لذت ساک زدن گی

0 views
0%

خیلی سریع میرم سر اصل مطلب مدتی بود که کون نداده بودم و هر وقت حشری میشدم با خودم ور می رفتم که از نبود اعتماد به این کار روی آورده بودم اون شب کاملا حشری بودم و جایی دعوت داشتم زودتر از خونه زدم بیرون که پیاده روی هم کرده باشم همین چند روز پیش بود سرما دیگه رمقش رو تو شهر ما از دست داده و از نفس افتاده داشتم توی یک خیابان تاریک به سمت خونه فامیلمون قدم می زدم که کونم به خارش افتاد اونایی که کون دادن می دونن وقتی به خارش می افته چه به سر آدم میاره یه کم تحملش کردم از کنار چند نفر رد شدم و دوباره سکوت و خلوتی و تاریکی دست کردم تو شلوارم و حسابی از خجالت کو نم در اومدم و سوراخم رو خاروندم اوفففف حشرم بیشتر بالا زد همین جور که راه می رفتم خودم رو هم می خاروندم و داشتم فکر می کردم اگه خونه بودم الان داشتم خیار می کردم تو کونم و شاید هم داشتم به یکی از بچه های شهوانی وب می دادم و اون هم می گفت جووون تا ته بکنش تو کونت تو خیالم داشتم تصور می کردم دارم ساک می زنم داغ کرده بودم از کنار یه ماشین رد شدم انگار شنیدم یکی از تو ماشین گفت جون چند قدمی رد شدم و برگشتم نگاه کردم چراغ سقف ماشین روشن بود با این که شیشه دودی بود حس کردم دو نفر توش نشسته بودن انگار داشتن حساب کتاب می کردن پرشیای مشکی بود نمی شد هم کونم می خاری د هم هوس ساک زدن کرده بودم رفتم سمت ماشین زدم به شیشه شیشه رو دادن پایین بهشون نگاه کردم و گفتم شما گفتید جوووون به هم نگاه کردن و بعد به من نگاه کردن اونی که مسن تر بود حدود 50 رو داشت پشت فرمون نشسته بود گفت فرض کن گفتیم که چی لب پایینیم رو مکیدم یه نگاه به جوون تره کردم و به اون دوکارهه نگاه کردم نگام رو بردم پایین سمت کیرش گفتم دوست دارم برات ساک بزنم هر دوتایی جا خوردن اما مسن تره زود خودش رو جمع و جور کرد برو رد کارت جدی می گم زود کارم رو شروع می کنم هم تو حال می کنی و هم من جوونه گفت میگه برو خواست شیشه رو بده بالا که اون یکی دستی به کیرش کشید و گفت خوب ساک می زنی فهمیدم اهل کاره گفتم دوباره لبم رو مکیدم می تونی امتحان کنی واسه دوتامون باید ساک بزنی می زنم همین جا تو ماشینا ما زیاد وقت نداریم فقط ساک میزنما دبه نکنین یه وقت باید زودی برم کار دارم مگه من جلوت رو گرفت خودت دوست داری ساک بزنی کونی حالا چرا ناراحت میشی منظورم این بود که امشب هوس کردم ساک بزنم خب پس زودی شروع کن جوون تره هنوز مردد بود انگار نمی خواست قبول کنه لبش رو گاز گرفت اون یکی دست گذاشت رو دستش و گفت تجربه کن من دو بار دیگه هم از اینا به پستم خوردن یه حالی به کیرت میده و میره دوست داشتی یه چیزی هم بهش بده جوونه گفت من نگاه می کنم تحملم تموم شده بود گفتم هرجور میلته در رو باز کردم نشستم رو پای جوونه زیپ شلوار اون یکی رو کشیدم پایین گفت صبر کن ماشین رو روشن کرد و یه کم رفت جلوتر و پیچید تو یه فرعی و یه کم رفت جلو و ایستاد و گفت اینجا خیلی خلوت تره بعد دستم رو گرفت و کشید رو کیرش گفتم شیشه رو بده بالا راننده خودش دستم رو برد تو شورتش و گذاشتش رو کیرش و گفت بمالش خودم رو روی پای جوونه جا به جا کردم که حالی به حالی بشه داشت یخش باز می شد و یواش دستش رو برد طرف کونم شروع کرد مالیدن کیر اون یکی رو از شورتش آوردم بیرون یه کم راست شده بود بد نبود حدود 15 سانتی می شد سر کیرش خوش فرم بود واسه ساک زدن عالی بود حیف که یه کم دو رو بر کیرش مو داشت هیچی نمی گفتیم من داشتم واسه راننده جق میزدم فقط جوونه گفت چه کون تپلی داری گفتم خب بمالش و باهاش حال کن اونایی که تو چت شهوانی باهام آشنا شدن و بهشون وب دادم می دونن چه کون تپل و نرمی دارم راننده بهم نگاه کرد و بعد نگاه به کیرش کرد و فهمیدم که باید مشغول بشم تا اونجایی که جا بود خودم کشیدم عقب و خم شدم رو کیرش و کردمش تو دهنم یه کم بو عرق می داد اما دیگه خودم تقاضا کرده بودم و شروع کردم به ساک زدن جوونه داشت کونم رو می مالید که راننده بهش گفت کمربندش رو باز کن نترس کسی نمیبینه هم شیشه دودیه و هم شبه حسابی کونش رو حال بیار اون هم شروع کرد به باز کردن کمربندم شلوارم رو به سختی کشید پایین و من هم داشتم ساک می زدم راننده سرم رو گرفته بود و کیرش رو فشار می داد تو دهنم حالا شورتم هم یه کم کشیده شده بود پایین کونم زیر دست جوونه بود یه کون تپله بی مو خواستید بهتون نشون می دم یه اوفففف گفت و راننده هم یه سیلی زد رو کونم و یه جوووون بلند گفت راننده چه کون تپلی امشب می گامت این کون رو باید گایید اوففففف بخور تا ته کیرمو کونی جوان چه نرمه لامصب اوههههه چه سوراخی داره من حواست باشه خودم رو خالی نکردم اگه می خوای انگشتم کنی بیشتر از یه بند بری تو خطرناک میشه سوراخم رو بمال خیلی هم میخاره راننده سرم رو گرفت و کیرش رو کرد تو دهنم و گفت تو خفه شو ساکت رو بزن چه وارده کونی چه ساکی میزنه جوونه زیپش رو کشیده بود پایین و کیرش رو در آورده بود دستم رو گرفت و گذاشت رو کیرش اون هم با دست سرم رو رو کیر راننده فشار میداد راننده خودش رو هم عقب جلو می کرد به آه و ناله افتاده بود راننده اوففففف بخورش تخمام رو هم بخور کونی جوون می خوام انگشتت کنم همون موقع صدایی از نزدیکیمون اومد من ثابت موندم اونا هم ساکت شدن چند نفر از کنار ماشین رد شدن دوباره ساک زدن رو شروع کردم انگشت جوونه که تفیش کرده بود داشت سوراخم رو باز می کرد دوباره کیر یارو رو در آوردم و گفتم به نفعته زیاد نری تو و اون هم انگشتش رو در آورد و دوباره یه خورده کرد تو خودم هم یه کم کونم رو قمبل تر کردم که تحریک شد و و انگشتش رو تو کونم چرخوند راننده سرم رو گرفته بود و خودش ر و بالا و پایین می کرد سرم رو گرفته بود داشت دهنم رو می گایید جوونه کم کم دو انگشتی وارد سوراخم شد اما زیاد نمیفرستاد تو راننده به نفس نفس افتاده بود حس کردم داره آبش میاد سرم رو نگه داشته بود به زور کیرش رو از دهنم کشیدم بیرون که آبش ریخت رو صورتم بی شرف می خواست آبش رو بریزه تو دهنم دوست ندارم آب بخورم و اون می خواست آبش تو دهنم خالی بشه یه آخ بلند گفت و بعد هم گفت کونیه جنده خب می ذاشتی بریزمش تو دهنت داشتم واسه جوونه که کیرش کلفت تر و خوش دست تر بود جق میزدم به راننده نگاه کردم حسابی به کیرش حال داده بودم چشمکی بهم زد و گفت حالا کونت رو بده سمت من و واسه اون ساک بزن کیر جوونه شق شده بود کیرش کلفت بود و از مال اون یکی درازتر بود بهش گفتم صندلیت رو بخوابون و اون هم خوابوند رو کمر خوابیدم روش کونم رو کشیدم به کیرش کیرش رفت لای لمبه هام و من هم تو همون جای کم شروع کردم خودم رو تکون دادن جوونه به آه و اوه افتاده بود یه کم که با کونم بهش حال دادم پاهام رو دادم سمت راننده و کونم قمبل شد جلوش که شروع کرد باهاش بازی کردن و بدون معطلی انگشتش رو کرد تو سوراخم هرچند حالی براش نمونده بود کیر جوونه رو که کردم تو دهنم بیشتر فهمیدم چه کیر کلفتیه برعکس راننده این یکی موهاش رو زده بود تمیز خوش تراش ساک زدن رو شروع کردم بر عکس راننده این سرم رو فشار نداد فقط می گفت برام بخورش خودت تا ته بکنش تو دهنت دهنت رو با کیرم بگا راننده گفت یواش حامد چته کره خر خوبه نمی خواستی حامد صداش رو آورد پایین کونی عالی ساک میزنه داشتم زیر کیرش رو لیس میزدم مدتها بود همچین کیری گیرم نیومده بود واسه ساک زدن تخماش رو هم خوردم و دوباره شروع کردم ساک زدن دو سه دقیقه ای ساک زدم که فهمیدم می خواد آبش بیاد کیرش رو از دهنم در آوردم براش جق زدم یه جعبه سیگار جلو داشبورد بود برش داشت سریع سیگاراش رو خالی کرد سر کیرش رو گذاشت تو جعبه سیگار و آبش رو ریخت توش یه آه بلندی کشید پیرمرده شورتم رو کشید بالا یکی زد در کونم و گفت پیاده شو شلوارت رو سریع بپوش حیف که هم تو باید بری و هم کونت آماده گاییدن نیست وگرنه قید کار و خونواده رو می زدم یه دوساعت دیگه که کیرم حال میومد میگاییدمت خیلی کون بیستی داری کمربندم رو بستم شیشه ماشین رو داد پایین دست کرد تو جیبش و یه پنجی گرفت سمتم بگیر کونی خوب ساک زدی گفتم اگه بد ساک زده بودم دیگه چقدر می دادی گفت پررو نشو البته اگه آبم رو تو دهنت ریخته بودم ده تا بهت می دادم حامد دست کرد جیبش کیفش رو در آورد و دو تا دهی بهم داد در ماشین رو باز کردم و ازش یه لب گرفتم یه دست کشیدم رو کیرش در رو بستم کیر حامد حسابی حشریم کرده بود اینجوری واسه کسی ساک نزده بودم حیف که زود آبش اومد حقیقتش ازم خواستن شماره بهشون بدم اما دِل نکردم مخصوصا راننده بهش میومد حرومزاده باشه و بخواد خفتم کنه با رفقاش من پیاده شدم و رفتم اونا هم ماشین رو روشن کردن و راه افتادن همینجور که می رفتم سمت خونه فامیل کیر حامد رو تو دهنم حس می کردم تموم دهنم رو پر کرده بود کونم خارشش بیشتر شده بود و کیرم درد گرفته بود همین که رسیدم خونه فامیل رفتم دستشویی و یه حالی به کیرم دادم نوشته ج جمال

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.