یعنی خیانت میکنه ۲ و پایانی

0 views
0%

8 8 9 9 86 8 8 8 8 7 9 86 8 9 85 8 9 9 86 9 87 قست قبل تمام این فکرا تو سرم بود ساعت تقریبا ۱۰ شده بود و تو این ۲ ساعت چیز خاصی نشده بود ارزو اقا سهیل مهرداد که خوابیده با اجازتون منم میرم بخوابم سهیل اتفاقا منم خستم فکر خوبیه میرم یه دو ش بگیرم میام میخوابم سهیل رفت دوش بگیره ارزو هم داشت یکم خونه رو مرتب میکرد صدای جمع کردن ظرف ها رو میشنیدم ارزو اومد تو اتاق دامن کوتاهش که تقریبا یکم پایین تر از زانو بود رو دراورد و یه شلوار پوشید رفت دستشویی ارایششو بشوره وقتی برگشت سهیل از حموم اومده بود رو مبل نشسته بود انگار ارزو اومد تو اتاق مهردااد مهرداد جان اما من صدایی در نیاوردم مهرداد جان پاشو بریم رو تخت خودمون پاشو عزیزم پاشو دیگه سهیل بیادرش نکن شما رو این یکی تخت بخواب من میرم رو مبل میخوابم ارزو ببخشیدا اقا سهیل معذرت میخوام ممنون سهیل رفت تو حال ارزو هم رفت تو تخت ۲ نفره دراز کشید ساعت تقریبا از ۱ گذشته بود یا شاید واسه من انقدر طول میکشید پس چرا نمیاد شاید من دارم اشتباه میکنم شاید با سرنگ یه چیزی تو ابمیوه خودش ریخته صدای پای سهیل رو شنیدم صدای نفساش داشت منو کر میکرد خیلی بلند و تند تند نفس میکشد معلوم بود خیلی هیجان داره چشمام به تاریکی عادت کرده بود و قشنگ میتونستم ببینمش مخصوصا با نور کمی که چراغ خواب رو بدن ارزو انداخته بود و معلوم بود رو پهلو خوابیده سهیل فقط یه شلوارک پاش بود و بالا تنش لخت بود رفت رو تخت ارزو کنارش پشتش دراز کشید دستشو کرد تو موهای ارزو اروم لپشو بوسید خواستم بلند شم که یادم اومد من منتظر عکس العمل ارزو هستم باید صبر کنم داشت با موهاش بازی میکرد اروم گردن کشیده و سبزه ارزو رو بوسید صدای نفساش بلند تر شد و هیجان بیشتری داشت و هی اروم بوس های ریز میکرد تخت ها به صورت ال چیده شده بود و پاهاشون با فاصله یک متر جلوی صورت من بود دست سهیل رو دیدم که میکشه روی رون پای ارزو ارزو ممممم نکن مهرداد خوابم میاد ولی سهیل همچنان ادامه میداد سینه های ارزو رو گرفته بود تو دستش و فشار میداد ارزو مهرداد میشه دست برداری که برگشت و سهیل رو دید وای شما اینجا چی کار میکنی داری چی کار میکنی ارزو با صدای خیلی اروم حرف میزد طوری که من بیدار نشم صدایی شبیه نجوا یکم بلندتر برو بیرون مهرداد بیدار میشه اما سهیل عادی حرف میزد کاملا عادی انگار نه انگار که من اونجام یه چیز تو ابمیوش ریختم تا صبح توپ در کنن بیدار نمیشه عشقم ارزو رو بغل کرد از پشت سینه هاشو میمیالید ارزو نه نکن اخ نکن تورو خدا هنوز صداش نجوا گونست بیدار میشه لعنتی نکن سهیل خب بیدار شه مثل بچه گیاش بازم میکنمش و دستشو کرد تو شرت ارزو و کسشو میمالید با دست چپش که تو شلوار ارزو بود کسشو میمالید با دست راستشم که از زیر گردن ارزو رد کرده بود و ارزو رو باهاش نگه داشته بود داشت سینه زنمو میمالید اعصابم بهم ریخت میخواستم بهش حمله کنم اما انگار چسبیده بودم به تخت کیرم به بزرگترین حد ممکن رسیده بود واستادم ببینم ارزو عکس العملش چیه من کامل میشناسمش یکم شهوت تو صداش دویده ایییی ولم کن با ناله میگفت ولم کن و سهیل هم داشت میخورد گردن و بالای سینه هاشو اه تو رو خدا نه بسه سهیل امشب میخوام بهت بگم کردن یعنی چی ارزو میشه ب نمیدومم چی میخواست بگه اخه معلوم بود سهیل داره ازش لب میگیره حرفش نصفه موند تو همون حالت چرخوندش رو پشت خودش رفت روش دراز کشید و همچنان صدای لب گرفتنش میومد ارزو همچنان داشت هلش میداد سهیل هم از رو شلوار کیرشو میمالید به کس ارزو سهیل اها لب بده جوووون چه لبای نرمی ارزو دیگه حرف نمیزد صدای نفساش کل اتاقو برداشته بود معلوم بود تو لب دادن داره همراهی میکنه ارزو مهرداد بیدار نشه مطمئنی قرصه اثر کرده ابروم میره ها سهیل اوووف چقدر حرف میزنی بکن این لباسای لعنتیو سهیل نشست رو ارزو کمک کرد تیشرتشو در بیاره اووووووووف چه سینه هایی با صورت رفت رو سینه هاش سهیل سریع شلوارک و شورتشو در اورد و با دو دست شلوار ارزو رو هم کشید پایین حالا نوبت شرتش بود ارزو چی کار میکنی من بهت نمیدما چرا لخت شدی ولی صداش کاملا حشری بود داشت حرف مفت میزد سهیل ببین من مستم باید ابم بیاد و شرت ارزو رو در اورد دوباره خوابید رو ارزو و دستاشو دیدم که سینه هاشو گرفته و داره لب میگیره ارزو باشه میخورمش تا ابت بیاد فقط تو رو خدا کاری نکن من تا حالا جز مهرداد با کسی نبودم سهیل باشه عشقم پس 69 بشیم منم میخوام کس نازتو بخورم ارزو چرخید سرش به سمت من بود کیر سهیلو گرفت دستش اروم داشت میخورد که کم کم مثل همیشه کلفت شد من داشتم کیر سهیلو میدیدم انگار از قدیم بزرگتر شده بود ارزو کیر منو هیچ وقت نخورده بود سهیل جون جون میکرد ارزو داشت ساک میزد وای چه کلفته دوسش دارم سهیل جوووووووون معلومه بلد نیستیاااا لبات داره ابمو میاره بسه سهیل ارزو رو کشید رو خودش بعد سریع چرخید و خوابید رو ارزو دست ارزو رو دیدم که میکشید رو پشت سهیل عجب بدن پهنی داره این بیشرف ارزو بغلش کرد کشیدش تو بغلش یه اه کشید نفساش تند تر شده بود و سهیل کیرش و میمالید رو کس ارزو و هی میپرسید بکنم توش بکنم توش اما ارزو سکوت کرده بود باز پرسید بکنم توش ارزو اخ بکن توش وای یاد کیر سهیل افتادم ارزو چطوری میخواد توش جا بده اون کیرو که با صدای ناله ی بلند ارزو به خودم اومدم اییییییییییی نفسای بریده بریده این چیه ایییییییییییییی واستا یه لحظه سهیل یه پوزخندی زد مگه تا حالا کس نددی جوجو بعدش اروم عقب جلو کرد صدای ارزو هنوز در نیومده بود صدای رفتن کیر تو کس کل اتاقو پر کرده بود عجب صدای لذت بخشی بود از صداش معلوم بود داره اروم عقب جلو میکنه تا ارزو عادت کنه وای سهیل عاشق کیرتم جووون ای اروم بکن ای ای نه اروم دوس ندارم محکم بکن جرم بده تورو خدا ای کلا دیونه شده بود هم داشت درد میکشید هم محکم میخواست یه بار میگفت اروم یه بار میگفت محکم من میدونستم کمر سهیل چقدر سفته مخصوصا وقتایی که مشروب میخورد یه سری این بلا سر خودم اومده بود اما من همیشه ۴ یا ۵ دقیقه ای ابم میاد ارزو ابت نیادا ابت نیادا اینا رو با ااتماس و ناله میگفت کارت دارم جنده خانوم حالا حالا ها نمیاد چرخید ارزو اومد روش و داشت اروم مینشست رو کیرش ک سهیل یه دفعه کشیدش روش و کل اون کیر گنده رو کرد توش بازم صدای نفس ارزو رفت و فقط شالاپ شالاپ تلمبه های سهیل بود که میومد یه چند دقیقه همونجوری کرد که صدای نفسای سهیل بلند تر شده بود و اه اه میکرد ارزو رو سریع خوابوند رو پشت خودش چرخید روش و با یه صدای نعره مانند همه ی ابشو تو کس ارزو خالی کرد بعدش رفت جلو کیرشو گذاشت تو دهن ارزو و میگفت بخور بقیه ابمو ارزو هم داشت کامل کیر سهیل و میخورد سهیل خایه هامم لیس بزن اوف ارزوی وسواسی من چی کارا داره میکنه بعد چند ثانیه سهیل رفت دستشویی و ارزو ولو شد رو تخت سهیل که اومد ارزو گفت اخ داغون شدم عالی بود حالا برو اونور بخواب مهرداد نصفه شب بیدار نشه ببینتمون سهیل بخوابم تازه کارم باهات شروع شده خب طبیعتا ارزو میگه واسه امشب دیگه بسه همون جمله ی معروفی که وقتی من میخوام واسه دومین بار بکنم بهم میگه ارزو جوووون میخوام دوباره شروع کردن صدای ناله هاشون باز بلند شده بود که نمیدونم دقیقا کی خوابم برد صرفا یک داستان خیالی بود و واقعیت نداشت امیدوارم ابتون اومده باشه نوشته

Date: September 7, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.