منصور و کون من و لباس زنونه

0 views
0%

صدای زنگ رو که شنیدم حس کردم صورتم سرخ شد و داغ شدم بار اول بود که می خواستم با لباس زنونه سکس کنم یه بار برای منصور ساک زده بودم اما هم موقعیتش خوب نبود و هم زمان نداشتیم که بهش کون بدم با این که لباس بادی که از اینترنت خریده بودم سایز آزاد بود اما کونم حسابی افتاده بود توش و خودنمایی می کرد عکسای کونم رو می تونید تو تاپیکم ببینید برای تحریک بیشتر دو تا دستکش جمع کرده بودم گذاشته بودم زیر لباس سکسیم که سینه هام بیشتر خودش رو نشون بده منصور بار اول که تو ماشین باهام ور رفت و بعد هم رفتیم تو کوچه خلوت و با کلی دردسر تو ماشین براش ساک زدم خیلی با سینه هام ور می رفت و می گفت دوست دارم یه زنونه پوش رو بکنم می خواستم این بار حداقل به صورت نمایشی هم که شده سینه هام بزرگتر باشه البته سینه هام بد هم نیست در مجتمع رو باز کردم و در واحد خودمون رو هم گذاشتم رو هم یه مانع کوچیک هم گذاشتم که یک دفعه باز نشه یه خورده سبزه هستم وقتی آرایش می کنم خوشگل میشم ولی بدون آرایش معمولی هستم کرم پودر و رژ لب و یه خورده خط چشم که البته وارد نبودم خوب نشد و رژگونه خودمم که از هیجان سرخ شده بودم جلو آینه که خودم رو دیدم حسابی تحریک شدم و دو تا زدم رو لمبه هام عسلی رو گذاشتم روبروی در و نشستم روش و پام رو انداختم رو پام دستم رو گذاشتم زیر چونه م و آرنجم رو هم گذاشتم روی رونم که حسابی تو این لباس سکسی شده بود منصور که در رو هل داد و اومد تو دهنش وا مونده بود اول فکر کرد اشتباه اومده گفتم خودمم بیا تو سریع در رو ببند منصور در رو به هم کوبید خودش رو بهم رسوند از رو شلوار دیدم که کیرش داره شق میشه اول بلندم کرد یه دور چرخوندم دوباره چرخوندم و چسبید به کونم هیچی نمی گفت فقط نفس می زد در گوشم بعد که یه خورده حالش جا اومد دو قدم ازم فاصله گرفت یکی محکم زد در لمبه هام جهان تا صبح می کنمت جوووووون منم همین رو ازت می خوام جهان خودتی چه خوشگل شدی تخم سگ نگا کن سینه هاش اوففففف منصور فحش تا این حد که فحش نیست می خواستم اولش یه کم بشینیم و گپ بزنیم خودت خرابش کردی کیرم منتظره لباته زودی باش اون شب تو ماشین من سر حرف رو باز کردم خیلی هوش کرده بودم ساک بزنم تاکسی عبوری دربست کردم که برم خونهن اما تو حال خودم هم نبودم بهش گفتم اگه دوست داره براش ساک می زنم بدون مقدمه گفتم اونم یه نگاه بهم کرد اول گفت خجالت بکش آقا بعد که دست من رفت سمت کیرش فهمیدم همین که گفتم آقا کیرش بلند شده بعدا بهم گفت که قبلا هم با پسر سکس داشته و داره تو همون ماشین براش ساک زدم و منصور رو نشوندم رو صندلی و رفتم بین پاهاش زیپ شلوارش رو کشیدم پایین و از رو شورت کیرش رو گاز گازی کردم داشت دیوونه می شد سرم رو گرفت و رو کیرش نگه داشت بعد از کنار شورتش کیرش رو کشیدم بیرون و کردم تو دهنم دست برد سمت سینه هام که دستکشا اومد تو دستش تخم سگ جنده گولم زدی من که کیر تو دهنم بودو جواب نمی تونستم بدم خودش ادامه داد خوب کسی شدی می گامت طوری که دیگه هوس نکنی گولم بزنی خوب که کیرش رو حال آوردم و اون هم حسابی سینه هام رو مالوند و رو خم شد و یه حالی به سوراخ کونم از رو لباس داد بلند شدم رفتم سمت تلویزیون که فلش زده بودم توش و یه آهنگ پخش کردم و شروع کردم جلو منصور به رقصیدن می خواست از جاش بلند شه که بهش اشاره کردم بشینه و فقط نگاه کنه کونم رو می لرزوندم براش و رقص سکسی می کردم گلچین کرده بودم آهنگا رو به آهنگ عربی که رسید و کونم رو با شدت می لرزوندم نتونست تحمل کنه چسبید بهم و انداختم رو زمین و گردنم رو لیسید با کلی خواهش قبول کرد که دوباره بشینه رو صندلی براش برنامه داشتم آهنگ بعدی رو از شروع یکی از فیلمای سکس برداشته بودم که اولش طرف داره استریپ تیز می کنه اما من آهنگ که پخش شد رفتم با همون لباسم نشستم رو کیر منصور که دیگه شورتش رو هم در آورده بود بهش گفتم کاندوم خریدی هرچند دوست نداشت اما از اول قرارمون همین بود بسته کاندو رو در آورد یکیش رو جدا کردم و درش آوردم گذاشتم رو کیرش او لش رو با دست و قیه ش رو با لبام کشیدم رو کیرش این کار رو هم خیلی دوست دارم دوباره شروع کردم حرکات سکسی براش انجام می دادم از رو کیرش پا میشدم ازش لب می گرفتم کونم رو به همه جاش می کشیدم تحملش تموم شده بود دست انداخت لباسم رو که توری بود جر داد و دیر شد که بهش بگم لازمش داشتم وحشی شده بودکیرش رو فرستاد لای لمبه هام هلم داد رو فرش و خودش هم افتاد روم گردنم رو لیس میزد و مرتب می گفت جنده خانم می گامت بعد برم گردوند نشست رو سینه م کیرش رو کرد تو دهنم براش ساک زدم تا خیس شد دوباره چرخوندم و پاهام رو زیر بدنم جمع کرد کیرش زیاد کلفت نبود و البته من هم چندباری قبلش داده بودم آمادگی رفتن کیرش رو تو کونم داشتم سر کیرش رو که کرد تو ناخودآگاه آهیییی کشیدم که تحریکش کرد و تا نصفه فرستاد تو کونم اومدم بگم آروم که شروع کرد به تلمبه زدن و هر بار که جلو و عقب میشد کیرش بیشتر میرفت تو کونم شروع کرد به حرف شدن جنده خانم آرایش می کنی رو کیر من می رقص می گامت کونی به زور از زیرش در رفتم و رفتم سمت اتاق که بیاد اونجا اومد اندختم رو تخت و افتاد روم گفتم منصورم یواش همسایه ها می شنون دیوونه م کردی جهان جنده اصلا بهت میگم شیلا جنده خانم باشه فقط آروم دو دقیقه ای که کرد کیرش رو در آورد نشستم لبه تخت دو تا لب ازم گرفت رفت عقب نگام کرد شیلا من چندبار این کون رو بکنم که سیر بشم آخه من براش بوس فرستادم و لبام رو غنچه نگه داشتم اومد سمتم کیرش رو چسبوند به سینه هام کونی حاتلا نوبت تو که کیرم رو بگایی نشست رو صندلی رو بهش نشستم رو کیرش یه کم طول کشید تا تونستم کیرش رو با سوراخم میزون کنم و بکنمش تو کونم رو کیرش بالا و پایین شدم و اون هم سینه هام رو تا تونست مالید مرتب می گفت کونی خوب گاییدمت بازم برام لباس زنونه بپوش کثافت جنده شیلا کونی تو هر پوزیشنی دو دقیقه بیشتر نمی کرد بعد بردم جلو آینه قدی که تو اتاقم بود دستام رو گذاشت رو دیوار دو ور آینه کونم رو قمبل کرد عقب و کیرش رو کرد تو کونم خودت رو نگاه کن جنده ی کونی ببین چطوری دارم می گامت شیلا کسو تلمبه رو تا تونست تند کرد یک دفعه کیرش رو از کونم کشید بیرون گفت بخواب زمین قمبل کن همین کار رو کردم دو تا سیلی محکم زد رو لمبه هام و بعد هم کاندومش رو کشید بیرون کونیه منی شیلا ده ثانیه ای جلق زد و آبش رو ریخت رو لمبه هام و کیرش رو کشید رو آبش دو تا دیگه آروم تر زد رو لمبه هام و رو تخت ولو شد بعد بهم گفت که شیلا دوست دخترش بوده که یک دفعه غیبش زده ده دقیقه ای که گذشت پا شد لباس پوشید و گفت که نمی تونه پشت سر هم سکس بکنه کلی تشکر کرد و رفت یه بار دیگه هم بهش دادم اما ارزش تعریف کردن نداره بعد هم باهاش قطع رابطه کردم اهل دسوتی بلند مدت تو سکس نیستم نوشته 9 9 88 9 86 8 9 9 84 9 88 9 8 1 8 9 86 8 9 85 9 86 جهان

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.