سکس بینظیر من همسرم و یکی از کاربران سایت شهوانی ۲

0 views
0%

8 3 9 8 3 8 8 8 9 86 8 8 8 8 1 9 85 9 86 9 87 9 85 8 3 8 1 9 85 9 88 8 9 8 8 7 8 2 9 8 7 8 1 8 8 8 1 8 7 9 86 8 3 8 7 8 8 8 4 9 87 9 88 8 7 9 86 8 قسمت قبل قسمت دوم خوردن و لیسیدن انگشتاش رو ادامه دادم و کم کم نزدیکشون شدم شروع کردم به بوسیدن و لیسیدن لپای کونش صورتم رو توی چاک کونش تکون میدادم همه جاش رو بوسه بارون کردم ندا از جلو به محسن چسبیده بود و منم با کیر سیخ شدم که داشت پوستش از شدت شهوت جر میخورد با همون بوسه هایی که از کونش شروع شده بود به سمت گردنش رفتم از پشت چسبیدم به ندا و شروع کردم به بوسیدنو بوکردن گردنش لاله های گوششو میک میزدمو میلیسیدم صورتشو چرخوندم سمت خودم افتادم به جون لباش آنچنان محکم میخوردم که دردش گرفت لباشو از دهنم کشیدی بیرون آرومتر وحشی چکار میکنی کندی لبامو دست گذاشتم رو دهنش از سمت کونش دستمو گذاشتم رو کسش دوباره ناله هاش شروع شد شل شل شد خودشو بین منو محسن رها کرد تکیه داده بود به ماها محسن دست از سینه های گرد و سکسی ندا برنمیداشت داشت میکندشون دستمو محکم به کسش میکشیدم گه گاهی ضربه های آرومی روی چوچولش میزدم به محسن گفتم جابجا بشه اونم رفت عقب تر ندا رو دوباره برگردوندم به حالت داگی ایندفه درجهت مخالف قبل لپای کونشو با دست باز کردم زبونم رو به کسش رسوندم شروع کردم به لیسیدن سوراخ کسش چوچول و کس نازنینشو زبون میزدم زبونمو دور کس خوشمزش میچرخوندم چوچولشو با لبهام میکشیدمو ول میکردم با لبام چوچولشو فشار میدادم متوجه شدم که صدای ناله های ندا عوض شد انگار دهنش پر بود و داشت ناله میکرد سرمو آوردم بالا دیدم کیر 20سانتی محسنو دودستی گرفته و تا ته فرو کرده تو دهن خودشو داره ناله میکنه جوری کیر محسنو تو دهن خودش میکرد که حس میکردم داره خفه میشه درش می آورد و زبون دورش میچرخوند از زیر کیرش نزدیک تخماش لیس میزد تا نوکش به نوکش که میرسید نوکش رو میک میزد دهن خودشو محکم به کیر محسن فشار میداد با دیدن این تصویر شهوتم دوچندان شد نمیدونستم چکار کنم که شهوتم خالی بشه از شدت شهوت خشکم زده بودو داشتم ارضا میشدم ندا دستمو گرفت منو کشوند کنار محسن شروع کرد به خوردن کیرم موهاش شکممو نوازش میکرد زبون و لباش کیر و تخمامو اون دستش چسبیده بود به کیرمحسن هی میمالیدش بعد از چند دقیقه که از خودرن کیر من دست کشید دوباره رفت سراغ محسن داشتم از شدت هیجانو لذت به جنون میرسیدم دیدن این چنین شهوت دیوانه کننده ای از ندا خیلی برام لذت بخش بود همیشه این تصاویر رو تو ذهنم میساختم حالا که به واقعیت رسیده بود لذت غیر قابل توصیفی برام داشت همینطور که مشغول کیرش بود رفتم پشت سرش دست گذاشتم زیر شکمشو به حالت داگی برگردوندمش کیرمو محکم و با تمام قدرت فرو کردم تو کس خیسو لیزش تاحالا ندیده بودم کس ندا اینجوری خیس بشه خیس بودنش خیلی غیر عادی بود برام لذت بخش بود دیوانه کننده و شهوت انگیز بود کیرم داشت غرق میشد یه آرامشی کل وجودم رو تحت کنترل گرفت از تلنبه های آروم شروع کردم یواشو رومانتیک همزمان با تلنبه زدن خم میشدم کمرشو بوس میکردم یه دستی به سینه هاش میکشیدم محسن دست گذاشت پشت سر نداو به سمت کیرش فشار داد کیرش رفت توحلق ندا ندا اوغ زد این صحنه دوباره وحشیم کرد تلنبه زدنام وحشیانه شد جوری که از برخورد رونم با کون ندا رونام درد میگرفت ولی لذتش اجازه نمیداد از این کار دست بکشم دوستداشتم پارش کنم میخواستم جوری بکنمش که نتونه تا چند ساعت دیگه از جاش بلند بشه به دلیل حضور کیر محسن تو دهنش ناله های خفه ای داشت که میشد فهمید داره از شدت شهوتو لذت جیغ میزنه من کیرم رو از توکسش کشیدم بیرون رومبل نشستم ندا اومد سراغ کیرم جوری روی مبل لم داده بود که کونش به سمت محسن بود محسن هم از موقعیت استفاده کردو شروع کرد به لیسیدن کس ندا خیلی خوب میلیسید براش جوری که ندا کنترل خودش رو ازدست داده بود و نمیتونست به خوردن کیرم ادامه بده مثل مار به خودش میپیچید متوجه شدم که داره ارضا میشه محسن رو بلند کردم و نشوندم روی مبل به ندا گفتم بشینه روی کیرش ندا از روبرو نشست روی محسن کیر 20سانتی محسنو تا ته کرد تو کس خودش جفتشون غرق درشهوت بودن داشتن لذت میبردن محسن مشغول خوردن سینه هاش شد محکم میخورد و میلیسید منم از کن ارشون کیرم رو گذاشتم تو دهن ندا ندا درحال تلنبه زدن و گردش های دایره ای شکل کونش روی کیر محسن بود داشت ارضا میشد که شروع کرد به جیغ زدن و چنگ زندن بدن محسن خودش رو محکم و با قدرت تمام به بدن محسن فشار میداد اجازه ندادم کیرم از دهنش دربیاد دیدیم که شل شد متوجه شدم که ارضا شده از منم خواست که ارضا بشم دوباره ندارو برگردوندنم به حالت داگی به محسن گفتم که روبروش بشینه محسن رفت روی دسته مبل نشست و کیرش رو گذاشت تو دهنش ازپشت کردم تو کسش وااااااای چقدر کسش داغ شده بود کسش یه مقدار گشادهم شده بود نرسیدم تلنبه بزنم نهایتش 10 15 بار عقب جلو کردم ازشدت لذت داغی و گشادی جالبی که برای کسش اتفاق افتاده بود ارضا شدم کیر محسنو میخورد من ارضا شدم و آبمو ریختم روی کمرش تاحالا ندیده بودم انقدر آب ازم خارج بشه دستمال برداشتم کمر ندارو تمیز کردم محسن کیرش رو از دهنش درآورد اومد پشتش یه توف انداخت رو کیرش همون حالتی که بود کرد تو کسش و به صورت وحشیانه ای شروع کرد تلنبه زدن منم اومدم روبروی صورت ندا نشستم جوری تلنبه میزد که ندا جیغ میکشیدو داد میزد و ناله میکرد از شدت درد و شهوت مبل هارو داشت چنگ میزد بهش گفتم اگر خیلی اذیت داره میشه میتونیم چند دقیقه ای استراحت کنیم بعد ادامه بدیم گوش نداد نمیدونم چرا دوستداره تو این حالت درد بکشه محسن حدود 15 20 دقیقه تو همین حالت به همون شکل وحشیانه داشت تلنبه میزد ندا دیگه داشت از حال میرفت انقدر جیغ زده بود و بهش فشار اودمه بود صورتش کبود شده بود وقتی دید شدت درد از لذت بیشتره دلش به رحم اومدو بلندش کرد و دیگه ادامه نداد چند دقیقه ای بغلش کرد چندتا ماچوبوسه ازش گرفت و ولش کرد ندا خیلی سریع رفت حمام و دیگه حالی برای ادامه دادن نداشت بعد که محسن رفت دیدیم یه قرص آبی رنگ کنار مبل افتاده متوجه شدیم آقا محسنمون ویاگرا زده بود که اینجوری ندارو جر داده بود ولی سر خودش بی کلاه موند چون نتونست ارضا بشه البته همون بهتر که ویاگرا خورده بود چون اگر زود ارضا میشد همه ضدحال میخوردیم و ندا لذت جرخوردنو نمیتونست تجربه کنه اون شب خیلی به یاد موندنی شد امیدوارم همه اونایی که دوستدارن چنین سکسی رو تجربه کنن با آدم مناسبش روبروبشن چون اخلاق و رفتار نفراتی که میخوان به زندگی زن و شوهری وارد بشن خیلی مهمه امیدوارم که بزودی بتونیم چنین سکس های فانتزی و پرهیجانی رو دوباره تجربه کنیم چون اینجور سکسا در کنار عشق فوق العاده لذت بخشه به نظرمن که حتی باعث گرم تر شدن رابطه زن و شوهر میشه البته به شرطی که عشق زن و شوهر سرجاش بمونه نوشته امید

Date: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.