پدرشوهرم و مامان بیچاره ام زیر کیرش

0 views
0%

سلام من سولماز هستم واقعا از هرچی نامرده متنفر هستم میخوام بگم بعضی داستانا باور کردنی نیست ولی با توجه به چیزی که خودم دیدم دیگه فکر می کنم نکنه همه واقعی هستن من چهار ساله ازدواج کردم شوهرم سجاد اسمشه و پسر ساکتی هست ولی بجاش باباش از همون اول غیر عادی بود خونه پدرشوهرم دوطبقه اس که ما واحد همکف میشینیم مادرشوهرم هم سکته کرده شیش ماهه و توی رختخواب افتاده منم یه مامان دارم که بیشتر مثل خواهر هستیم بابام مدیر مدرسه اس و آدم بهداشتی ای هست بعضی وقتا با مامان میرفتم زمان مجردی حمام و از مامان میپرسیدم چطور کونش اینقدر خوش فرمه که گفت کار باباته و باهم خندیدیم ولی من باورم نمی شد اون بابای باشخصیتم و آروم شخصیت دیگه ای داشته باشه یه روز مامان زنگ زد و گفت میاد عیادت زهرا خانم مادرشوهرم خلاصه اومد و باهم رفتیم طبقه بالا و پدرشوهرم ازمون پذیرایی کرد و بعد کلی صحبت بابای سجاد به مامان گفت یه موضوع هست خواستم باتون درموردش صحبت کنم مامانم با کلی تعارف و خواهش می کنم با پدرشوهرم رفتن از اتاق بیرون من داشتم سوپ مادرشوهرم رو میدادم که یه لحظه یه صدا شنیدم توجه نکردم غذا زهرا خانم رو دادم و رفتم ظرف بذارم آشپزخونه دیدم مامان و آقا حشمت پدرشوهرم نیستن آقا حشمت حدودا پنجاه سالشه ولی قد بلند و چهارشونه اس از بالا توی حیاط رو دیدم اونجا هم نبودن با کنجکاوی داشتم از پله ها میرفتم پایین که صدا افتادن چیزی از خونه خودم اومد و ناخوداگاه تندتر رفتم از پله ها پایین و از لای در که باز بود نگاه کردم ولی توی حال نبودن و کلید اتاق منو سجاد روشن شد یه صداهایی میومد ولی واضح نبود از توی نورگیر و از بالا پنجره اتاق یه لحظه نگاه کردم که داشتم سکته میکردم باورم نشد باز رفتم بالا و افتادم پایین از ترس و شوکه شدن مامان خودمو دیدم که روسریش رو گرفته جلوش درست ندیدم ولی انگار لخت بود و شرت پاش بود و بابای سجاد هم یه شرت پاش بود که میشد بزرگی کیرش رو حدس زد ولی نه شرتش رو درآورد دوبرابر چیزی بود که فکر میکردم هول کردم تلفن برداشتم به سجاد بگم ولی باید چی میگفتم دویدم بالا به زهرا خانم بگم اونم که نمیتونست تکون بخوره یادم به مامان افتاد دویدم پایین و وقتی دوباره سرم رو بردم بالا دیدم پاها مامان روی شونه های مادرشوهر کثیفم هست و مامان هرچی زور میزنه نمیتونه جلوی تلمبه های وحشتناک اون احمق رو بگیره داشت تلمبه میزد و شروع کرد سینه ها مامان رو بخوره بعد ده دقیقه دیگه مامان تکون نمخورد آقا حشمت داشت به مامان یه چیز میگفت که دیدم مامان سرش رو به علامت تایید تکون داد و دوتاشون شروع کردن نگاه کردن به کوس و کیر هم و حشمت بیشعور کیر خرکیش رو کشید بیرون مامان با دست کوسش رو گرفته بود که دیدم مامان داره به شکم می خوابه و از روی میز آرایشم کرم نرم کننده رو داد به پدرشوهرم آقا حشمت داشت به کیرش کرم مرطوب کننده میزد و مامان بالشتای منو سجاد رو گذاشت زیرش که کون طاقچه ایش باز شد ازهم باورم نمی شد میخواد از کون بکنه جالبتر اینکه وقتی داشت کیرشو می کرد داخل مامانم ازش لب میگرفت واااای که چه کونی میکرد و فکر میکردم مامان جر بخوره ولی بجاش حال میکرد تا آبش اومد و پدرشوهرم روی مادر عروسش چنددقیقه خوابید بلند شدن و داشتن شرت می پوشیدن که من دویدم بالا مامانم سرخ شده بود ولی انگار ناراضی نبود این موضوع دیگه تکرار نشد ولی چندباره وقتی دارم غذا میدم به زهرا خانم آقا حشمت به یه بهونه میاد به رون یا کونم دست میماله و من مثل مرگ از خودش و کیرش میترسم و به شوهرم گیر دادم جابجا شیم آدم اینقدر پست میشه واقعا نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.