دومين گى با پسر كوچه روبروييمون

0 views
0%

سلام قبلاً خاطره ى گى كه داشتم باهاشو بهتون گفته بودم الان ميخام گى چند روز پيشمو تعريف كنم من پولى سكس ميكنم ولى اين ديگه فك كنم به كيرش وابسته شدم بكنم شده انگار هفته پيش بود كه پيام داد برم پيشش دوستشم اومده برم كه تريسام گى كنيم روز قبلش با مشتريم سكس داشتم كيرش خيلى كلفت بود بعد از سكس ديدم كونم خونيه كونمو جر داده بود سكس خوبى بود واقعاً كونمو كه تميز كردم برم پيششون ديدم بازم خونيه بهش گفتم ناراحت شد كه نميتونم برم گذشت دو روز بعدش پيام دادم بهش گفتم مه بيام پيشت اوكى كرديم خودمو تميز كردم لباسامو برداشتم رفتم چنتا شرت سكسى ساپورت دامن تاپ سوتين با يه لباس تورى از اين جنده تورا هم بردم رسيدم يخورده مشروب بود من نخوردم چون كم بود لباسارو پوشيدم از لباس جنده گيه خوشش اومد رفتم پيشش نشستم سيگار روشن كرديم منم دقيقاً مثل يه جنده نشستم كنارش پاروپا گذاشتم فيلم سكس قبليمونو گذاشتم ديديم شرت پاش بود فقط ميزو زد كنار سرى نشستم جلوى پاش بين پاهاش بودم شرتشو دادم پايين كيرش نيمه خاب بود سريع كردمش دهنم تا تهشو خوردم كيرش خيلى بزرگ نيست ١٦ سانته ولى نرمو سفيد جورى ميخوردمش كه تا ته كيرش تو هلقم بود با زبونم ميتونستم تخماشو بليسم اونم خيلى دوست داشت اينو انگار گلوم گشاد شدهبود كامل ميكردمش تو هلقم اونم تلمبه ميزد من عاشق اين تلمبه زدن توى دهنم شدم ديگه فقط واسه نفس كشيدن كيرشو بيرون مياوردم انقد خوردمش مه زير كيرش مبل خيس خيس بودو از تخماشو كيرش اب دهنم اويزون بود كيرشو كشيدم بيرون كه بمالمش يخورده تا دوباره گذاشتم دهنم يهو همشو كرد تو هلقم صورتم چسبيد به شكمش انقد نگهش داشت توى دهنم سه بار اوق زدم دومين بار كه اوق زدن از كنار كيرش آب دهنم با فشار پاچيد بيرون وقتى ول كرد كيرش كه اومد بيرون همينجورى آب ميريخت ازش پاشد كاندومو اورد داد بهم وايساد بالا سرم كيرش جلوى صورتم بود كاندومو كشيدم سرش نميرفت تو كيرش كلفت شده بود انگار به چشم بزرگ تر شده بود به زور كاندومو كشيدم رو كيرش دوباره خوردمش كه خيس شه كونمو با اب دهنم خيس كردمو انگشت كردم بلندم كود به حالت سگى خم شدم كون به بالام روى مبل بود قمبل كردم كونمو چك سكسى زد كيرشو خيس كرد گذاشت رو سوراخم نرفت تو چون بالاتر از سوراخم بود گفتم بيار پايين تر درستش كرد يه فشار داد كامل رفت تو من كونم هميشه گشاده نميدونم چرا شايد بخاطره جنده بازيامه اونم ديد گشاده از همون اول شروع كرد تلمبه زدن اين مه گشاد باشي واسه كونيا خوبه من كه دوس دارم چون ديگه هيچ دردى نداره فقط حال ميكنى با كيرى كه داره تلمبهميزنه تو كونت من عادت دارم خيلى آهُ ناله ميكنم اون تلمبه ميزد منم آه آه ميكردم حرف ميزدم بكن منو كونمو بكن كيرتو ميخام كير كلفتتو بكن تو كونم جوووون منِ جندَرو بكن بگا منو جنده ى توام كير كلفتت تو كونم سوراخمو گشاد كن قربون كيرت بشم جوووون بكن كونمو تند تند تلمبهبزن آآآآه وااااى جاااان قربون كير نازت بشم تو بكن منى كيرت مال منه هميشه بكن منو فداى كير كلفتت بسم اب كيرتو ميخام والااااااى اونم فقط تلمبه ميزد هيچى نميگفت گفتم محكم و تند تلمبه بزن سگى افتاده بود روم تندش كرد گفت ابم داره مياد حشرى تر شدم اونم كرد تا ابش اومد خالى كود تو كونم توى كاندوم ولى من بازم ميخاستم نميخاستم تموم شه ولش نكردم گفتم بكن بازم منو كيرشو نزاشتم بكشه بيرون همونو دوباره تلميه زد قربون صدقه ى كيرش ميرفتم اهو ناله ميكردم يخورده تلمبه زد كه كيرش شل شده بود يهو پريد بيرون ديديم نصف كاندوم نيست نگو ابش كه اومده فشار اومده بهش جر خوده مونده توى كونم ابشم تو كونم خالى شده خاستم پاشم كه از كونم يخورده آب ريخت بيرون كه ديدم اب كيرش بود خودمو شستم توى دستشويى ابو با فشار كردم توى كونم كه با اب كاندومه هم اومد بيرون كلى هم اب كير اومد بيرون خشك كردمو رفتم دوباره رو مبل پيشش همونجورى نشستم حسِ به جندرو داشتم واقعاً سيگار روشن كرديم كشيديم يخوردهحرف زديم بعدم رفتم بازم ميرم پيشش كيرشو خيلى دوس دارم ولى آبش زود مياد كه اين دفعه اسپرى ميگيرم واسش كه هسابى مامان كونمو بگاد بازم از سكسام مينويسم واستون نوشته آرين

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.