زن داداش مریم

0 views
0%

سلام من حمید 29 ساله هستم و زن داداشم 31 ساله مریم زن خوب هست و چون اختلاف سنی کمی داریم با هم راحتیم مریم از لحاظ چهره واندام حرف نداره مخصوصا سینش مریم خیلی به من گیر میده که زن بگیر ولی من همش ی بهانه مییارم خونه ما دو طبقه هست و ما بالا و داداشم پایین زندکی میکنه من زیاد فیلم نگاه میکنم برای همین زن داداشم هر چند روز یک بار من بهش فلش پور فیلم میکنم میدم ببینه ی روز من فلشم دادم دوستم تا فیلم ببینه وقتی دید به من گفت فیلم میخوای بدم ببینی منم گفتم اره من دوستم زیاد فیلم بهم میدیم بعضی وقتا اون برام فیلم درام که توش صحنه زیاد داره حتی لخت کامل که بشتر فرانسوی هستن میده وقتی من فلش ازش گرفتم وقت نکردم نگاه کنم ی دوسه روزی گذشته بود که زن داداشم گفت فیلم داری بدی ببینم من فلش دادم بهش فکر نمیکردم فیلم با صحنه بد توش باشه بعد چند روز که فلش ازش گرفتم و خودم فیلماش دیدم کلی تعجب کردم ترسیدم نکه مریم به داداشم مامانم بگه یا فکر بد درباره من بکونه من دیگه تلاش میکردم با مریم کمتر روبرو بشم خونه ما بیشتر وقتا خال هست و فقط من مریم زیاد خونه هستیم مامانم بابام بیشتر میرن شهر خودشون و هر یک ما یک هفته تا دوهفته خونه اینجا هستن داداشم که خیلی ماموریت میره به خاطر شغلش ی روز که من خونه بودم زن داداشم امد بالا و گفت فیلم نداری من گفتم چرا ور فتم براش فلش پور کردم دادم بهش فرداش وقتی برام نهار آورد من داشتم یکی از اون فیلمای درام رفیقم میدیدم که وقتی امد من فیلم نگه داشتم وقتی صفحه تلوزیون دید گفت من این فیلم دیدم ولی متوجه نشدم اینا زن شوهر بودن یا دوست من گفتم میبینم بهت میگم حالا من داشتم خجالت میکشیدم که گفت حمید از ین فیلما درام من دوست دارم به منم بده گفتم باشه و رفت فرداش فلش داد که من براش فیلم درام بریزم من ازین فیلمای که صحنه نداش براش مریختم ی سه چهار باری براش فلش پر کردم ازین فیلما درا تا یک روز که تو خونه بودم امد فلش بده به من تا براش پر کنم با کلی اینور اونور کردن گفت حمید از اون فیلم درامهای که توش همه راحت بازی میکنن داری منم که میدونستم چی میگه گفتم چه جوری گفت مثل همون فیلمه که اون روز میدیدی من گفتم دارم گفت میشه رو فلش بریزی من گفتم اخه نمیشه که ی وقت داداش میبینه این فلش زشته گفت پس گوشیم میدم بریز رو گوشیم داداشتم نمیبینه اگر ببینه نمیفهمه تو ریختی خلاصه ما هر چند روز ی چنتای براش مریختیم تو گوشیش مریم همیشه جلو من با حجاب بود ولی بعد این که من از این فیلما بهش میدادم دیگه جلو من اگه کسی نبود بدون روسری یا بدونه دامن بود ی چند وقتی گذشت تا این که یه روز به من گفت سریال اسپارتاکوس داری گفتم اره چطور گفت برام بریز گفتم خیلی صحنه داره که یواش احساس کردم گفت بهتر گفتم چی گفت هیچی بریز برام گفتم باشه ولی حجم بالا هست طول میکشه اگه میخوای گوشیت بزار خونه تا بریزم اونم رمز گوشیش گفت خودش رفت من داشتم براش میریختم که فکر کردم تلگرامش چک کنم دیدم اگه بخوام چک کنم طول میکشه برای همین تلگرامش رو گوشی خودم نصب کردم و وقتی گوشیش دادم رفتم تلگرامش چک کنم همه چه خوب مجاز بود مریم یهخواهر دار ه ماه از خودش ناز تر هست نمیدونم چیشد رفتم تو گفتگو او ن خواهرش چک کنم از اول شروع کردم چک کردن همه چی عادی بو تا اینکه مریم به خواهرش میگه امروز باز پریود شدم حالا احمد شوهرش شب چیکارش کنم خواهرش میگه کاری نداره بابا برواز کون بده تازه خوشحالم میشه مریم نه بابا دوست نداره فقط جلو دوست داره خواهرش میگه خوب بگو یک هفته تحمل کنه مریم من نمیتونم تحمل کنم خواهر من این جور وقتا شوهر میگم فقط من بغل کن باهم بازی کن مریم بابا شوهر تو مثل خودت سهوتی هست ولی احمد نه گذشت تا چند زوز بعد با هم عادی صحبت کردن که مریم برگشت گفت به خواهرش مریم این برادرشوهرم چند روز پیش یه فیلم به من داد حالم بد کرد توش پور صحنه بود حالا احمد نیست چیکار کنم خواهر چه جوری روش شده بده به تو مریم نه اتفاقی بوده خواهر پس تو هم اتفاقی برو کیرش بکون تو کست مریم بیشور چی میگی خواهر نکنه تو بدت میاد از کیرش مریم اتفاقا کیرش خوراک خودته بزرگ کلفت خواهر تو از کجا میدونی شیطون مریم حالا بعد این که من داشتم اینا را میخوندم کلی سیخ کرده بودم که مریم از کیر من جلو خواهرش تعریف کره و نظرم به خودش جلب کرده بود دیگه من همه کار میکردم تا به مریم نزدیکتر بشم یه روزی که خونه فقط من خودش بودیم امد بالا گوشیش بده فیلم بریزم گفتم سریاله خوب بود گفت اره و من داشتم تو کامپیوتردنبال فیلم درام براشمیگشتم که دیدم همه فیلمای درام دیده گفتم ندارم دیگه فیلم درام گفته باشه بلند شد که بره درب که باز کرد ی چندثانیه صبر کرد برگشت گفت حمید یه چیزی بگم ناراحت نمیشه به کسی نمیگی گفتم نه چی شده گفت حمید فیلم سوپر داری من بگی شاخ در اورده بودم گفتم فیلم سوپر میخوای چیکار تو که شوهر داری نیازی نداری گفت برای خودم نمیخوام برای کسی میخوام گفتم کی گفت تو چیکار داری گفتم ندارم ولی برات جور میکنم ولی باید بگی برای کی میخواهی گفت تو جور کن حالابعد رفت منم چند روزی بود که تلگرام چک نکرده بودم رفتم گوشیم ورداشتم چک کنم ببینم متوجه میشم برای کی میخواد وقتی تلگرامش باز کردم اولی نفر خواهرش چک کردم که دیدم مریم به خواهرش میگه چند روزه نیستی کجای خواهر بابا پریود بودم حالم خوب نبود همش تو خونه هستم حال حوصله کسی نداشتم الا که تمام شده کسم کیر میخواد شوهر بلند شده رفته شمال با دوستاش من ماندم ی کس باد کرده مریم عکس خنده براش فرستاده خواهر بایدم بخندی خواهرت بدونه کیر تو به جاش یه کیرکلفت هر شب میکنت مریم نه بابا احمد نیست منم کیرم دوره ازمن ولی حالم بد نیست مثل تو چون پریشب که احمد بود تا صبح 3 بار از کس من کرد خواهر کوفتت شه ببینم فیلم سوپر داری ببینم مریم نه فیلم میخوای چیکار خواهر ی حالی به کسم بدم مریم من ندارم ولی شاید بتونم برات جور کنم خواهر از کی مریم برادر شوهرم خواهر فدای کیرش بشم برو ازش بگیر مریم حالا ببینم چی مشه قول نمیدم خواهر فیلم نیاوردی نیار ولی کیرش بیار البته به شوخی بعد من رفتم از دوستام چنتا فیلم گرفتم اوردم رفتم دم در خونه داداشم درب زدم مریم در باز کرد البته خودش پوشت درپنها کرده بود چون لباسش مناسب نبود گفت چی شده حمید گفتم فیلم پیدا کردم برات گفت تو برو بالا من فلش میارم برات من رفتم بالا وقتی امد دیدم یه چادر سفید تنش هست که مشخص هست زیرش روسری نداره و یه تاب زرد یه شلوارک زرد تنش هست من فلش گرفتم گفتم نگفتی برای کی میخوای گفت تو چیکار داری فکر کن برای خودم گفتم نگی نمیدم البته به شوخی کلی کلکل کردیم گفت جان من به کسی نمیگی گفتم نه گفتبرای خواهرم بند خدا شوهر نیست به هش فشار امده من براش ریختم در حال ریختن بودم دیدم چادر از سرش امد پایین و روی پاهاش بود چون من تا حالا با مریم اینجوری نیدیده بودم تعجب کرده بودم همیشه بدونه روسری بود ولی حالا با تاب برگشتم بهش گفت مثل اینکه دوری احمدم به تو فشار اورده البته به شوخی و اونم گفت من تو دیگه چیزی بینمون نیست که خجالت بکشیم و من فلش دادم رفت یه چندروزی گذشت تا اینکه برادرم کارش به دلایل تو شهرستان طول کشید شب داشتم از سر کار میومدم که زن داداشم گفت شام بیا پایین من خوب زیاد خونشون میرفتم رفتم دوش گرفتم رفتم پایین برای شام که وقتی مریم در باز کرد داشتم میموردم یه خانوم 31 ساله سکسی که با یه تاب که خط سینش مشخص بود با ی ساپورت تنگ که خط شورتش معلوم بود وقتی من دید سلام کردیم گفت نظرت چیه در باره بدنم گفتم حرف نداره خلاصه ما داشتبم شام میخوردیم که برگشت گفت راستی خواهرم کلی بابت فیلم تشکر کرد گفتم این حرفا چی بابا وظیفه بوده داشتیم صحبت میکردیم که برگشت گفت حمید چرا زن نمیگیری تو دوست نداری شب کنار ی زن بخوابی و حال کنی باهاش تاحالا با من به این راحتی صحبت نکرده بود گفتم کو زن خوب گفت تو چه جور زنی دوست داری بگو من پیدا میکنم برات گفتم مثل خودت باشه هم خوش استیل هم خوش اخلاق گفت برات پیدا میکنم به شرطی که شب اول تو حجله مثل داداشت نخوابی و زنت حسابی ترتیبش بدی من خندیدم گفتم مگه آدم شب اول میخوابه خلاصه شام خوردیم داشتم ظرف کمک جمع میکردم که ناگهان رودر روسینه به سینه شدیم و کلی خندیدیم گفت شانس آوردم من اربک داشتم رفتم رو صندلی نشستم تا امد با هم تلوزیون نگاه کنیم برگشت گفت حمید فیلم سوپر باز داری گفتم باز برای خواهر میخوای گفت نه برای خودم یک هفته هست کسی به من حال نداده گفتم دارم ولی به شرط این که بزاری اربک هات ببینم که فکر نمیکردم قبول کونه که دیدم سینش از زیر تاب در اورد گفت بیا دوست داری ببینی ببین من رفتم پیش نشستم سر سینه چپش بوس کردم که دیدم رفت برای خودش من شروع کردم خوردن سینش دستکشیدن رو کسش که خیس بود وقتی کیرم بهش دادم داش بال در ماورد دوبار اون شب از کس کردمش و رفتیم حموم و تو حموم از کونم کردمش وقتی کردمش از کون دیدم نشسته کف حموم داره میشاشه گفت دوست دارم شاشیدم ببینی من دیدم تا صبح فقط میکردمش سینش میخوردم دیگه هرفقط تنها میشودیم میکردمش تا اینکه حامله شد فقط برام ساک میزد تو اون 9 ماه چند بار من بوردم حموم و از کون کردم فقط جوری هم دوست داریم که میگه زن نگیر من زنت تو بیشتر هستم تا داداشت اگه دوست داشتید نظر بدید تا داستان خواهرشم بگم نوشته حمید کیر

Date: April 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.