گی تو استخر

0 views
0%

سلام اسم من مهدی هستش مستعار من عاشق کون دادن بودم و چند روزی بود خیلی حشرم زده بود بالا یه روز که کونمو کامل صاف کرده بودم تصمیم گرفتم برم استخر تا شاید بتونم به یکی کون بدم خلاصه کیف و مایو صورتیمو که خیلی تنگ بود برداشتم و رفتم سوار تاکسی شدم و رفتم وارد استخر که شدم نجات غریق اسممو نوشت گفت نمیخواد پول بدی برو داخل من از این کارش تعجب کردم ولی هیچی نگفتم یارو خیلی هیکلی بود و من از استایل بدنش خوشم اومد رفتم و مایو رو پوشیدم و رفتم تو استخر استخر خلوت بود کلا ده نفر نبودیم خلاصه همه چششون رو من بود رفتم تو اب و یکم شنا کردم و حواسمم به نجات غریق بود بعد از نیم ساعت شنا رفتم تو سونا نشستم که یه دفخ نجات غریق اومد نشست کنارم و یه ماچ از لپم گرفت اول خشکم زد ولی هیچی نگفتم نجات غریق هم داشت کیرمو میمالید و یه ماچ محکم از لپم گرفت و رفت منم هیچی نگفتم خلاصه میخواستپ برم خونه ولی خیلی دلم میخواست باهاش سکس داشته باشم تو همین فکرا بودم ی دفه دیدم نجات غریق سوت زد و گفت وقت استخر تمومه لطفا برید من از جام تو سونا تکون نخوردم بعد که همه رفتن یه دفه نجات غریقو دیدم که داره میاد اومد و یه ماچ دیگه از لپم گرفت و دم گوشم گفت دوست دارم منم دلو زدم به دریا و گفتم منم همینطور ازم پرسید اسمت چیه گفتم مهدی گفت مهدی بیا بریم شنا یادت بدم گفتم باشه منو بغل کرد و برد تو اب و شرتشودر اورد و گفت تو هم شرتتو در بیار منم گفتم باشه و شرتمو در اوردم اون وقت تو اب اومد پشتم و گفت قبلش بیا یه حالی بکنیم منمکه منتظر بودم اینو بشنوم گفتم باشه عشقم رفت روی لبه استخر نشست گفت بیا برام ساک بزن منم با اشتیاق رفتم و مسه فیلم هایی که دیده بودم براش ساک زدم اونم اه اوه میکرد منم کیرشو تا ته میکردم تو حلقم کیرش 15سانت میشد و کاملا سفید خلاصه بعد از ساگ گفت میخوام زیر اب بکنمت گفنم باشه عشقم اومد پایین و کیرش و گذاشت دم کونم وا یه دفه تا ته کرد تو کونم منم جیغ کشیدم و اون میگفت عاشقتم عشقم دوست دارم فدای کونت بشم و شروع کرد به تلمبه زدن منم داشتم حال میکردم بعد از پنج دیقه تلمبه زدن گفت پاشو برام باز ساک بزن و دوباره رفت رو لبه استخر و منم براش یه ساک پر تف زدم و بعد از چند دقیقه ابش اومد گفت پاشو لباساتو عوض کن تا بری من ناراجت بودم چون خودم ارضا نشده بودم رفتم زیر دوش یه دفه اومد پشتم گفت بازم میخوای گفتم اره دوباره براش ساگ زدم و برگشتم و تلمبه زد ولی اینبار بیشتر طول کشید منم داشتم حال میکردم که اب هر دومون اومد داد زدم مرسی عشقم و منو بغل کرد بردمنو تو رخت گفت عاشقتم گفتم منم اره و کیرشو گرفتم هنوز شق بود بازم براش ساک زدم اینقد که خسته شد ولی ابش نیومد منم بی حا رو زمین دراز کشیدم و برام لباسامو عوض کرد اما شلوارمو تنم نکرد پاهامو داد بالا و تلمبه زد و دوباره ابش اومد کونمو تمیز کرد شلوارو تنم کرد و رفت و بعد از چن دیقه بلند شدم که برم اومد یه گاز از لپم گرفت و گفت بازم اینجا بیا منم گفتم خداحافظ و ر فتم امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.