قهوه اي كونش كاري نكرد انكشت اشارمو كردم تو سوراخ كونش عقب جلو دادم انكار خوشش اومد زير لب آه آه ميكرد بعد دوتا انكشتمو كردم توش ك سوراخ كونش بازتر شه بعد 3انكشتي كردم ك ي آي كشيد بجه ها جشاشو بسته بود كيرمو بردم سمت كونش سر كيرمو كذاشتم رو سوراخش تف زدم آروم آروم سر كيرمو كردم تو نصفش رفت تو ي جيغ بلند كشيد ك كر شدم منم ديدم اكه همينطوري ريلكس بيش برم فايده نداره تريب عصباني كرفتم ي فشار دادم كيرمو تا ته كردم تو كونش با صداي سكسي ميكفت درآرش منم ب حرفش كوش ندادم من سكس خشن رو دوست دارم واسه همين كيرمو تند تند عقب جلو دادم آه آهاش شروع شد كونش بدجور داغ بود تند تند تلمبه زدم بدجور ناله ميكرد جند دقيقه اي كذشت ك ناله هاش تموم شد فقط كفت جون بكن آه آه ميكرد منم بدجور حشري شدم و بيشتر تلمبه ميزدم آبم ديكه داشت ميومد آبمو با فشار زياد ريختم رو باهاش ديكه نا نداشتم اونم ارضأ شده بود ي لب ازش كرفتم رفتم حموم اولش احساس بشيموني كردم ولي بعد يك ربع دوباره دوست داشتم باهاش سكس كنم روز بعد دوباره باهاش سكس داشتم اميدوارم خوشتون اومده باشه از داستان نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.