دوست دختر تازه کارم

0 views
0%

سلام من علیم یه ادم کاملا معمولی 3 سال پیش بود با یه دختری به اسم مریم اشنا شد اون زمان اون 18 سالش بود دختر با نمکو خوشکلی بود مخصوصا چشماش یه 3 4 ماهی ازرابطمون گذشته بودبحث سکسی زیاد میکردسم که فهمیدم اپن اونم 6 ماه قبل اشناییمون دوست پسرش پردشو زده بود گفتم بهترین مقعیتو بکمنمش دعوتش کردم خونمون اومد و دیدم چه تیپه قشنگو سکسی زد رفتسم تو حال و رو کاناپه نشستو منم کنارش گفت برو اونور بشین من راحت نیستم منم گفتم باشه و رفتم گفت خیلی تشنمه منم رفتم واسش شربت بیارم کار شربت درست کردنم یه 5 مینی طول کشید اومدم دیدم وای مانتو و شالشو داورده یه تاپ تنگ مشکی تنش با شلوار جین خیلی تنگ موهاشم بلند مشکش تا روی باسنش خیلی تحریکم کرد رفتم شربتو تعارف کردم لیوان برداشت سینی گذاشتم رو میزو امدم کنارش یکی 2 قلپ از شربتو خورد گذاشت رو میز گفت خوب دیگه چه خبر گفتم سلامتی گفت میشه اطاقتو ببینم گفتم البته که میشه حتما بردم سمت اطاقم رفتیم تو اطاقم دیگه تحمل نداشتم از پشت بغلش کردم اول مقاومت کرد هی میگفت علی نه علی نه بعد اروم شد دستشو گرفتم بردمش روتخت گفتم بیا دراز بکشیم اروم لبمو گذاشتم رو لبش چشماشو بست یه لب طولانی گرفتم چه طعمی داشت همزمان دستمو گذاشتم رو سینه هاش اروم مالیدم دیدم داره بدنش داغ میشه کیر خودمم داشت میترکید گفتم خانومی میشه تاپتو در بیارم یکم با سینه هات بازی کنم گفت نه دوست ندارم گفتم به خاطر علی به زور قبول کرد تاپشو در اوردم همزمان سوتینشو وای چه سینه ای سفید با سر قهوه ای روشن گرد سفت وای داشتم خل میشدم اروم یه لسی سر سینش زدم یهو سفت شد بدنش سر سینشو کردم تو دهنم میک میزدم با اون دستمم میمالیدم اون یکی سینشو یواش یواش صداش در اومد خیلی خفیف اهو اوه میکرد و باسنشو به تخت فشار میدار کمرش تکون میخورد اروم دستمو کردم تو شلوارش با صدای اروم وپر شهوت گفت نه من دیگه چیزی حالیم نبوی شلوار جینشو با هزار زحمت در اوردم بعدم شرتشو وای چی میدیدم یه کس تپل به دون مو با چوچولای صورتی حمله کردم سمتش وای چه طعمی هی با شهوت میگفت اه عی ارومتر منم میگفتم ججججججججون چه کسی جون دیدم صداش بالاتر رفتو باسنشو بیشتر تکون میده دیدم یهو لرزیدو یه اه کشید تو دهنم گرمیه ابو احساس کردم سریع لباسامو در اودمو رفتم کنارش گفتم خانومی کیرمو میخوری یکم نگام کردو با اکراه گفت باشه کیرمو کرد تودهنش یکم خورد دیدم بلد نیست زیاد گفتم خانوم خانوما بخواب رو تخت خوابید پاهاشو باز کردم سر کیرمو گذاشتم دم سوراخ صورتیش یه ذره فشار دادم یکم تنگ بود نه زیاد کیرم تا ته رفت تو دیدم باز حشرش زده بالا محکم کمرمو گرفته اروم تلنبه زدم وای کسش کیرمو میکشید تو مکش داشت داغ داغ داشتم دیونه میشدم تلنبه هامو تند تر کردم اونم هی میگفت اه علی اه منم جون جون میکردم یه 5 دقیقه ای گذشت بلند شدم گفتم گلم تو بیا روم خوابیدم اروم اومد رو کیرم نشست شروع کرد تکون خوردن بعد رومخوبیدو موهای بلندشو ریخت رو صورتم منم 2 طرف کون گنده و سفیدشو گرفتم تند تند تلنبه میزدم داشت از زور شهوت جیغ میزدکه باز ارضا شد منم تندتر تلنبه میزدم که دیدم کل جونم داره از کیرم میزنه بیرون گفتم سریع بلند شد منم بلند شدم گفتم ابم دار میاد بریزم روشکمت گفت باشه با دستم یکی 2 بار جغ زدم یهو کل ابم پاشید رو شکمش به تمیزش کردمو کنارش دراز کشیدم الان 3 سال باهمیم و کلی سکس کردیم نوشته

Date: July 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.