لز با مهتا ۲

0 views
0%

9 84 8 2 8 8 8 7 9 85 9 87 8 8 7 قسمت قبل سلام قبلا ماجرای آشناییم با مهتا رو همینجا نوشتم چند روز پیش دوباره به مهتا پیغام دادم و حالشو پرسیدم ایندفعه بهم جواب داد یک مدت تو تلگرام حرف زدیم تا قرار گذاشتیم یک کافه همو ببینیم روز و ساعت و آدرس رو برام فرستاد زنگ زدم از یک دوست مشترک درموردش پرسیدم که آدم خطرناکی نیست فقط خندید و گفت خوش بگذره پیشنهاد داده بود بریم کافه گودو چهارراه ولیعصر کافه خوشگلی بود تا حالا نرفته بودم و به نظر می اومد پاتوق بچه های هنری باشه یک چند دقیقه ای نشستم تا اومد یک پیرهن بلند تنش بود تا پایین ساق و یک کتونی روش هم مانتو شال از تیپش خوشم اومد و همینکه نشست براش یک زیرسیگاری آوردن و انگار مشتری ثابتشون بود سیگارشو روشن کرد و شروع کردیم به صحبت و یک 20 دقیقه ای از اوضاع کار و درس و این حرفها گفتیم پاشو انداخته بود رو پاش و تا بالای ساقش معلوم بود و من محو تماشاش شدم که یهو گفت می خوایش با چشمام گفتم آره معطل نکرد پاشد و حساب کرد از در رفتیم بیرون و چند دقیقه ای پیاده رفتیم تا به ماشینش رسیدیم و سوار شدیم تا نشستیم گفت بریم خونه من گفتم تنهایی گفت آره تو راه دستشو میگذاشت روی پام و آروم نوازش می کرد رسیدیم رفتیم بالا و وارد شدیم آپارتمان بزرگ و شیکی بود مستقیم منو برد اتاقش کفش و مانتوشو در آورد و منو نشوند روی تخت آروم کفشمو از پام درآورد بعد مانتو و شالمو و جورابمو من مونده بودم با لگ و تاپم رفت یک موزیک آروم گذاشت خواستم پاشم اومد آروم گفت بشین و دستشو گذاشت رو لبم و گفت شششششش و آروم شروع کرد رقصیدن و پیرهنشو از رو شونه هاش آروم در آورد و انداخت پایین وااااااای اندامش عالی بود موهاشو باز کرد ریخت جلوی سینش و سوتینشو باز کرد و پشتشو کرد به من و آروم شرتشو در آورد و انداخت سمت من من محو کاراش بودم اومد سمتم خندید و تاپمو درآورد بعد نشست جلوم آروم لگمو درآورد پامو باز کرد سرشو کرد لای پام و از رو شرت کسمو بوسید و بلندم کرد و آروم برد چسبوندم به دیوار و شروع کرد به خوردن لبم خیلی خوب بود کارش آآآآآآه می کشید و می خورد و همینجوری سوتینمو باز کرد و شروع کرد به مالیدن سینم و رفت پایینتر و شرتمو درآورد من نفس نفس می زدم بعد بردم رو تخت آروم خوابوندم روی تخت و از پایین پام لغزید و لیس زد و بوسید تا اومد بالا و آروم لبمو بوسید حرکاتش ترکیبی بود از بوسیدن و بوییدن و لیسیدن جوری که دیوونم می کرد من چشمامو بسته بودم و آروم نفس نفس می زدم و حرکت لب و زبونشو رو همه جای بدنم حس می کردم بعد حرکت آروم ناخونهاشو رروی سینم حس کردم آروم آروم اومد پایین تا زیر ناف و بعد لبه های کیمو مالید و آروم آروم با انگشتاش کسمو مالید آروم گفتم مهتاااااا گفت جونم گفتم بکن توش گفت جانم عشقم و حرکت آروم انگشتاشو که از لبه های کس خیسم لیز می خورد و می رفت تو رو حس کردم می مالید انگشتاشو به لبه کسم و می لغزید داخل و همونجوری شروع کرد به مکیدن سینه هام اینقدر آرام و با وقار کار می کرد که تک تک کارهاشو حس می کردم بعد آروم دستمو گرفت برد گذاشت رو کسش و من آروم مالیدم و سر انگشتهای خیسم رو فشار دادم داخل آهی کشید و نگاهم کرد و بعد پاشو باز کرد و کسش رو گذاشت روی کسم و شروع کرد به مالیدن لیز می خورد کسامون روی هم و من خیس و خیستر می شدم و دیوونه و دیوونه تر بعد پشتشو کرد به من کسش رو گذاشت جلوی دهنم و خودشم شروع کرد به خوردن کسم چیزی نگذشت که لغزش چیز کلفتی رو داخل کسم حس کردم و جیغ ریزی کشیدم اما خودمو کنترل کردم و آه کشیدم نمی دیدم چی می کنه تو کسم اما کارش خیلی خوب بود آروم و بدون اینکه اذیتم کنه دیوونه شده بودم دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم و شروع کردم به جیغ کشیدن اونم انگار بیشتر حال می کرد با صدای بلند من و حرکتشو سریع تر می کرد و آروم برگشت و دیدم یک چیزی شبیه دیلدو که شیشه ای بود دستشه و بهم گفت نوبت توئه و آروم دراز کشید من رفتم روش و کسش رو حسابی لیس زدم و مکیدم و بعد فشار دادم توش اینقدر اینکارو ادامه دادیم تا هردو اورگاسم شدیم و کنار هم دراز کشیدیم من چشمام گرم شد اما اون بلند شد لباس خواب حریر مشکی رنگی پوشید و رفت بیرون و چند دقیقه بعد صدام کرد شرتمو پوشیدم و رفتم بیرون با هم نسکافه و کیک خوردیم و ساکت بودیم و حرف خاصی نزد باهام و بعد گفت پاشو برسونمت نوشته

Date: December 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.