اتوبوس BRT

0 views
0%

چند روز پیش سوار اتوبوس BRT بودم . ساعت 7 بعد از ظهر بود و خیلی شلوغ بود
به زور رفتم یه گوشه وایسادم و جایی که بودم نج بود و تکیه دادم به گوشه
خیلی خسته بودم و داشتم از سر کار می رفتم خونه ، از جایی که وایساده بودم قسمت زنونه خوب معلوم بود منم داشتم دید میزدم
سه تا دختر که به زور تو دو تا صندلی نشسته بودن و ماشین رو گذاشته بودن رو سرشون نظرمو جلب کردن ، داشتم نیگاهشون می کردم که احساس کردم نفر جلوییم داره خودشو بهم میماله ، اول گفتم شاید به خاطر تکون های اتوبوسه ولی با گذشت زمان و فشار جمعیت دیدم نه این بابا از قصد داره این کارو میکنه
خلاصه انقدر خودشو به ما مالید تا کیرومونو بلند کرد. من دیگه برام عادی شده بود و داشتم دخترا رو نیگا می کردم که یه لحظه احساس کردم با دستش داره کیرمو میماله ، یه کم که اینکارو کرد شروع کرد به باز کردن دکمه های من. هرکاری کردم تنونستم جلوی یارو رو بگیرم
بی شرف کیرمو کشیده بود بیرون و داشت می مالید،خیلی ترسیده بودم چون اگه یکی میدید کونم پاره بود
من یه مدت بود که کاری نکرده بودم و کمرم پر بود از طرفی هم خسته بودم و وقتی دیدم این یارو ول کن نیست از موقعیت استفاده کردم و شروع کردم نگاه کردن به قسمت جلو که زنا وایساده بودن ، یه زنه بود که تازه سوار شده بود و الحق که کس بود ، با نگاه به اندام زنه و تکونای آقای کونی آبم اومد و ریخت تو دستش و رو شلوار جلوییم (البته نفهمید) منم سریع شلوارمو کشیدم بالا و ایستگاه اول پیاده شدم
تا یه ساعت بعد تو فکر ماجرا بودم و اتفاقی که برام افتاده بود.

Date: March 3, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.