شکوفه حشری

0 views
0%

سلام محمدهستم 33ساله ازکرمان قدم 180وزنم 75سبزه واندام ترکه ای دارم که قبلا دوتا از داستانام اینجاگذاشته شده 9 85 8 8 8 9 88 8 8 9 87 9 9 88 8 3 8 9 9 84 محبوبه کس تپل و 9 85 9 86 8 8 8 1 8 9 87 8 3 8 8 1 8 8 9 88 8 9 85 برده سحرشدم بریم سراصل مطلب سکس زیادی داشتم ولی این اخرین کیسی بودکه ب تورم خورد بعد چند وقت به خنسی خورده بودم وهیچ کیسی نداشتم رفتم سراغ بیتالک که یه گروه دعوت شدم اوایل خودم آدم سنگین رنگین گرفتم تاکسی جذبم بشه بالاخره یه شاه ماهی افتاد توی تورم همشهریم بود ارمیتا خودش معرفی کرده بود تو گروه درخواست دادم قبول کردوشروع کردیم حرف زدن من از شکست عشقیم گفتم و اون از زندگیش که 9سال بچه دارنشده بود شکوفه من 24ساله قد174وزنم 85تایی داشت پوست سبزه ممهای 90بایه کون خیلی تپل که اینارو بعد اولین سکس متوجه شدم یکماه فقط حرف میزدیم واون منو داداش صدامیکرد با هزار زحمت کلمه داداش برداشتم از رو خودم وشمارش بهم داد اولین بار سکس تل کردیم فهمیدم واقعا حشری هست ولی اهل دادن و سرقرار رفتن نبود حداقل اینجوری وانمود میکرد با هزار بدبختی راضی شد من برم پیشش یروز که سرکاربودم قراربودبهم خبربده شوهرش نبودبرم زنگ زدمنم شرکت پیچوندم ورفتم به ادرسی که داده بود سرکوچشون وایسادم دیدم دربازشدویه کوس به تمام معنا اومد بیرون زنگیدم دیدم خودشه سریع رفتم داخل دوستشم تو خونه بودولی ازاتاق خواب بیرون نیومد بساط قلیان اماده کرده بودنشستم دهنم خشک شده بوداب خواستم برام اوردنشست کنارم قرار اول بوداونم خونه اون که هیچی ازش درست نمیدونستم فقط تلفنی صحبت کرده بودیم شروع کردیم قلیان کشیدن و حرف زدن دستم انداختم دورگردنش و چسبوندنش بخودم ولبامون رفت توهم وای واقعا تشنه سکس بود لبام از جا داشت درمی اورد یه ربعی باهم ور رفتیم که من خواستم بکنمش قبول نکردوگفت برا قرار اول زوده منم که بهم برخورده بودبحالت قهرگفتم میرم تاکسی نیومده ناگفته نماندکه قبلا بهش قول داده بودم رفتم پیشش نکنمش ولی داغی لباش بدجوری حشریم کرده بود اومدم بزورمتوسل شم ک گفت یدفه بزور میکنی و همه چی براهمیشه تموم میشه وتو قول دادی این کس شعرا منم قانع شدم اومدم برم که گفت بخوای برات ساک میزنم که ناراحت نشی ازم ازخداخواسته قبول کردم زیپ شلوارم بازکردم ورو مبل ولو شدم شکو اومد جلو وشروع کردبه لیسیدن وزبون زدن کیرم ک 20سانتی میشه و خوش حالته بی شرف حرفه ای بودجوری میخورد که ابم از ته کمرم می کشید بیرون ایقد نازمیخورد که ابم داشت میومد گفتم دستمال بده بریز روش ک گفت میخورمشون واقعا کف کردم فک میکردم اینا مال فیلما و داستاناس درکمال ناباوری تمام ابم خورد بی حس رو مبل ولو شدم بعدچند دقه خودم جمع کردم راهی شدم برم دم در یخورده لب بازی کردیم و رفتم شدم عشق شکوه الانکه داستانم مینویسم 5روز باهاش کات کردم چون داشت برام دردسرمیشد ول کنم نیست هنوز دفه دوم بردمش خونه و اساسی کردمش ک واقعا جذابه داستانش بعدا براتون میفرستم ببخشیدطولانی شد و زیادرو پوزیشنای سکسیش کارنکردم بیشترخاطره بود که خیلی ادامه دارو جالبه هرکی هم فحش بده و بگه جقی هستم خودش تابحال کوس نکرده و اینکاره نیست که فرق راست و دروغ بفهمه روزگار خوش نوشته

Date: October 16, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.