تجربه اول گی

0 views
0%

سلام این داستان کی هس اگر کسی دوس نداره نمونه اسم من سامان دوم راهنمایی بودم ک یکی از دوستام بهم جرق زدن یاد داد و منو بیچاره کرد از اون زمان شروع ک دم ب جرق زدن وبعده ها برای بیشتر حال کردن با سوراخم بازی می کردم و بعدشم چیزای مختلف می کردم تو کونم دوسالی گذشت تا یه معلم خصوصی گرفتم خلاصش میکنم منو برد بجا بکنه کونم تنگ بود نتونست ودیگ ندیدمش بعد اون با ی پسری دوست شدم گرایش همجنس گرایی داشت چند سالی باهم دوست بودیم ک چندشب بغلش خوابیدم خیلی دوست داشتم بهش کون بدم ولی بعدازظهر دوستم منوچهر زنگ زد گفت امشب خونه تنهام باسینا بیاین دور هم باشیم ساعت ۱۱شب بود ک شر سینا کم شد رفت خونشون قلبم تند تند میزد صدای نفس کشیدن مون یجوری بود من فیلم سکس تو گوشیم داشتم گفتم بیا نیگا کنیم ولی اون بی میل بود یکم نیگا کرد رفت جامونو کنار هم پهن کرد گفت بیا بخوابیم کنارش دراز کشیدم فیلم نیگا می کردم ک گفت بگیر بخواب بابا بسه منم دیگ تا امید شدم پشت بهش خوابیدم چن دقیقه نشد ک از پشت بغلم کرد وای و حال میداد یکم باهام ور رفتن ابم اومد وقتی ابم بیاد دیگ دوستندارم پس زدمش ک یه ساعت نشد دوباره حوس کیر کردم لباسامو در آوردم حالت داگی شدم کونم طرفش بود برا اولین بار شروع کردم براش ساک زدن کیرش تو دهنم بزرگ و کلفت شد خیلی خوشمزه بود اونم شروع کرد نوازش کونم و انگشت کردن سوراخم وایئیییی دیگ انگار تو فضا بودم همینجور ک کیرش تو دهنم بود سرمو گذاشتم رو شکمش چشامو بستم خیلی حال کردم دوباره ابم اومد منوچهر دیگ آمپر چسبونده بود منو بشکم خوابوندم تنگ بودسوراخم هرکاری کرد توش نرفت لاپایی زد آبشو ریخت رو کمرم افتاد روم اگ دوست داشتین ادامه داستانمو می نویسم ک یه ماه با یه نفر از همین سایت آشنا شدم رفتم خونشون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.