سکس با فرشته جون

0 views
0%

سلام دوستان من امير هستم 33 ساله اهل تهران قد 190 وزن 75 سينه 120 هيكل توپ بدن سازي و كير كلفت به طول 25 سانت و كلفتي 18 سانت مفيد بگذريم داستاني كه مي خوام براتون تعريف كنم داستان من و فرشته هستش كه پارسال اتفاق افتاد قبلش اينو بگم فرشته 43 ساله بود قد 165 سينه نقلي كوچيك 70 اصلا بهش مي خورد با اين سنش و داشتن 3 تا بچه درست ارديبشهت سال 90 بود كه من تو يك سايت دوست يابي بودم و دوستان زيادي داشتم كه يك ايدي نظرمو جلب كرد و يك پيام اشنايي براش فرستادم ديدم دو روز بعد جواب داد بعد شروع كردم به صحبت كردن باهاش بيچاره يك زني بود كه شوهرش جانباز شيميايي بود و معتاد به مواد مخدر اصلا زنش براش مهم نبود ديگه داغ دلش تازه شد و من شده بودم براش محرم راز هر روز باهم چت مي كرديم تا اينكه يك 2 هفته اي گذشت و حواسم نبود به ايميلش يك فيلم سكسي فرستادم دلو زدم به دريا گفتم يا ناراحت ميشه يا خوشش مي ياد از شانس من خوشش اومده بود و به قول خودش هر روز باهاش حال مي كنه و ارضا ميشه منم گفتم عزيزم اگر بخواهي خودم ارضات مي كنم مونده بود چي بگه فكر كرده بود شوخي مي كنم ديگه كار ما هر روز شده بود با خانم چت سكس و ارضا كردن اون بد جوري داغ و حشري بود زود ابش مي يومد تلفني باهاش صحب ت مي كردم از صداش مشخص بود كه بدجوري بي حال شده تا اينكه گذشت يك روز خونمون خالي شد بهش گفتم خونه خالي كنم مي ايي گفت تا ببينم چي ميشه اخه شوهرش خيلي گير بود همش ازش مي پرسيد كجا ميري و غيره تا اينكه لحظه موعود رسيد ادرس بهش دادم اومد خونمون تا اومد بره تو خونون بغلش كردم گفت خيلي داغي تو انگار گفتم هنوز داغي منو نديدي رفت تو اتاق خواب لباسشو عوض كنه يك تاپ فسفري پوشيده بود و يك شلوراك سفيد منم رفتم براش يك نوشيدني اوردم نشستيم رو مبل اولش خجالت مي كشيد تو صروتم نگاه كنه بعد من رفتم سمتش گفتم فرشته جون احساس غري نكن راحت باش گفت راحتم گفتم عزيزم بيا بشين رو پام شربتو بخورم اومد نشست رو پاهام چه پاهاي داغ داشت يك ذره شربتشو خورد گفتم چه خبره گفت هيچي بعد من دستمو بردم سمت پاهاش يكم پاهاشو نوازش كردم و با دست ديگم موهاش لمس كردم ديدم بي حال شد و چشماشو بست منم فهميدم كه خيلي حشري سريع دستمو بردم سمت وسط پاهاش كسش از رو شلوارك ديدم شورتش خيس شده گفتم عزيزم راحت باش شلواركشو ازپاش در اوردم ديدم جون يك شورت توري پوشيده و جلو كسش توري بود كه قشنگ سفيدي كسش و لباي قرمز كسش پيدا بود شروع كردم كسشو مالوندن ديدم سريع ارضا شد و اخ اوخش شروع شد منم سرتا ديدم اينجوري شروع كردم ازش لب گرفتن و زبونمو كردم تو دهنش ديدم تو بغلم خوابيد و بي حال شد و شروع كردن به اينكه امير مي خوام باهام بهترين سكسو داشته باشي اينو بگم با شوهرش سكس داشت اما از شوهرش بدش مي يومد و مي گفت اون به زور مي كوندش تا ماليدني و براش اصلا سكس و ارضا طرف مقابلش براشمهم نيست منم گفتم چشم عزيز دلم و خوابوندمش رو مبل از رو شوتش شروع كردم به ليسيدن كسش و با يك دستم سينه هاشو مي ماليدم يك ذره كه باهاش حال كردم گفتم عزيزم بدن من د راختيار تو و اون شروع كردم اول ازم لب گرفتم بعد ليسيدن تمام بدن از رو سينم تا انگشت پاهام من خيلي حال مي كردم بعد كه كارش تموم شد گفت مي خوام كلفتي امير كلفت بينيم اخه من تو چت و تلفني امارشو بهش داده بود گفت بايد ببينم تا قبول كنم تا اينكه كيرم سيخ شده بود وقتي گوشه شورتمو زد كنار ديد واقعيت داشته هر چي ميگفتم از كيرم اول شروع كردم سر كلاهك كيرمو ليسيدن و زبون زدن به سوراخش بعد شروع كرد به كردن تو دهنش هي مي كرد تو دهنش هي در مي اورد منم حال مي كردم يك 10 دقيقه اي باهاش حال كرد بعد بهش گفتم دوست دارم از جلو بشيني روش و صورتم به صورتت باشه اولش براش سخت بود چون كيرم بد جور يكلفت بود اولش كلاهكشو كرد تو كسش خيلي در مي كشيد بعد كه كمي بالا پايين كرد براش لاله كسشو باز كردم با دو دستم بعد شروع كرد به بالا پايين كردن ديدم ارضا شد و كلي اب ريخت رو كيرم با اين كارش كسش قشنگ با زشد منم از فرصت استفاده كردم ديدم حالا كه داره حال مي كنه پاهاشو دادام بالا و سريع تلمبه زدم بعد گفتم دوباره رو كيرم بشينه حالتي كه پشتش به من باشه بعد شروع كردم از جلو دوباره كردن جوري م يكردمش كه از نفس افتاده بود م بعد كه كردمش به اين حالت خوابوندمش رو مبل نمي دونم تا حالا تجربه كرديد يا نه وقتي رو مبل بخوابوني قشنگ كس مي ياد بالا و راحت مي تونيد كير و بكونيد تو كس يك نيم ساعتي كردمش بيچاره كسش قرمز شده بود بعد كه از جلو كردمش به پلو خوابوندمش و كيرم و از بغل مي كردم تو كسش در مي اردم دوباره مي كردم تو كسش ديونه شده بود مي گفت بزار توش باشه گفتم دوست دارم خاطره كردن تا اخرعمرت به ذهنت بمونه بعد يك حدود 15 دقيقه كردمش گفتم نوبت پشت هست اولش راضي نمي شد بعد گفت چشم امير جونم تو بخواهي باشه برش گردوندم سرشو گذاشتم رو مبل و رفتم پشتش اول شروع كردم سوراخ كنوشو ليس زدن سوراخ تنگ خوشگلي داشت بدون مو مثل كسش بعد اينكه ليس دنم تموم شد ديدم دوباره براي بار دوم ارضا شد با همون اب كسش سوراخ كونشو خيس كردم بعد كمي از سوراخ كونشو با سر كيرم نوازش دادم بعد كم كم كيرم كردمتو كونش بيچاره خيلي درد داشت مخص بو چون داشت مبل فشار مي داد گفتم فرشته جون درد داري گفت يكم اما به خاطر تو عزيزم تحمل مي كنم بع كه كمي از كلاهكم رفت تو كونش شروع كردم اهسته تلمبه زدن تا كمي سوراخ كونش باز بشه تاحالا انگار شوهرش به كونش دست درازي نكرده بود بعد اينكه 10 20 دقيقيقه اهسته كردمش بهش گفتم فرشته جونم ميخوام سريع بكونمت تا درد كمترداشته باشي قبول كرد منم شروع كردم به كردن سريع كونش حدود 20 دقيقه كه كردمش ديدم دوباره ارضا شد گفتم من دير ابم مي ياد مي توني تحمل كني گفت بله عزيزم تو هر جور راحتي حال بكن من اومدم تو تو حال كني و من بيشتر حال كنم بعد بهش گفتم پس بيا از كون بشين رو كيرم قبلش دادم كمي ساك زد تو تنهايي من حال نكنم اونم فيضي ا زكير م ببره بعد اينكه كمي ساك زد نشست رو كيرم گفت مي خوام خودم رو كيرت بالا و پايين كنم تو كيرتو ثابت نگه دار گفتم باشه حدود 20 دقيقه كردمش گفتم كمرتو به من بكن و پاهاتو باز كنم مي خوام پاهاتو بدم بالا و اين دفعه خودم سريه كونتو پاره كنم گفت جر بده پاره كن جون دارم حال م يكنم بعد از اينكه از كون كردمش ديگه مونده بودم چه جوري بكونمش و خسته شده بدوم اينو بگم من اصلا اهل قرص و دارو و اسپري نيستم و به دليل مواد غذايي گرمي كه مي خورم دير ارضا مي شم و بيچاره كس هايي كه باهشون حال مي كنم ميگن خوب كير و بدني داري بعد اينكه ا زكون كردمش گفتم ديگه كيرم در اختيار توست شروع كردم كيرمو لاي پستون هاي نقلي كوچيكش گذاشت و كيمرو لا سينه هاش بالا و پايين كردن بيچاره براي بار چهارم ارضا شد بعد اينكه ارضا شد گفتم فرشته جون ابم داره مي ياد چيكار كنم گفتم عزيزم من لوله هامو بستم چون سه تا بچه داشت و ديگه دوست نداشت بچه داشته باشه من گفتم پس بخواب كيرمو كردم تو كسش دوباره كمي تلمبه شديد زدم بيچاره كسش ديگه گشاد شده بود و قرمز دلم براش مي سوخت تا اينكه ابمو ريختم تو كسش وقتي ابمو رختم تو كسش گفت چه اب داغي داري و كيرم تو كسش موند و خوابيدم روش بعد از اينكه كارم تموم شد رفتم براش يك معجون اوردم و باهام رفتيم حموم و دوباره تو حموم هم خوب كردمش تا دو روز پيش من بود به همسرش گفته با دوستاش رفته سفر كاري واقعا عجب سفر كاري بود تو اين دو روز هر 2 ساعت مي كردمش بعد كه رفته بود خوشون مي گفت تا يك هفته كس و كونشو تو يك لگن مي ذاره و پماد ضد عفوني مي ريزه از درد كس و كون تا حالا اينجوري درد كس و كون نگرفته بود حالا ماهي يك دفعه مي ياد سفر كاري و مي كونمش دوستان من ببخشيد اگر غلط املايي دارم و اينقدر عاميانه داستان گفتم دوستدار شما

Date: September 18, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.