سیاره ی سبز رنگ

0 views
0%

رو تختمون دراز کشیده بود و کتاب می خوند رفتم خودمو تو بغلش جا کردم پرسیدم کجاشی با صدایی که فقط خودم و خودش می شنیدم شروع کرد به خوندن و با دست آزادش موهامو نوازش می کرد و کم کم داشت خوابم می گرفت اما نمی خواستم این طوری بخوابم از همون صبح که سرکار رفته بود دلم می خواستش جا به جا شدم و کتابو گرفتم از دستش و دوباره آهسته رفتم تو بغلش و شروع کردم به بوسیدنش و دیگه تنها صدایی که شنیده می شد صدای نفس هامون بود که به آرومی با هم مخلوط می شدن و انگار که صدای نفس کشیدن یه نفر بود کلید برق بالا سرم بود دست دراز کردم که خاموشش کنم تا نور ملایم و زیبای ماه تنها روشنایی باشه که باهاش بتونم ببینمش بدنامون به هم پیچ و تاب می خوردن و انگار اونا هم می خواستن مثل نفس هامون یکی بشن سرمو بردم نزدیک گوشش و با صدایی که دو رگه شده بود زمزمه وار گفتم دوستت دارم تنها چیزی که الان و برای همیشه می خوام تویی و بعد یه بوسه ی ریز به گوشش زدم و زبونمو روی لاله ش بازی دادم می دونستم حس کردن نفس های داغم کنار گوشش دیوونه ش می کنه و با مکیدن و بوسیدن و بوئیدن گردنش ضربه آخر هم برای دیوونه کردنش زدم بالاخره صداش در اومد آه های خفیفی که نشونه ی لذت بردنش بود و منو مصمم تر می کرد که کارمو ادامه بدم یه کم بعد سرمو آوردم بالا و با چشمای خمار نگاهش کردم فهمید چی می خوام جاهامون برعکس شد حالا من خوابیده بودم و اون روبروی من بود و داشت با زبونش با لبم بازی می کرد و همزمان دستش رو رون پام بود و من غرق لذت شده بودم چون هر زنی می دونه دستی که روی رونشه خیلی اونجا نمی مونه حدسم درست بود حالا داشت کسمو از رو شُرت می مالید و منم داشتم تلاش می کردم دستمو به کیرش برسونم و موفق شدم کاملاً راست شده بود و تو دلم ذوق می کردم که هنوز کاری نکرده این طوری برام راست می شه و تحریک می شه انگار وقتی می فهمیدم عشقم داره از من لذت می بره خودم بیشتر لذت می بردم کم کم ذهنم از فکر داشت خالی می شد دستام شل شد و دیگه نتونستم کیرشو بمالم چون هم گردن و گوشمو می خورد هم سینه هامو می مالید پیرهنِ کوتاهِ قرمزی که تنم بود و بعد سوتین مشکیمو در آورد و سرشو برد وسط سینه هام و نفس عمیق کشید و گفت چه بوی خوبی می دی حالا تنها پوششم شُرتم بود جوابشو با لبخند و نوازش کمرش دادم و فکر کردم که چون قبلش حموم بودم بوی شامپو و لوسین بدن می دم که می دونم خیلی دوست داره سینه هامو با ولع می خورد و با زبون با نوکش بازی می کرد دیگه تحمل نداشتم و کمبود یه چیزی تو کسم احساس می شد برای آروم کردنش خودم دست بردم سمتش و می مالیدم این حرکتمو که فهمید جووونی گفت و ادامه داد ببین کی بی طاقت شده صدام کشیده و پر از شهوت شده بود و با همون صدا جواب دادم من همیشه برای تو بی طاقتم با این حرفم شُرتمو پایین کشید و دستشو روی دستم گذاشت و خودم دستمو برداشتم که بتونه بدون مانع کسمو بماله اوووم این خانوم بی طاقت ما که خیسم شده اگه تو یه کم پایین تر بری خیس ترش می کنی چَشمی گفت و آروم آروم پایین می رفت همزمان منم تی شرتشو در آوردم و اون بین راه شکممو بوس می کرد تا بالاخره به غذای اصلی رسید با دوتا دستش لای کسمو باز کرد و زبونشو از پایین تا بالا می کشید و روی سوراخم تکونش می داد و یه کم بعد دوتا انگشتشو برد داخل و بالای کسمو همزمان می خورد و منم با یه دستم ملافه ی تخت رو چنگ می زدم و دست دیگه م لا به لای موهاش بود که به سرش فشار می دادم و وسط آه و ناله هام اسمشو با صدای حشریم تکرار می کردم و گاهی از لذت زیاد پشت سر هم می گفتم عاشقتم عاشقتم عااااشقتمممم تا بالاخره بدنم لرزید و یه ارضای پر لذت رو تجربه کردم بعد از چندثانیه نفس نفس زدنام که تموم شد دیدم کنارم خوابیده و می دونستم منتظر چیه شلوارشو خودش در آورده بود و فقط شُرت تنش بود فکر کنم حالا که یه کم فقط یه کم از شهوتم کم شده بود شیطنتم گل کرده بود برای همین شُرتشو در نیاوردم و از رو همون کیرشو می مالیدم و می خوردم و زبون می زدم این کرم ریختناتو تلافی می کنماااا جواب دادم جوووون تو فقط تلافی کن و آروم آروم حین گفتن این حرف شُرتشو در می آوردم و خودم بدتر وسوسه می شدم برای جا دادن همه ی کیرش تو دهنم کامل که در آوردم کیرشو گرفتم تو دستم و براش جق می زدم و زبونمو رو تخماش می کشیدم و می کردمشون تو دهنم و سریع در می آوردم و بعد زبونمو تو همون حالت از پایین تا سر کیرش کشیدم سرش خیلی نرمه و همیشه به این قسمت که می رسه دلم می خواد سر کیرشو بوس کنم و این کارم کردم و بعد از اون بوسه کل کیرشو کردم تو دهنم که با این کارم آهی کشید و من دوباره لذت بردم از لذت بردنش و با عشق و لذت و ولع بیشتری کیرشو می خوردم و اول آروم بعد تند تند براش ساک می زدم یه کم بعد خودش گفت بیا بالا عزیزم و به حرفش گوش دادم داشتم می مردم برای این که کسم با اون کیر پر شه و برای همین تا رفتم بالا نشستم رو شکمش و وقتی کیرشو با دستم گرفتم یه کم بلند شدم تا بتونم کیرشو ببرم تو کسم وقتی کسم با کیرش پر شد چشمامو بستم و دستامو گذاشتم رو سینش و اونم مچ دستای منو گرفت و آروم خودمونو تکون می دادیم و وقتی خم شدم تا ازش لب بگیرم ملایم کونمو مالید و بعد دوتا چک پشت سر هم زد که باعث شد آخی بگم و بیشتر لذت ببره از این پوزیشن که می دونستم دوست داره می خواستم تا آبش نیومده پوزیشن مورد علاقه ی منم بریم از روش بلند شدم و کنارش دراز کشیدم و گفتم بیا روم فهمید چی می خوام همیشه می فهمه چی می خوام با دستش روی پام بهم فهموند که پاهامو باز کنم و کردم روبروم بود و داشتیم لب بازی می کردیم و همزمان کیرشو می مالید و می کوبید به کسم می دونست با این کار چقدر حشری تر می شم و دیگه نمی تونم تحمل کنم که کیرش بره تو کسم احتمالا این همون تلافیش بود که گفته بود می خواستم صدامو ساختگی گریه ای کنم ولی نتونستم بازم شهوت توش موج می زد و همون طوری گفتم بکن توووش دیگه می خوااااام چی عزیزم کیرتوووو کیر من که اینجاست باز به کسم کوبید و مالوندنش نه می خوام بکنی توش جمله م بین آه و ناله هام گم شده بود تو چی دهنت سرویس تو کسم دیییگه می خوام انقدر محکم و تا ته بکنی که نفسم بند بیاد بدووووو یه کمی سر کیرشو کرد تو که باز گفتم تا تهههههه بعد خودمو کشیدم سمتش که کیرش بیشتر بره تو و این سری خودشم همراهیم کرد به مرور زمان تلمبه های آرومش تند شد و داشتم لذت می بردم دستام دو طرفم ول بود که با دستاش گرفتشون و این پوزیشن بیشتر اونی شد که می خواستم و چاره ای نبود به جز این که دوباره ارضا شم بعد از من اونم کیرشو در آورد و گذاشت وسط سینه هام و تلمبه می زد می دونستم نزدیکه آبش بیاد و ارضا شدن تو این حالت رو دوست داره آبش پر فشار اومد و لای سینه هام خالی شد و حتی تا زیر گردنم ریخت انگشتمو کشیدم زیر گردنم و کردم تو دهنم و نگاش کردم نکنننن حداقل بذار دو دقیقه استراحت کنم دیوث شیطون گفتم من که کاری نکردممم بیا استراحت کن خب بعد از کنار تخت دستمال برداشتم و سینه و گردنمو پاک کردم و اشاره کردم بیاد بغلم سرشو تو آغوشم گرفته بودم که گرفت بالا و نگام کرد تو نگاهش انگار یه سیاره ی سبزِ زیبا بود مردِ چشم سبزِ مهربونِ من بعد چشماشو بست و تو بغلم آروم گرفت موهاشو نوازش می کردم و از آرامشی که تو نفس کشیدن هاش پیدا بود منم غرق آرامش شدم و آرزو کردم این آرامش همیشه و همیشه برای خودم باشه نوشته

Date: February 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.