کون دادن به صاحب مغازه و حال با عمه

0 views
0%

سلام اسمم حمید است و 15 سال سن دارم و یک پسر خوشکل با تیپ عالی و کون گنده و لبهای داغ قضیه بر میگرده به ۷ نوروز سال ۱۳۹۵ و اولین سکسم من رفتم به مغازه و خواستم تا لوازم ورزش فری فاست تهیه کنم اونجا رفتم و دیدم یک مرد با قد 185 اونجا فروشنده بود چون مغازه آنقدر بزرگ نبود یک نفر از پی مسوولیت بر بیاد من باهش دست دادم و گفتم اینهارو ضرورت دارم قیمت گفت و باهاش جور آمدم و میخواستم از دوکان خارج شم گفت وایسا و شماره واتساپتو بده من هم گفتم بگیر و گرفت شب مسج کرد که من همان هستم و احوال پرسی کرد و گفت من ازت خیلی خوشم اومده میخوای با هم سکس کنیم چون من تا حالا هیچ سکس نداشتم اول گفتم نه نمیخوام گفت باور کن بچه جون خیلی ازت خوشم اومده گفت میخوای گفت فکر میکنم بعدا بهت میگم شب تا صبح فکر کردم برم نرم برم نرم که صد دل به یک دل کردم فرداش ساعت ۶ بهش اس دادم که آری میخام و دوباره گفت آدرس را بهت میگم بیا و من خیلی استرس داشتم رفتم و پیداش کردم و احوال پرسی کردیم و رفتم تو یک آپارتمان که یک اطاق خواب بود یک دهلیز و یک حموم و یک آشپزخونه منو برد تو اطاق خواب میخاست ازم لب بگیرد که گفتم نه نمیخوام لب بدم گفت درست است میخوای بهم ساک بزنی منم قبول کردم و کیرشو در آورد که یک کیر ۱۹ و خیلی کلفت گفت بخور عزیزم من هم تو اوایل دلم بد میشد بعدا عادی شد و خوب ساک میزدم و تخماشو میخوردم و بعد از ۱۵ دقیقه گفت بخواب رو تخت و خیلی هردو حشری بودیم لباسامو در آورد و رفت کرم آورد چرب کرد تو کونم و خودشو رو من انداخت و گردنمو میخورد گفتم تو نمیخوای بهم ساک بزنی گفت بعدا کیرشو تو سوراخ کونم گذاشت و کم کم فشار داد منم خیلی دردم میومد اما میخواستم از این بیشتر شه و اونم تلمبه زدن رو شروع کرد تا فهمیدم تا تخماش تو کونم است و ۳۰ دقیقه به هر شکلی تلمبه میزد تا آبش اومد گفت آبمو چیکار کنم گفتم بریز تو و همه آبشو ریخت تو کونم و یک حال حسابی کردیم منم آبم اومد گفتم آبم اومده گفت بریز رو کیرم منم همشو ریختم رو کیر اون گفت ساک بزن گفتم نه از آب منی خیلی بدم میاد گفت اوکی و رفتیم هر دوتامون یکجا حموم کردیم تو حموم میخواست لبامو بخوره اما نگذاشتم اما تو حموم هم حسابی یکبار دیگه هم تیرم کرد که حسابی اینبار تو ۱۰ دقیقه آبش اومد و همشو ریخت تو حموم و من هم از منزل اوندم بیرون و رفتم خونه تا ۱ هفته به مشکل راه میرفتم که بعد از یک هفته اس داد که امروز بیا که یک جانانه حال کنیم گفتم نه دیگه هرگز نمیام گفت به چی دلیل گفتم منم میخام یکی را بگایم گفت منو بگای گفتم نه گفت پس کی بابا گفتم کس میگایم گفت نمیشه گفتم از منم نمیشه و دیگه تا ۲ روز اس نداد و بعدا اس داد که امروز یک کس گیر آوردم بیا من هم رفتم در رو باز کرد رفتم داخل پرسیدم کجاست گفت گولت زدم اون روز هم حسابی حال کردیم چون ترمنادول خورده بود آبش ۱ ساعت اومد و منم رفتم خونه و دیگه تا ۳ ماه اس نداد دیدم اس نمیده منم سیم رو شکستم و اونردز رفتم خانه عموم در رو زدم عموم اومد در رو باز کرد احوال پرسی کردیم دیدم حسابی خیلی سکسی شده و تو خونه تنها بوده رفتم تلویزیونو روشن کردم و نشستم و فیلمو میدیدم کنترول دست عموم بود و صحنه های سکسیشو رد نمیکرد منم حسابی حشری بودم چون عمم حسابی سکسیه چون شوهرش ۱۳ سال از اون بزرگتر بود کیرش به درد عمم نمیخورد و حسابی تشنه کیر بود و از اندامش تعریف کنم که قد ۱۶۰ با کون گنده و سینه های سایز ۸۵ من گفتم میرم تا بیرون دوباره میام رفتم یک قرص ترامنادول گرفتم نیم یکیشو خوردم و رفتم تا ۴۵ دقیق طرف سینهاش خیره میشدم گفتم عمه گفت بگو گفتم تو میان عمه هام خوشکلترینی گفت مگه چیجوری گفتم از هر لحاظ اندام زیبا چهره ناز لب های خوشکل که دل هر مرد را با خود میبری گفت مگه دل تورو هم با خود بردم گفتم مگه چی دیگه گفتم عمه یک گپ بگم به هیچکی نمیگی گفت نه گفتم تورو قرآن گفت آری گفتم میخوام یک بوس از اوت لبهات کنم گفت نه گفتم خیره عمه تو خیلی خوشم میای گفت نه گفتم قول میدم دیگه نگم گفت زود بگیر یک بوس گرفتم و دوباره خودمو زدم کنار دیدم داره حشری میشه گفتم یکی دیگه گفت نه گفتم تورو به جون مادرت گفت بگیر اما زود ول نکن منم گرفتم و دسم رو بردم روی کسش و مالیدم دیدم حسری شده و باهم جانانه لب میگرفتیم البته نا گفته نمانه که سنش ۴۵ است و حسابی تشنه کیر است و سایز کیر منم ۱۵ و کلفت تر و بر میگردیم سر مطلب که گردنشو خوردم دست انداختم تو سوتینش لباسشو در آوردم و بعدا سوتینشو در آوردم وای چی میدیدم سینه های ناز عاجل خوردن سینه هاشو شروع کردم و بع چند دقیقه شلوارشو در آوردم و شورتشو در آوردم وای چی کس میدیدم کم مو داشت ولی ذایقش دلپذیر بود منم حسابی تشنه کس کسشو میخوردم و چوچولشو پیدا کردم و میخردم بعد بهش گفتم ساک بزن ۵ دقیقه سالک زد بعد دوباره کسشو خوردم دیدم لرزید و آب کسشو ریخت تو دهنم و ارضا شد منم کیرمو گذاشتم تو کسش و تلمبه میزدم و کسش حسابی داغ بود و تنگ بود ۳۰ دقیقه به هر شکل تلمبه زدم بعد گفتم کونتو میکنم گفت نه تا الان ندادم یک سلی بیخ گوشش زدم گفتم کونتو میکنم گفت نه دیگه سلی زدم گفتم میکنم گفت نه سلی سه و چهار را که زدم گریش گرفت گفتم کونتو میکنم گفت درسته قبول خودمم ترسیده بودم حالت کردم که دوتا پاهاش بالای شانه هام کون کوسش جلوم منم کیرم بابر کردم تو کونش تلمبه میزدم اما داخل نمیشد بعد حسابی یک پنجمو کردم تو که فریادش بلند شد و حسابی ۴ پنجمو کردم و کونش که دیگه کونش کم کم باز شد و کیرمو کردم تو کونش و کم کم تلمبه میزدم و اون فریاد میزد که پارم کردی منم تا ته کردم و حسابی بعد ۵ دقیقه آبم اومد کیرمو کشیدم نموندم بیاد و کردم تو کسش و فشار دادم و همه آبمو ریختم تو کسش واقعا هردومون بی حال خوابمون برد که با صدای دختر عمم بیدار شدیم و اون هم تعجب کرده بود گفت مامان این چیکاریه عمم گفت به تو مربوط نمیشه اگه به بابات بگی کستو میبرم و داستانهای بعدمون را براتون مینویسم و داستانهای بعدی خودمو با فروشنده مغازه که حسابی هر روز کون میدادم را براتو مینویسم اگه فحش میدین ادب فامیلتون را بیان میکنه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.