سکسِ من و دوست پسرم مصطفی

0 views
0%

سلام اسمه من لیلا هست پوسته سفیدی دارم با چشمایه آبی و موهایه بور ۱۹ سالمه قدمم ۱۷۰ و وزنم ۶۰ زیاد پر نیستم اما قد بلندم با کمری باریک و ممه های صورتی و گرد و بزرگ با کونی قلمبه خلاصه که بریم سره داستانمون تو یکی از برنامه ها بود که با یه پسری به اسمه مصطفی آشنا شدم مصطفی پسری بود که از نظره ظاهری هیچیییی کم نداشت اون قدرم جذاب و خوشکل و تو دل برو بود که اصلاً هر چقدر مقاومت میکردم بازم اون منو جذبه خودش میکرد قرار میزاشتیم هر چند روز یه بار میرفتیم سفره خونه و پارک و کافه کلا همه شهرو گشتیم باهم منم فقط با خودش بودم اونم همینطور رابطمون کاملاً جدی بود چون خانوادش در جریان بود اما من نمیتونستم به خانوادم بگم چون خانواده ی من قبول نمیکنن خیلی وابستش شده بودم از ته دل عاشقش بودم و آرزو میکردم بهش برسم بعد از اینکه ۷ ماه باهم بودیم یه روزی مصطفی بهم گفت که حوصله ندارم برم بیرون تو بیا پیشم خونمون کسی نیست مامانم اینا رفتن روستا منم چون مثله چشام بهش اعتماد داشتم گفتم باشه رفتم حمام آماده شدم و اینا مصطفی هم با ماشین اومد دنبالم که منو ببره رسیدیم خونه رفتیم داخل منم راحت بودم دیگه مانتومو درآوردم و شالمم همینطور نشستم پیشش باهم حرف زدیمو اینا و فیلم نگاه کردیم تا اینکه رفتیم تو اتاق یکم عشق بازی کنیم رفتیم تو اتاق رو تختش نشستم اومد نشست پیشم و شروع کرد به خوردنه گردنم و لاله ی گوشم وایییی با اینکه آدمی نیستم که یا همچین چیزایی تحریک شم اما مصطفی کاری میکرد که دیوونه میشدم داشت گردنمو میخورد که کبودش کرد بعد رفت پایینتر شروع کرد به خوردنه بالایه ممه هام اونارم کبود کرد بعد برگشت لبامو خورد و همونطور من خوابیدم رو تخت اونم خوابید روم لب میگرفت و ممه هامو میمالید از رو لباسم کیرشو میمالوند به کسم دیگه حسابی داشتم حشری میشدم دیدم که پیرهنمو میخواد بکنه برام منم از خدا خواسته جلوشو نگرفتم پیرهنمو کند سوتینمم در اورد بعد نوکه یکی از سینه هامو گرفت و شروع کرد به خوردن اون یکی دیگه منم از شدته حشر داشتم میپوکیدم اما خجالت میکشیدم چیزی بگم چون باره اولم بود دیدم که وایی پا شد شلوارشو کند پیرهنشم کند فقط با شورت بود یه نگاه به من کرد و شلوارمو کشید پایین گفت با اجازت خانومم از رو شرت داشت کسمو میمالید منم اه میکشیدم باز برگشت سمته ممه هام ایندفعه ممه هامو میکرد و کسمو میمالید معلوم بود میخواست حسابی منو حشری کنه شرتمو در اورد گفت خیس و داغ شده ها شیطون لنگامو گذاشت رو شونه هاش سرشو گذاشت لا پاهام و شروع کرد به خوردنه کسم وایییی خیلی احساسه خوبی داشت واقعن لذت بردم ازین کارش شرتشو کند کیرش دراز و کلفت بدجورم شق شده بود کیرشو اورد و مالید به کسم مالید به کسم قشنگ منم داشتم اه اه میکردم دیگه داشتم دیوونه میشدم از حشر برگردوند منو و سوراخه کونمو لیس زد اول یه انگشت کرد توش بعد دو انگشت که یکم جا باز کرد اونوقت وازلین دمه دست بود زد به کیرش و به سوراخم گفت خانومم پاشو پاشدم اونم ایستاد بود یهو بغلم کرد و بلند کرد پاهامو وا کرد کامل اونم چون خیلی قد بلند بود و هیکلی منو با یه دست بلند کرده بود همونجوری کیرشو یواش کرد تو کونم تا کلاهکه کیرش رفت تو کونم من یه اآاااهه بلند کشیدم چون واقعن داشتم لذت میبردم یواش یواش کرد توش خیلی تندم تلمبه نمیزد بعد یهو شروع کرد به تند تند تلمبه زدن منم اااه میکشیدم و حسابی داشتم لذت میبردم فک کنم اسپره تاخیری زده بود چون خیلی تلمبه زد تا آبش اومد بعدش گفت آبم داره میاد منو اورد پایین و آبشو ریخت رو زمین اومد بوسم کرد و ازم لب گرفت گفت خانومم زود آماده شو که برسونمت خونه خانوادت نگران نشن منم از بس حال کرده بودم گیج بودم نمیدونستم چطور آماده شم که برم آماده شدم و رفتیم تو راهه برگشت همش داشت دستمو میبوسید و میگفت که تو بهترین چیزی هستی که خدا بهم داد بعد از ۳ ماه باهم موندیم تو اون ۳ ماه چند باری تکرار کردیم این کارو بعدشم اومد خاستگاریم الانم ۲ ماهه که نامزد کردیم برا همتون همچین چیزیو آرزو میکنم نوشته لیلا

Date: May 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.