یک مورد حوصله سر بر

0 views
0%

باید اعتراف میکردم از کیر خوشم میاد زن موهای کوتاهش را بالای سرش غنچه میکند قدم های سبک اش را تا آشپزخانه تند میکند در یخچال را باز میکند یک ظرف شیشه ای با مایع ای کدر را بیرون می اورد لیوان را پر میکند کمی میخورد بهش افتخار نکن افتخار نمیکنم تو همین الان گفتی از کیر دوستت خوشت میاد گفتی وقتی توی مجلس داشته بامن می رقصیده منتظر بودی یجوری کیرش بلند بشه خب زن مایع را تا ته سر میکشد لیوان خالی را توی ظرف شویی میگذارد سرش را بلند نمیکند این افتخاره من گفتم افتخار نکردم چرا کردی تو خدای افتخار کردنی مرد روی کاناپه جابجا می شود لباس هایش را در نیاورده از اون در هم که اومدی تو اول دست زدی به کیر خودت مرد جاخورده میگوید که چی که چی واقعا اینقدر احمقی تو اولین کاری که توی سکس میکنی رفتن به سمت کیر ه نه کس من حتی خب اون کیر خودمه اوه گه بگیرن تورو با این احمقیت مرد سرجایش تکان میخورد پیراهنش را در می آورد سرش را میخاراند من مطمعنم داری به کیر دوستت فکر میکنی نه اینطوری نیست زن لب هایش را رژ میزند موهایش را باز میکند بعد کمی شلخته اش میکند تو یبار گفتی عاشق صدای دوستتی من نگفتم عاشق صداشم گفتم صدای خوبی داره زن مشت محکمی روی اوپن میکوبد بعد دست در موهای خودش فرو می برد خفه شو تو یک بند از صداش حرف می زدی تو پاک مرده ی این پسره هستی من میگم اون پسر خوب و جذابیه و دوست خوب منه خیلی دوستش دارم آره بعد بلند میشود و لباس هایش را بیرون می آورد شرت را در نمیاورد اما نگفتم عاشق صداشم آره صدای قشنگی داره زن صورتی استخوانی دارد با لب های برجسته رژ قرمز بر زمینه ی پوست سبزه نه تو بی شک دوست داری اون مثل ی سگ حسابی بکنت مرد چیزی نمیگوید زن تا روبروی مرد می آید مینشیند شرت مرد را پایین میکشد کیر مرد را میمالد و بعد روی زبانش فرو میدهد الان چی دوست نداری اون برات ساک بزنه مرد صورت زن را دست می کشد بخور زن کیر مرد را میان لب هایش فرو میدهد من اونم کیر را بیرون آورده روی صورتش میکوبد من خودشم میخوای بکنمت بعد چیزی را روی زبانش برمیدارد یادته یبار گفتی اون میتونه هر زنی رو بکنه مرد سرش را تند تند تکان میدهد حتی من مرد میگوید حتی تو حتی خود من رو زن بلند می شود لب های مرد را توی دهان خودش فرو میکند لب های زن سرخ و صورتش در تقابل با صورت سفید مرد و لب های کوچک او تصویر یک تجاوز را القا میکند لب های زن جدا می شوند من همونم که میخوای من با یک انگشت تو و زنت رو میکنم مرد ناگهان زبانش بیرون می افتد انگار تمام هوای شش هایش خالی شده سینه های زن را چنگ میزند من همونم و کیرم انقدر کلفته که تو و زنت رو میکنم و ارضا نمیشم زن دست میزند کیر مرد را روی کسش سر میدهد مرد دهانش را میبندد بعد صدای مثل یک خس خس بیرون میدهد از روی خس خس کلماتش را بیرون میریزد من تو و شوهرت رو میکنم شوهرت کونی منه زن سینه هایش را توی صورت مرد فرو میبرد چشم هایش خمار شده و دهانش تا انتها باز است ای کیرش کلفته مرد زن را هل میدهد روی مبل لنگ هایش را روی شانه میگذارد و فرو میکند آره باید تورو که کرد من رو هم بگاد یک ساعت دیگر زن سیگار به لب روی کاناپه لمیده و چشم هایش به سختی باز هستند مرد روی صندلی تکی لب پنجره نشسته سیگار نمیکشد بیرون را تماشا میکند زن نجوا میکند گفت کی میاد چی گفتی کی میاد چه موقع میرسه اینجا آها فردا ظهر نوشته

Date: May 7, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.