چطور زنونه پوش شدم 2

0 views
0%

86 8 7 9 88 8 1 8 2 9 86 9 88 9 86 9 87 9 9 88 8 4 8 4 8 9 85 1 قسمت قبل بعد از ماجرای اون شب با سعید با اون کیر کلفتش دیگه هر روز تو کف کیرش بودم و منتظر یه فرصت مناسب که بالاخره بتونم اون کیر کلفت رو تو سوراخ کونم احساس کنم اونم در حالی که لباس و جوراب زنونه پوشیده باشم و احساس کنم زن سعیدم برای همین برای شب جمعه هماهنگ کردم که شب خونه ی عمه م بمونم و از قبل به مامانم هم گفتم که شب جمعه می رم اونجا تا پنجشنبه هر روز برام مثل یه سال می گذشت و هر روز به یاد سکس با سعید و کیر خوش فرم و بزرگش شورت زنونه می پوشیدم و یه جلق حسابی می زدم اینو هم بگم که یه شورت صورتی زنونه و یه جفت جوراب بلند مشکی هم برای خودم خریده بودم و همیشه این شورت رو زیر لباسام می پوشیدم بالاخره پنجشنبه رسید و من دیگه واقعا تو کف کیر سعید بودم بعد از ناهار رفتم حموم و تمام موهای پاهام و کیر و مخصوصا کونم و دور و بر سوراخ کونم رو شیو کردم و حسابی به کونم صفا دادم وقتی توی آینه کون خودمو دیدم حسابی کیرم راست شد و به سعید حسودیم شد که امشب کون به این سفیدی و تمیزی زنشو می کنه بعد منتظر فرصت شدم که برم سر کمد خواهرم با اینکه خودم شورت زنونه برای خودم خریده بودم ولی فکر می کردم برای شب زفافمون باید یه شورت و سوتین سکسی بپوشم تا شوهرم از کردن من نهایت لذت رو ببره خواهرم تازه با شوهرش نامزد کرده بود و هنوز تو عقد بودن و برای همین کلی لباس زیر سکسی خریده بود که من حتی با دیدنشون توی کمد حسابی تحریک می شدم چه برسه به اینکه بپوشمشون و تصور می کردم شوهر خواهرم چه حالی می کنه وقتی اینا رو تن خواهرم می بینه یه چند باری هم وقتی خونه تنها بودم بعضی هاشو پوشیده بودم ولی چون هنوز خیلی نو بودن می ترسیدم خراب شه و تابلو بشه که من اونا رو برداشتم ولی اون شب چون می خواستم عروس بشم دلو زدم به دریا و رفتم سر کشوی لباس زیرای خواهرم یه شورت حریر سفید که از بس نازک بود تمام کونم به راحتی دیده می شد و دور تا دور کمرش تور دوزی شده بود و یه سوتین سفید پوشیدم و یه جفت جوراب زنونه ی شیشه ای سفید هم پام کردم و لباسامو روش پوشیدم حسابی سکسی شده بودم و کیرم راست شده بود البته چون کیرم کوچولوئه خیلی تابلو نبود ولی بازم یه کم صبر کردم که کیرم بخوابه و از اتاق اومدم بیرون چون هیکل خواهرم یه کم از من کوچیک تر بود سوتینش حسابی به سینه هام فشار میاورد و منم که یه کم سینه داشتم قشنگ سینه هام از زیر لباسم دیده می شد برای همین بند سوتینمو باز کردم که یه کم سینه هام برجستگیش کم بشه حدود ساعت 5 بود که از خونه اومدم بیرون و به مامان گفتم دارم می رم خونه ی عمه و چون من و سعید تقریبا هم سن و سال بودیم و زیاد اتفاق می افتاد که شب ها یا اون خونه ی ما بمونه یا من برم اونجا این موضوع طبیعی بود و مامانم مخالفتی نمی کرد وقتی رسیدم خونه ی عمه م خجالت می کشیدم تو چشمای سعید نگاه کنم چون هم از ماجرای سکس اون شبمون خجالت می کشیدم و هم از اینکه عکس العملش با دیدن من توی اون لباسای سکسی و جوراب شیشه ای سفید چی هست یه کم دلهره داشتم سعید اما خیلی ریلکس و راحت با من برخورد کرد انگار نه انگار که چند شب پیش منو حسابی البته لاپایی کرده بود اینقدر رفتار سعید طبیعی و معمولی بود که با خودم گفتم شاید اون شب حشری بوده و شاید اصلا سکس با همجنس رو دوست نداشته باشه و همون یه بار هم اتفاقی ابین کارو کرده اون چند ساعتی که تا شام خوردن طول کشید از همه ی طول هفته سخت تر بود منم که هر لحظه با دیدن هیکل عضلانی سعید و کیر خوشگلش که از زیر شلوار گرمکن برجستگیش کاملا مشخص بود حشری تر می شدم چون سعید باشگاه می رفت و حسابی هیکلش ورزشکاری بود و با اینکه قدش خیلی از من بلندتر نبود ولی اندامش از من که هیکلم ظریف و زنونه است خیلی درشت تر بود و من کاملا تو بغلش جا می گرفتم بالاخره شام رو خوردیم و یه کم تلویزیون نگاه کردیم و من که دیدم سعید هیچی نمی گه بهش گفتم سعید من خوابم میاد نمی شه بریم بخوابیم و این جمله ی آخر رو یه جوری گفتم که دختر عمه م حسابی با تعجب بهم نگاه کرد چون تو صدام عشوه و شهوت یه زن که می خواد شوهرش رو حشری کنه موج می زد و من با اینکه یواش گفتم ولی بازم دختر عمه م شنید سعید خیلی طبیعی جوری که انگار متوجه لحن صدام نشده گفت چرا منم خیلی خسته م بریم بخوابیم با کلی استرس با سعید رفتیم تو اتاق و اونم دو تا تشک کنار هم انداخت و رفت دستشویی منظره ی دو تا رختخواب کنار هم که دقیقا مثل یه زن و شوهر می خواستیم کنار هم بخوابیم حسابی منو حشری می کرد دراز کشیدم و خودمو به خواب زدم که سعید بیاد و زود تر شروع کنه به لخت کردنم سعید اومد و چراغا رو خاموش کرد و دراز کشید یه چند دقیقه ای صبر کردم و منتظر بودم که سعید بیاد سراغم ولی سعید هیچ عکس العملی نشون نمی داد و با اینکه به پهلو و رو به من خوابیده بود ولی چشاش بسته بود و به نظر میومد که خوابیده منم دلو به دریا زدم و لباسامو در آوردم و حالا فقط یه شورت توری سفید خوشگل و سوتین و جوراب بلند نازک سفید تنم بود و جورابم یه کم اومده بد پایین خیلی دوست داشتم بند جوراب هم داشتم تا هم سکسی تر باشم و هم جورابم از روی رونای سفیدم پایین نیاد ولی اون وقتا بند جوراب رو فقط می شد توی فیلما و عکسای سکسی دید و مثل الآن نبود که همه جور جوراب و بند جوراب سکسی تو بازار هست جورابمو بالاتر کشیدم و بند سوتینمو که توی خونه باز کرده بودم که سینه هام تابلو نشه بستم و پشتمو به سعید کردم کم کم خودمو به سعید نزدیک کردم تا اینکه احساس کردم کونم با کیر سعید مماس شد فکر می کردم ممکنه سعید نخواد منو بکنه و از این کارم ناراحت بشه ولی وقتی دیدم هیچ عکس العملی نشون نداد کونمو دادم عقب تر تا کاملا کیرشو احساس کردم که حسابی شق شده بود و از روی شورت نازکم رفت لای کونم یهو دیدم که سعید دستشو آورد و از روی شورت شروع مرد به مالیدن کیرم نمی د نم عکس العملش از اینکه می دید یه شورت توی با جوراب زنونه و سوتین تنمه چی بود چون من صورتشو نمی دیدم ولی اون انگار که با یه زن واقعی داره سکس می کنه و خیلی طبیعیه که من این لباسا تنم باشه رفتارمی کرد و این به منم این حس رو می داد که واقعا یه زن هستم منم که از صبح حسابی حشری بودم و کیرم شق شده بود با این حرکت سعید داشت آبم میومد که دستشو گرفتم و گذاشتم روی سینه هام اونم شروع کرد به مالیدن و ور رفتن با سینه هام از روی سوتین و همزمان از پشت بهم چسبیده بود و کیرش رو از روی شلوار لای قاچ کونم می مالید منم برای اینکه کیرشو بیشتر احساس کنم دستمو بردم عقب و کیرشو از توی شلوار و شورتش بیرون کشیدم و گذاشتم لای پام سعیدم دستشو برد زیر سوتینم و شروع کرد به مالوندن نوک سینه هام که حسابی منو تحریک می کرد با اون یکی دستشم شورتمو یکم پایین کشید و شلوار و شورت خودشو هم کاملا در اورد حالا حسابی داغی کیر سعید رو لای کونم و روی سوراخم احساس می کردم و منتظر بودم که اون کیر کلفت و خوش فرم رو توی خودم احساس کنم همین جور که سعید در حال تلنبه زدن لای پام بود با اینکه هنوز یه کم احساس خجالت می کردم گفتم عزیزم بکن توش سعید با شنیدن این حرف خیلی حشری شد و همون جور خشک جوری کیرشو فشار داد به سوراخم که از درد نزدیک بود داد بزنم سریع خودمو کشیدم جلو و با دستم کیرشو گرفتم و با عشوه گفتم عزیزم یواش تر دردم میاد اونم گفت ببخشید و یه کم سوراخ کونمو ناز کرد دستمو با آب دهنم خیس کردمو مالیدم به کیرش و یه کم برش جلق زدم و کیرشو گذاشتم دم سوراخم اونم آروم آروم شروع کرد به فشار دادن ولی اصلا تو نمی رفت بهش گفتم سعید کرم داری رفت یه کرم مرطوب کننده آورد بهش گفتم اول با انگشت بکن تا یه کم سوراخم جا باز کنه اونم انگشتشو چرب کرد و کم کم فشار داد تو کونم وای نمی دونین چه لذتی داشت وقتی انگشتشو تو کونم احساس می کردم یه کم انگشتشو عقب جلو کرد و توی سوراخم چرخوند و بعد انگشت دومش رو هم آروم کرد تو کونم خیلی حس خوبی داشتم و حسابی حال می کردم و با دستم سینه هامو می مالیدم یه چند دقیقه ای که با انگشت منو کرد بهش گفتم عزیزم کیرتو می خوام اونم انگشتاشو در آورد و بهم گفت قمبل کن منم به حالت سگی قمبل کردم و با دو تا دستام کونمو براش باز کردم سعید کیرشو با کرم حسابی چرب کرد و یه کم با آب دهنش خیس کرد که اینطوری خیلی لیز و با خال شد و کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم که حالا یه کم جا باز کرده بود می دونستم که از همه سخت ترش کلاهک کیرشه و وقتی اون بره تو تقریبا نصف کار انجام شده برای همین خودمو شل گرفتم و تا جایی که امکان داشت با دستام کونمو باز کردم اونم خیلی یواش خم شد رومو با یه دستش یکی از سینه هامو گرفت و کیرشو هل داد تو کونم یه درد امیخته با لذت اول توی کونم و کمرم و بعدش توی تمام تنم پخش شد دیگه طاقت نیاوردم و کونمو دادم عقب که کیرش تا ته رفت تو کونم وااااااااااای خیلی حال می داد و حتی الآنم که دارم اینو می نویسم حسابی حشری شدم و دلم کیرشو می خواد بهش گفتم یه کم همونجوری نگه داره تا کونم جا باز کنه اونم شروع کرد به ور رفتن با سینه هام و بند سوتینمو از پشت باز کرد تا بتونه راحت تر سینه هامو بماله منم که دیگه تو فضا بودم در حالی که به حالت سگی بودم و شورت و سوتین و جوراب زنونه تنم بود و کیر کلفت شوهرم توی کونم بود بهش گفتم حالا حسابی منو بکن عزیزم سعیدم شروع کرد به تلمبه زدن و حسابی محکم منو میکرد با هر بار تلمبه زدن من یه تکون محکم میخوردم و چند سانت می رفتم جلو و خایه هاش به زیر سوراخم برخورد می کرد شروع کردم با کیرم ور رفتن و جلق زدن چند دقیقه ای که سعید تو این حالت منو کرد کیرشو در اورد و گفت برگردم منم به پشت خوابیدم و شورتمو که هنوز کامل در نیاورده بودم سعید کاملا از پام درآورد و منم پاهامو دقیقا مثل حالتی که یه زن می خواد کس بده باز کردم سعید پاهامو گذاشت رو شونه هاش و یه کم ساق پامو از روی جوراب سفیدم مالید و کیرشو کرد تو سوراخم که حالا کاملا باز شده بود و کیرش به راحتی رفت تو کونم شروع کرد به تلمبه زدن دستشاشو گذاشتم روسینه هام و سوتینمو که قبلا بندشو باز کرده بود از تنم در آورد حالا دیگه سرعت تلمبه زدنش خیلی زیاد شده بود و حسابی محکم منو ومی کرد و سینه هامو توی مشتش فشار می داد منم چشمامو بسته بودم و حسابی حال می کردم از اینکه شوهرم داره منو جر می ده سعید گفت آبم داره میاد چکار کنم که گفتم بریز تو کونم عزیزم اونم یه چند تا تلمبه زد و یهو احساس کردم توی سوراخم داغ شد و آبش تمام سوراخمو پر کرد سعید پاهامو از روی شونه هاش پایین گذاشت و ولو شد روی من و لبشو گذاشت روی لبم و منم مثل دیوونه ها شروع کردم به خوردن لباش یه چند دقیقه ای از هم لب گرفتیم که سعید گفت حالا نوبت توئه و از روی من بلند شد و خوابید روی زمین منم کیرمو با کرم چرب کردم و گذاشتم دم سوراخش همونطور که گفتم چون کیرم خیلی کوچیکه با یه کم فشار رفت تو کونش و شروع به تلمبه زدن کردم خیلی زود آبم اومد و تمامش رو ریختم توی کونش و ولو شدم رو سعید سعید م برگشت و بغلم کرد و کنارم دراز کشید حسابی خسته بودم و خوابم میومد لبای سعید و بوسیدم و چشامو بستم نمی دونم کی خوابم برد ولی وقتی چشامو باز کردم دیدم صبح شده و کنار سعید خوابیدم و فقط یه جفت جوراب بلند زنونه تنمه لبای سعید رو بوسیدم که اونم بیدار شد و منو بوسید منم شورت و سوتینمو پوشیدم و لباسامو تنم کردم و سعیدم لباساشو پوشید و با هم از اتاق رفتیم بیرون یه حس خوبی داشتم و فکر می کردم همه می دونن ما دیشب مثل عروس داماد با هم بودیم صبحانه رو که خوردیم خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون و به سعید قول دادم که خیلی زود برنامه رو ردیف کنم و یه شب دیگه تو بغلش بخوابم نوشته مریم

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.