بره ای که گرگ شد

0 views
0%

توی سن هیجده سالگی اپن شدم داستانشو نمیذارم چون تلخ ترین خاطره ی زندگیمه بگذریم بعد ازین که اپن شدم افسردگی شدیدی گرفتم ارزوی مرگ میکردم از درس و کنکور افتادم همیشه صبحا بالشم خیش اشک بود آینده و زندگیمو نابود میدیدم و با هر نگاه به پدر مادرم به شدت احساس گناه میکردم من دختر بدی نیستم درسخون بودم خانواده دار بودم شعر مینوشتم و در کل روحیه ی لطیفی داشتم و دارم وقتی دیدم نه طاقت درد دوختن دارم نه میتونم مثل دخترای خراب خیابونی برم با هر پسری تصمیممو گرفتم این که با هیچکس دوست نشم که سکسی پیش نیاد گذشت و گذشت ۲۱ سالم شد اما انقد حس جنسیمو سرکوب کرده بودم که گاهی یادم میرفت اپنم من دختر خوشگلی ام صورتم خیلیارو جذب میکنه هیکلمم لاغر نیست پرم خلاصه همه ی اینا و از طرفی دوست پسر نداشتن و سنگین رفتن و اومدنم باعث میشد مدام سر و کله ی خواستگار پیدا شه دوست همسایه فامیل هرکسی به نحوی میخواست با مادرم سر صحبتو باز کنه یه خواستگار واسم اومد که واسه اولین بار دلم رفت رفتاااا دوست صمیمیم بهم میگفت خر نشو ردش نکن با هم پول جمع میکنیم میری میدوزی ببین الان همه اپنن کی دیگه دختر با پسر شروع کردم به حرف زدن و رفت و امد زد و پدر بزرگم مرد بابام بهشون گفت تا سالگرد امکان نداره بذاره عقد کنیم منم که دلم رفته بود دوست شدیم هرروز با هم بودیم فقط شبا همو نمیدیدم هرچی کافه و جای دیدنی بود تو این شهر با هم رفتیم عاشق هم بودیم یا لااقل من عاشقش بودم یه روز که مغازش بودیم گفت بیا شراب بخوریم مغازه تو پاساژ بود و کرکرو کشید پایین من بدبخت نخورده ام مست کردم همونجوری که تو بغلش بودم و ازم لب میگرفت زدم زیر گریه و همه ی داستانو گفتم گفتم طرف کی بود چیکارم کرد گفتم من بی تقصیر بودم اونم اخماش تو هم بود و فقط گوش میکرد نوک کفششو میکشید کف مغازه سرش پایین بود هیچی نمیگفت وقتی سکوتشو دیدم گریم شدید تر شد گفتم دیگه منو نمیخوای خیلی نامردی حقت بود بهت نگم برم بدوزم تو از کجا میخواستی بفهمی اگه من دوخته بودم بغلم کرد کلی حرف زد که ارومم کنه برامون یه لیوان پر شراب ریخت دیگه کاملا مست شده بودم گیج میزدم حس میکردم اگه دراز نکشم بالا میارم دستمو گرفت و رفتیم بالای مغازه یه جای کوچیک مثل انبار با یه رخت خواب و پتو و بالش وسطش میگفت فروشندشون از شهرستان میومده اینجا میخوابیده شبا گفتم کثیف من نمیخوابم تیشرتشو در اورد انداخت گفت توام مانتوتو دربیار بنداز زیرمون میشوری بعدا اروم رفتم تو بغلش عاشقش بودم و اولین بار بود پیشش میخوابیدم اولش هیچکاری نکرد صدای نفسای جفتمون تو اون یه وجب جا پیچیده بود موهامو میبوسید و فکر میکرد هنوز اون گره رو اخماش بود انگار با خودش میگفت بیا اینم جنده از اب درومد از مستی شراب داشت خوابم میبرد گرمم بود اما شل تر ازون بودم جابجا شم از تو بغلش چشمامو بستم خوابیدم با خیسی لباش بیدار شدم لبامو تو دهنش گرفته بود و اروم مک میزد خیمه زده بود روم یواش و نرم میبوسید خیس داغ بوی الکل و عطرش تو بینیم بود سرم سنگین بود اما لذت میردم اروم دستمو رو کمر لختش کشیدم حرکاتش سریع تر شد در گوشم گفت لباستو در بیارم تو سکوت کمکش کردم منم آدم بودم دلم سکس میخواست لعنتی همه دوستام سکس داشتن و من سالها بود حتی دوست پسرم نداشتم از این همه ترس و قید و بند خسته شده بودم منم زن بودم گور پدر اینده و دنیا بلیزمو که دراورد منو دوباره خوابوند سوتینمو داد بالا و سینه هام افتادن بیرون چند لحظه نگاه کرد و بعد خندید _ماشالله هشتاد و پنج _نخیر هشتادن سینه ی راستمو تو دستش چلوند _مال کین ها بگو _مال تو از سینم گاز ریزی گرفت و شروع کرد خوردنش مثل بچه میک میزد و سعی میکرد همشو تو دهنش جا بده دوس داشتم بازم ریز گاز بگیره اما روم نمیشد بگم دوباره اومد رو لبام زبونشو رو لبام میکشید و میگفت جووووون چه مالی باورم نمیشد این ادم عشق همیشه مودب منه ازین حرفاام بلده رفت تو گودی گردنم یه دستش رو سینم بود و گردنم و میخورد و گاز میگرفت گفتم کبود نشم گفت بشی مال منی دوباره خیمه زد روم تو چشای مستش شهوت بیداد میکرد گفت نمیخوای کیر اقاتو ببینی گفتم میخوام گفت میخوریش کیرم باید بره تو حلقت بره کست بره تو کونت حرف زدنش منو شوکه کرده بود نمیذاشت حس شهوتم کامل شه گفتم باشه میخوام کمرشو باهم باز کردیم و شلوراشو دراورد کیرش کلفت بود واقعا کلفت و یکمی کج رگاش بیرون زده بود و مثل مجسمه سیخ وایساده بود اومد نشست بالا و من شروع کردم خوردن اولش دندون میزدم گفت هربار که دردم بیاد موهاتو میکشم فهمیدی سرمو تکون دادم گفت بگو چشم کیرشو کرد تو حلقم واسه اینکه دندون نزنم اروم میخوردم اونم دستشو انداخته بود به کونم و چنگ میزد واقعا تا حالا کون نداده بودم و از جلو هم فقط یبار سه سال پیش سکس داشتم دیگه خوردن کیرش دستم اومده بود تف میریختم و میخوردم گفت میخوای منم واست بخورم جوابی ندادم موهامو کشید و گفت میخوای گفتم نه میترسیدم عرق کرده باشم گفت مگه دست خودته کست مال منه قند منه منو خوابوند از رون پاهام شروع کرد به بوسیدن و گاهی گاز گرفتن همش استرس کبود شدن داشتم چون من سفیدم دستشو گذاشت رو شیار کسم خدا رو شکر مو نداشتم هیچی پاهامو باز کرد و شروع کرد به خوردن شهوت من تازه داشت شروع میشد صدای ملچ ملچش و حس لرزش زبونش رو چوچولم گاز گرفتناش تف انداختش اونتو تمام تنم داغ شده بود کیر میخواستم فقط کیر نشست روبروم و سوراخم رو باز کرد با دقت نگاه میکرد میدونستم میخواد پردمو ببینه و گشادیم و محک بزنه نگام کرد و گفت خانوم راه داره بره تو منم که کسم داشت اتیش میگرفت گفتم اگه یکم دیگه بخوریش اره گفت جوووون بلاخره به حرف اومد دوباره شروع کرد خوردن این دفعه چوچولمو گرفته بود و میک میزد بعدش اروم انگشتشو کرد تو جیغ کشیدم یکم اونتو نگه داشت بعد جلو و عقب کرد دوباره تف انداخت اینبار دوتا انگشت درد لعنتیش بیشتر شده بود گفتم علی تورو خدا بسه همینطور که انگشت میکرد لبامو گرفت میخورد و دیگه درد از بین رفته بود خوب که لبامو خورد دم گوشم گفت خانوم بره توش گفتم اره _کیر کی _کیر علی _خواهش کن هیچی نگفتم _باشه منم نمیکنمت _بکن علی ترو خدا بکن جووون چشم عروسک رفت پایین یه تف گنده انداخت کیرشو چنبار به سوراخم مالوند بعدش اروووم کرد تو وااااای درد سوزش شهوت شهوت تنگ بودم از حرکت کندش میشد فهمید من چقد تنگم دیگه جیغم درومده بود کمرشو چنگ میزدم بکن علی بکن ااااااه سینمو گرفت و کشید بالا گفت زبون بزن میدونسم زبونم میرسه چند باز زبون زدم اونم زبونم و نوک سینمو باهم گرفت تو دهنش یه لحظه تلنبه میزد و من رو ابرا بودم منتظر بودم ارضا شه ولی نمیشد لعنتی انگار چیزی خورده بود وقتی من خواب بودم خسته شد عرق ازش میریخت اما من هنوز کیر میخواستم دیگه جری شده بودم گفتم بخواب خوابیدو من نشستم رو کیرش اروم رفتم پایین واااای نهایت لذت این بود لعنتی انقد بزرگ بود که کسم و جر میداد بی وقفه بالا پایین میشدم و اون انگشتاشو میکرد تو دهنم بعد انگشت تفیشو گذاشت رو چوچولم و چرخوند از سر لذت نفسم بند اومدو ارضا شدم یهو کمرم شل شد کسم پسش میزد و نمیخواستم ادامه بدم خوابیدم و سر گذاشتم رو سینش کیرش با یه صدایی از آب من درومد از کسم گفت دیگه نمیخوای گفتم وایسا علی گفت تو کس منی باید بدی بلند شد و گفتم سگی شو من نمیدونستم سگی چیه خودش منو سگی خوابوند و اومد پشتم این جوری یه حال دیگه داشت بهم گفت خودت کونتو بده جلو عقب کیرش انگار لیز میخورد توم شلق شلق صدا میداد و اون محکم میکوبید تو کونم اه و نالم دوباره همه جا رو برداشته بود وااااای علیه لعنتییییی یهو خیلی سریع کیرشو کشید بیرون و ابش پاشید رو کمرم داغ بود و چندشم میشد بعدش پاکم کرد و کنار هم خوابیدیم نه بغلی نه بوسی نه حرفی داشت گریم میگرفت لباسمو پوشیدم و منو رسوند خونه شب بهم پی ام داد و گفت منو دوست داشته اما به درد نمیخوریم گفت دیگه بهم زنگ نزن بعد چند ماهم ازدواج کرد من الان پردمو دوختم دوست پسر دارم و نمیذارم بهم دست بزنه دیگه اون دختر ساده نیستم ادا تنگارو یاد گرفتم دل نبستنو یاد گرفتم دروغ گفتنو یاد گرفتم اگه اونجا یقه ی علیو نچسبیدم و از زندگیش رفتم واسه این بود که میدونستم فک میکنه من یه عمر به همه دادم و دارم اونو خر فرض میکنم پست تر ازونی بود که بتونه ذات منو از چشمام بخونه من پشیمون نیستم من عاشقش بودم اما اون لیاقت نداشت الانم هرروز ارزو میکنم زنش جنده شه تا بفهمه آه من زندگیشو گرفت داستان من صد درصد واقعی بود نوشته

Date: February 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.