دوست خوشگل زنم

0 views
0%

سلام دوستان من داریوشم 33سنمه قد 187 وزنمم87خوب من متاهلم ودر تهران زندگی میکنم زنمو خیلی دوست دارم اونم منو میپرستید من پیمان کار هستم و برای چند روزی واسه دیدن کا به بندرعباس رفتم کار رو اوکی کردیم و بخاطر این که سه سال طول میکشید خونمو بردم بندر خانومم دوست دوران بچگیش اینجا ازدواج کرده بود یک روز به اصرار همسرم رفتیم خانه دوستم برای آشنایی بیشتر دوست خانومم اسمش سارا بود خیلی خوشگل بود تا دیدمش میخ کوب شدم خلاصه اون روزم گذشت یک روز که ما برای تعطیلات تهران رفته بودیم اونم تهران بود برای شام دعوتش کردیم رستوران رفتیم دنبالش سوارش کردیم از خوشگلی زیاد نمیتونستم نگاش نکم آینه ماشین رو روش تنظیم کردم نگاش میکردم که هربار نگاش میکردم اونم تو چشام نگاه میکرد و لبخند میزد اصلا رانندگی رو فراموش کرده بودم اون شبم گذشت تمام شب بهش به نگاهش فکر میکرد صبح ساعتای 10مبایلم زنگ خورد برداشتم دیدم ساراست بعد از سلامو احوال پرسی بی مقدمه گفت از من خوشت امده من به پته مته افتادم گفت نترس منم از تو خوشم امده میشه ببینمت گفتم من بیرونم بیا سریع رفتم سر قرار سوار ماشین شد گفت من توی خیابان میترسم منو ببر یجای خلوت من بردمش خونم که مستاجرمم رفته بود خالی بود نشستیم لبه باغچه کلی حرف زدیم از اونو زندگیشو من انقدر خوشگل بود که من بی مقدمه از گونه اش یه بوس کردم برگشت نگام کرد گفت مرسی لبخند زد همین جوری که کنار هم لبه باغچه نشسته بودیم بغلش کردم خم شدم لباشو ببوسم یهو با ولع لبمو مک میزد میخورد ناخوداگاه دستم رفت روی سینهای هشتادش میمالیدم گفتم پاشو بریم تو رفتیم توی ساختمون از انباری تشک تختمو که نبرده بودیم انداختم کف خونه نشستیم روش دوباره شروع کردم لبشو خوردن دکمه های مانتوشو باز میکردم تمام که شد یهو تابی که تنش بودو سریع داد بالا سینشو از توی سوتین سفیدش دراورد مثل این که میخاد بچه شیر بده گرفتو گذاشت تو دهنم منم حسابی میخوردمش دیگه اه اه اه اهش توخونه خالی میپیچید دستمو بردم دکمه شلوارشو بازکنم نزاشت گفت تا اینجا بسه بلند شودی ایستادیم من یهو دستمو بزور رد کردم توی شلوارش کسش خیس که چه عرض کنم انگار دوش گرفته انگشتمو گذاشتم روی چوچولش باسرعت میمالیدم بازوهامو محکم فشار میداد فقط میگفت ننک نک نکون بس بسه دستشو از روی شلوار گذاشتم روی کیرم انگار برق گرفتش دستشو کشید گفت این خیلی کلفته میترسم شلوارمو دادم پایین تا کیرمو دید داد زد زنه توچطور اینو جامیده نشست شروع کرد ساک زدن توی دهنش جانمیشد اخه کیر من 18 است سرشو مک میزد بلند شد شلوارشو با شرتش دراورد گفت فقط بزار اینو توکسم دراز کشید پاهشو بالا داد لعنتی میشود رو کسش اسکی بری سفید با لبهای بیرون بدون مو فقط بابه خوردن امدم بخورمش نزاشت گفت کیر میخوام یالا فقط کیر بکن توکسم دارم میمیرم منم سرشو گذاشتم رو کسش باهاش بازی میکردم که یهو باکمک پاهاش همشو چپوند تا ته تو کسش دادی زد که خودش ترسید فقط میگفت اخ وای اینو میخوام جان این مال منه منم حشرم انقدر زده بود بالا که نمیتونستم بکنم یکم نگه داشتم ته کسش بعد شروع کردم فقط دادمیزد میگفت جون این آرزومه اخ بکن منو داشت ابم میومد دراوردم بیرون فحش میداد میگفت کسافت بکن توم میخوام منم مدل سگی حسابی کردمش بعد ابم داش میومد گفتم بیا بخورش از کسش کشیدم بیرون دیوانه شده بود ابمو تا برگشت ریختم رو سینهاش میگفت تورو خدا منو بازم بکن من کیرتتو میخوام شروع کرد ساک زدن دوباره بلند شد خوابیدم روش انقدر کردمش داشت ارضا میشد دادمییزد اخ تاحالا با شوهرم ارضا نشدم خیلی ممنون بعد اون توی بندر هر موقع موقیت جور شود میکردمش البته چوبشو خوردم که تو داستان بعدی میگم نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.