گر خوشگلکی مرا بگاید از کشمکشش مرا خوش آید

0 views
0%

سلام خدمت دوستان عزیز اول بگم که نه جقی هستم نه عقده ای نه کونی پس اگر کسی فحش داد به خودش فحش داده 30سالمه تودوران راهنمایی ودبیرستان چندتا از همکلاسیها ی خوشگل رو به بهانه هایی میبردم خانه وبه انواع بهانه ها میکردمشون خودمم قیافم و کونم بدنبود و همونطور که من اونا رو بردم کردم چندتایی هم منو به نحوی بردن جای خلوت و منو کردن بیشترسکسامون لاپایی بودو توسوراخ هم نمیکردیم اخه هم اول کیرمیخاست بره داخل از درد داد میزدن یا داد میزدم ولی از بین همه این سکسهام یک سکس که مفعول بودم خیلی بهم حال داد یکی ازهمکلاسیهام گفت رضا یک پسرخوشگل کلاس دوم راهنمایی رو که ازاقوام دورمون هست امروز میخام بیارم خونه وبکنمش اگرمیکنی ساعت3بیا ما دو تا کلاس اول دبیرستان بودیم ساعت 3رفتم خونش ووقتی واردشدم دیدم اون پسره هم هست صحبت کردیم وبعدچنددقیقه به دوستم چشمک زدم که شروع کن دوستمم بلندشد اومد طرف من ومنو گرفت تو بغلش گفت نقشه خودت بود رضاجون گفت من کی میام اقوام خودمو میارم که تو بکنی هیکلش هم از من درشت تربود نمیتونستم از دستش دربرم و در کل خوش بده هم بودم دیدم کیرش راست شده ومیماله به کونم شلوارمودراوردم و دراز کشیدم لاپایی منوکرد وقتی تمام شدخاستم بلندبشم گفت واستا که مسعودم ی حالی باهات بکنه راستش خوشم امدچون خیلی خوشگل بود مسعودامدوکیرشودرآورددیدم هنوز پشت کیرش تازه چندتامودرامده وکیرش اندازه انگشت کوچک بود وقتی خواست دراز بکشه روم خیلی حس خوبی داشتم چون خیلی خوشکل بودتاخواست درازبکشه من بادستام لای باسنمو بلزکردم یعنی اینکه بکن توسوراخم خودمم ی کم اب دهن به سوراخم مالیدم کیراونم خیس کردم گزاشت درسوراخم خلاصه منو کرد نصف کیرش روهم توسوراخم کردوابشوهم ریخت تو بقدری حال کردم که انگارمن اونو کردم سه باربعداون جریان من خودم میرفتم پیش مسعودخوشکله وبهش کون میدادم دیگه ازاون شهررفتن ومن دیگه ندیدمش ده دوازده سال میگذره ازاونوقت هفته پیش توتلگرام توگپ گی بودم ی هودیدم یک پسره پیام داد گفت سعید19ساله فاعل نگاه عکس پروفایلش کردم جاخوردم کپی مسعوداون بچه خوشگل که وقتی منومیگایید خیلی حال میکردم نفهمیدم کی رفتم پی ویش وعکسای کونموفرستادم اونم پسندکردو گفت بیا فلان شهر که200کیلومترازشهرخودمون دورتربود گفتم مکان داری گفت مامان بابام میرن شهرستان من وداداشم هستیم ک داداشم شغلش جوریه ک شیفت شبه واقعاهوس کردم که یک خوشگل بکنه منو رفتم حموم موبر زدم کونم شد مثل همون وقتای مدرسه نرم وتنگ ولرزون رفتم بهش زنگ زدم گفت چنددقیقه ای همون بیرون واستاتا داداشم بره بعدچنددقیقه دربازشد واییی چی می دیدم داداشش که مسعودبود بکن اونوقتا خیلی خوش تیپ وقیافه شده بوددلم میخواست برپیشش وبگم منوبکنه رفتم توخونه دیدم اقاچون میترسیده یک پسرهمسن خودش که اونم خوشگل بوداونجاس دیکه کم کم یخمون بازشدولخت کردم تاصب این دوتا نوبتی توکونم تلمبه زدن واقعا حال میکردم اونجورخوشگلایی منو میگایدن وقتی منومیکردن میگفتم گرخوشگلکی مرابگایدازکشمکشش مراخوش اید اوناهم سوزشون میگرفت ومحکم تلمبه میزدن واقعا حال کردم وباهاشون قرارگزاشتم شبای جمعه بهشون بدم این هفته من جاپیداکردم وبهشون زنگ زدن جاتون خالی البته خوشگلاش ازساعت 10که شروع کردیم الان دیگه نفری 3بارکردن و افتادن گوشه نوشته

Date: August 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.