بخاطر من دست به خیانت زد

0 views
0%

سلام سلامی به گرمی نور خورشید سلامی به تمامی مردم سرزمین پارس من نوید هستم متولد دی ماه سال 2573 شاهنشاهی و به قولی 1995 میلادی و 1373 خورشیدی خاطره ی من از اونجا شروع شد که با اقوام رفته بودیم باغ سکس من اونجا نبود داستان کلیشه ای نیست با پسر خاله ام جواد نشسته بودم رو پشت بوم ساخت و اس میخوندیم که گفت نوید به این شماره بزنگ کی هست تو بزنگ بگو 0913 بوق اول بوق دوم بوق اشغال این که اشغالش کرد خودش بعدا میزنگه گذشت و رفتیم خونه بعد از چند ساعتی گوشیم زنگید جانم صدای ناز و زنونه سلام کاری داشتید سلام خوب هستید بعد از کلی حرفیدن اسمش را پرسیدم گفت واسه چی میخوای شما بگو سهیلا منم نوید هستم خوشبختم من باید برم فعلا باشه بای از همون شب اس بازی شروع شد 27 سالش بود یه بچه 5ساله داشت به اسم مریم شوهرش کارگر بود و خودش آرایشگر بعد از یک هفته قرار دیدار گذاشتیم یه زن چادری فقط اونجا بود گفتم نکنه این باشه خودش بود رفتم جلو و سلام علیک و موتورم را قفل کردم فقط چند سانت 4یا 5 سانت از من کوتاه تر بود اندام ظریف که موقع باز شدن چادرش دیدم بعداز حرفیدن و کلی تعریف از قیافه اش جدا شدیم اس داد من نمیتونم با تو باشم چرا تو لیاقت از من بهترا را داری دیدم داره میپره پیش خودم گفتم سنگ مفت گنجشک مفت من عاشقت شدم عاشق چیم سینه هات سینه های من که کوچیکه من کوچیک دوست دارم دروغ نگو و از اینجا بود ک بحث ما به سکس کشید بعد از یک هفته هفته ی دوم دوستیمون خونه ما خالی شد میای خونمون مگه کسی نیست نه باشه قرار گذاشتیم و رفتم دنبالش اومدیم خونه و نشستیم تو پذیرایی بعداز پذیرایی و چای و میوه لباس خونگی پوشیدم واقعا شق درد داشتم رفتم جلوش ایستادم و دستش را برای اولین باز گرفتم و گفتم پاشو دیگه طاقت ندارم گفت تو برو من میام رفتم تو اتاقم و با هزار استرس نشستم رو مبل بادی که بعد از چند مین اومد تو تاپ قرمز و شلوار کش مشکی جلوش بلند شدم و دستش را گرفتم و بوسیدم قلبم داشت میومد تو دهنم خوابوندمش رو تخت و افتادم روش بلاخره دفعه اولم بود و ناشی بودم چند دقیقه لب بازی و نشوندمش تاپش را در آورم یه سوتین قرمز که نصف بالاش تور بود بازش کردم و سینه هاش که سفید و شل بود آویزون شد خوابوندم و چند دقیقه دیگه لب و دست کشیدن توی موهاش رفتم سراغ سینه هاش حسابی خودم را از سینه ارضا کردم نمیدونم چرا ولی اون سکوت اختیار کرده بود دوست داشتم الکی هم که شده آه بکشه ولی ساکت بود رفتم سراغ کسش شلوارش را در آوردم شورت قرمز ولی باسوتینش ست نبود درش آوردم کسش واقعا زیبا بود افتادم به جونش ولی سرد بود سردتر از لباش مثل این بود که فقط برای لذت و مرد کردن من دست به خیانت زده و هیچ علاقه ای به سکس با کسی بجز شوهرش نداره گفت که شلوارکت را در بیار خوابوندم و خودش خوابید روم به صورت 69 و کس و کونش را دوباره خوردم یهو یه حالت عجیبی روی کیرم حس کردم کرده بودش تو دهنش چقدر لذت بخش بود دهنم را چسبوندم به کسش و نفسم را حبس کردم چشمام را بستم خیلی دوست داشتم اون لحظه را گفتم تخمام که با زبونش کشید به کیسه بیضه ام چقدر حال کردم دونفری شروع کردیم به خوردن بهش گفتم بسه پاشو خوابوندم رو تخت و خوابیدم روش و پاهاش را باز کرد سر کیرم را گذاشتم رو سوراخ کسش خیسش کن با آب دهنم خیسش کردم و فرستادمش تو توی کسش داغ داغ بود کیر من کلفت نیست ولی حس میکردم کسش خیلی تنگه بهش گفتم و اون در جوابم یه لبخند تلخ زد بعد از دومین یا سومین تلمبه بود ک حس کردم آبم داره میاد بهش گفتم گفت مطمئنی کشیدم بیرون که آبم ریخت روی شکمش آبم اومده بود ولی ارضا نشده بودم کیرم شق بود بدنش را پاک کردم ودوباره لب و دوباره کردم تو کسش اینبار آبم زود نیومد ساکت بود ولی نفس کشیدنش نظم خاصی نداشت کشیدم بیرون فکر کرد دوباره آبم اومد و ب کیرم خیره شد بهش که گفتم بچرخ فهمید تغیر حالته داگی گذاشتم تو کسش داشتم تلمبه میزدم که چندتاش با بدنش برخورد محکمی داشتم فکر کردم ناراحت میشه واسه همین خودما نزدم بهش گفت خودتا بزن بهم طوری نیست ولی نزدم بعد از چند مین دوباره آبم اومد و پاشیدم رو کمرش و ول شد رو تخت تمیزش کردم و به پهلو خوابید خوابیدم جلوش و پشت بهش خودم را جمع کردم دست میکشی روی صورتم و بازوم بعد از کمی حرف زدن گفتم میشه آبم را بریزم توش گفت تو اگه کیرت شق شد بیا منا بکن و آبت را بریز توش با این حرفش کیرم شروع کرد گنده بشه شق ک شد گفتم میخوریش گفت عجب اسبی هستی تو رفت بین پاهام و شروع کرد به ساک زدن خسته که شد خواستم بلند شم که گفت تو بخواب خسته شدی اومد رو به من نشست رو کیرم وقتی عقب جلو یا پایین بالا میشد سینه هاش دیوونم میکرد چند مین که گذشت کیرم را از کسش در آورد و خوابید کنارم فهمیدم چطوری میخواد از پهلو گذاشتم تو کسش و تلمبه زدم و گردش را خوردم و با سینه و کسش بازی کردم نزدیک اومدن آبم که بود رو کمر خوابوندمش و پاهاش را باز کردم و کردم تو کسش موقع اومدن آبم کیرم را در نیاوردم و تا آخر فشار دادم تو کسش واقعا حس خوبی بود حتی بهتر از دفعه ی اول ارضا شدن ادامه دارد نوشته ی

Date: July 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.