عشقبازی من و سعید تو ماشین

0 views
0%

چند روزی بود با سعید تو تلگرام آشنا شده بودم چند بار باهم سکس چت داشتیم پسر داغی بود قرار گذاشتیم بعد امتحانم برای اولین بار همو ببینیم امتحانم تموم شد و از در دانشگاه اومدم بیرون با ماشینش اون طرف خیابون پارک کرده بود از عکسش خیلی خوش تیپ تر بود سوار ماشین شدم و به پیشنهاد سعید رفتیم فرهزاد کمی با هم قدم زدیم و رو صندلی نشستیم بعد کمی حرف صورتش رو به صورتم نزدیک کرد چند تا بوسه روی پیشونیم که خیلی حساسه زد خمار شدم منو بیشتر تو بغلش چسبوند مقنعه ام رو کنار زد و رفت سراغ گوشم پارک خیلی خلوت بود ولی من بازم می ترسیدم کسی ما رو ببینه واسه همین مانع کارش میشدم ولی از یه طرفی هم خیلی خمار شده بودم نفسام کشدار شده بود دستش رو برد تو پالتوم و سینه ام رو گرفت و تو دستش فشار داد واقعا تو حال خودم نبودم با دستش نوک سینم رو میمالید و من در گوشش آاااه میکشیدم گفتم سعید بریم تو ماشین می ترسم کسی مارو ببینه رفتیم تو ماشین بعد ماشینو یه جای خلوت پارک کرد دوباره دستش رفت تو لباسم وااای لامصب چه دستای گرمی داشت حالمو خراب میکرد همونجا رو پاش دراز کشیدم اونم سرشو خم کرد و ازم لب گرفت منم آااه میکشیدم آررروم دکمه هامو باز کرد و تاپم رو داد بالا سینه هامو مالید بعد لباشو گذاشت نوک سینم منم سرشو فشار میدادم و دست میکشیدم تو موهاش آااه میکشیدم بعد از چن دقیقه که با لباش سینه هامو خورد گفت برعکس بخواب منم رومو برگردوندم سمت کیرش دستمو گذاشت رو کیرش منم میمالیدم اونم سینه هامو میمالید بعد زیپ شلوارشو کشید پایین بازم کیرشو مالیدم از رو شورت اونم با کس من ور میرفت شورتش رو هم در آورد منم سر کیرش رو بوس کردم چون همیشه عاشق سر کیر بودم کم کم برام عادی شد و سر کیرش رو میک زدم وای چقدر سفت بود واقعا حال میداد اونم از خود بیخود شده بود و دستشو کرده بود تو شورتم و کوسم رو میمالید تند تند قربون صدقه ام میرفت منم از شهوت زیاد تند تر کیرشو میکردم تو دهنم صدای آه و نالمون در اومده بود من دیگه به ارضا نزدیک شده بودم نمیتونستم بخورم براش فقط آه میکشیدم تا اینکه چند انقباض طولانی تو واژنم حس کردم و تمام بی حال افتادم اونم تنمو می مالید و قربون صدقم میرفت منم کمی که حالم جا اومد دوباره تند تند کیرشو خوردم داشت آبش میومد که از دهنم در اوردمش و پرش آبش رو با لذت تماشا کردم نوشته

Date: August 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.