بازیگوشی با مهران

0 views
0%

سلام اسم من ساراس و قدم نسبتا کوتاهه استیل سکسی دارم و ظاهر ساده 22 سالمه از بچگی عاشق سکس بودم و هنوزم هستم سکس های زیادی داشتم که می خوام هر دفعه که میام یکیشون واستون تعریف کنم اما بريم سر اولین داستان ساعت ده بود که از خونه زدم بیرون چند وقتی بود که حسابی حشرم زده بود بالا و دنبال ی کیر بودم همینجوری که توی خیابون منتظر تاکسی بودم ی سمند واسم بوق زد اولش محل نذاشتم ولی دفعه دوم سرمو اوردم جلو و گفتم آقا دربست ميرين دانشگاه که دیدم خندید و در را باز کرد اسمش مهران بود دم دانشگاه شمارش رو داد و گفت زنگ بزن بیشتر آشنا شیم تا ساعت سه با خودم کلنجار رفتم و دست آخر از باجه داخل دانشگاه زنگ زدم قرار شد بیاد دنبالم وقتی اومد لباساشم عوض کرده بود انگار دوش گرفته بود گفت بريم خونه برادرم گفتم نیستن گفت نه رفتن سفر کلید دست منه رسیدیم خونه با احتیاط رفتیم داخل خونه کوچک نقلی حیاط دار بود مانتو و مقنعه امو در اوردم و نشستم روی مبل هیکل پسره از روی لباسم معلوم بود که بدنسازی کار کرده ی لیوان آب ريخت آورد داد بهم گفت خستگی در کن ی قلپ که خوردم همشو تف کردم تو صورتش کثافت عرق سگی آورده بود دیگه داشتم از شهوت دیوونه میشدم گفتم داداشت اتاق خواب نداره منظورمو فهمید و اومد بغلم کرد و برد انداختم روی تخت لخت لخت شدیم از لب گرفتن شروع کردیم من با ولع تمام زبونش میخوردم و اونم سینه هامو میمالید سرشو گذاشتم روی کسم و گفتم بخور مثل دیوونه ها میخورد طوری که آبم با فشار پاشید تو دهنش و همشو خورد اومد دوباره افتاد روم و اینبار رفت سراغ سینه هام داشتم حسابی کیف میکردم که یادم افتاد منم باید يه کارایی بکنم بهش گفتم دراز بکش و شروع کردم از لاله گوشش تا زیر گلوشو زبون زدن و همزمان تخماش میمالیدم زبونم روی لباش میکشیدم حسابی حال میکرد و کیرشم داشت سفت میشد رفتم پایین و اول ی زبون از روی تخماش تا کلاهش کشیدم و بعد سرشو شروع کردم مکیدن و همینجور زل زده بودم تو چشاش مکیدن و لیسیدنم روی کیر ادامه داشت که گفت کونت بذارم قنبل کردم و گفتم اول بخورش شروع کرد لیسیدن سوراخ کونم و انگشت کردنش که خیلی بهم حال داد بعد کیرشو گذاشت دم سوراخم و گفت بگیر بکن توش شاید ده دقیقه طول کشید تا کونم کیرشو راه داد با اینکه کلفت نبود ولی خیلی درد داشتم واسه همین جیغ زدم و خودمو کشیدم جلو تا کیرش دربیاد و اونم چون نزدیکای اومدن ابش بود کیرشو گذاشت لای سینه های سایز هفتادم و آبش که اومد همشو پاشید تو صورتم با چشمای بسته رفتم دسشویی و صورتمو شستم و ازش خواستم تا دیر نشده منو ببره خونمون امیدوارم خوب نوشته باشم نوشته

Date: September 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *