کون دادن به داریوش

0 views
0%

سلام دوستان داستانی که میخوام براتون تعریف کنم کاملا واقعی هست به جز اسمهاش من یه دوستی داشتم که اسمش داریوش بود از بچگی باهاش دوست بودم و تو عالمه بچگی خیلی شده بود که رابطه دوطرفه سکسی داشته باشیم ولی خب اسمشو نمیشه گذاشت رابطه سکسی چون واقعا از روی کنجکاوی این کارو میکردیم گذشت تا ما کم کم بزرگ شدیم ومعنای واقعی سکسو فهمیدیم ومن همیشه دوست داشتم که فقط بدم و میلی ب فاعل بودن نداشتم ولی روم نمیشد به داریوش بگم و همیشه وقتی سکس میکردیم منم اونو میکردم اونموقع ها فقط لاپایی سکس میکردیم ولی من همش دوست داشتم که داریوش کیرشو بکنه تو سوراخم بعضی وقتا خیار میکردم تو کونم و باخودم بازی میکردم و واقعا طلبه بودم که کیر واقعی بره تو کونم تا اینکه یه باره دیگه که میخواستیم سکس کنیم اول اون منو کردو ارضا شد ومن گفتم که نمیخوام باتعجب بهم نگاه کرد ولی انگار خوشحال بود فرداش اومد پیشم و گفت که فردا خونمون خالیه بیا پیشم ولی فقط مثل دفعه قبل من میکنمت منم قبول کردمو گفتم یه شرط داره اونم اینکه بکنی تو سوراخم اونم قبول کرد فردا رفتم اومد دنبالم و رفتیم خونشون وقتی وارد خونه شدیم گفت رضا میخوام امروز مثل زن وشوهرا باشیم و تو مثل زنم بهم حال بدی منم از خداخواسته قبول کردم وقتی خوابیدیم تو بغل هم از توی شیشه در اتاق چشمم ب ساپورت خواهرش افتاد که روی بند بود بهش گفتم میخوای برات ساپورت بپوشم اونم قبول کرد ورفت برام اورد وپوشیدم یکم نم داشت ولی وقتی پوشیدم وخودمو تواینه دیدم خیلی شهوتی شدم از پشت بغلم کرد و گردنمو یکم لیسید حس خیلی خوبی داشتم وخیلی شهوتی شده بودم رفتیم روی تختش وداریوش خوابید وکیرشو بادستش گرفت و اشاره کرد که براش ساک بزنم من شروع کردم به خوردن کیرش بالبام دور کیرشو میبوسیدم و زیر کیرشو لیس میزدم وبعد میکردمش تو دهنم واین کارو هی تکرار میکردم بعدش شروع کردیم ب لب بازی و لبامو باتموم وجود میخورد معلوم بود خیلی شهوتی شده ودرحینش بهم میگفت تو جونمی عزیزم تو عشقمی نفسم منم باحرفاش خیلی تحریک میشدم بعد از چند دقیقه ایی برم گردوند و سوراخمو چرب کرد کیرشو گذاشت دم سوراخم بهش گفتم اروم فشار بده گفت نترس زن خوشگلم حواسم هست اروم کیرشو کرد تو کونم سرش که رفت تو خیلی دردم اومد و تمام وجودم اتیش گرفت دادزدم اخ خیلی درد داره و خودمو کشیدم جلو بهش گفتم لاپایی بکن قبول نکرد ودوباره خوابوندم وبادستاش محکم دور کمرمو گرفت و اروم فشار داد دوباره درد داشت ولی خیلی کمتر اروم اروم تا تهشو جاکرد وچند ثانیه ایی نگهش داشت وشروع کرد به تلمبه زدن منم دیگه درد نداشتم وواقعا داشتم لذت میبردم و بعد دوسه دقیقه ابش اومد که تلمبه زد ابش اومد وریخت تو کونم وشل شد روم و درش اورد حالم گرفته شد وبهش گفتم زود ابت اومد گفت نترس دوباره میگامت ومنم رفتم دستشویی و بافشار ابشو از کونم ریختم بیرون بعداز نیم ساعت دوباره کردم اینار حدود20دقیقه ایی طول کشید منم واقعا لذت بردم بازم با داریوش سکس داشتم اگر دوست داشتین بگین تا براتون تعریف کنم نوشته تنهای

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.