کون دادن به مرد میانسال ۲

0 views
0%

9 9 88 9 86 8 8 7 8 9 86 8 8 9 87 9 85 8 1 8 9 85 8 8 7 9 86 8 3 8 7 9 84 قسمت قبل بعد مدت ها دوباره هوس سکس کرده بودم توی سایت دوست یابی گی ها می چرخیدم که یکی بهم پیام داد چهل و خرده ای سن داشت و دوطرفه بود می خاست بیشتر باهم آشنا بشیم من گفتم نمی تونم واسه سن بالا تاپ بشم کیس هم نیستیم اون گفت اشکالی نداره می تونه فقط تاپ باشه منم که خیلی وقت بود سکس نداشتم بدم نمیومد با یه تاپ سن بالا باشم خلاصه توی لاین عکس دادیم قرار گذاشتیم خونه اش حدود ساعت دو سه رفتیم که خیابون خلوت تر باشه سر خیابون قرار گذاشتیم همدیگر دیدیم تا آپارتمانش که همون نزدیکی بود پیاده رفتیم قدش از من بلندتر بود چهره رنگ پریده و بی حالی داشت با خودم گفتم از این بخاری بلند نمیشه رفتیم تو خونه نشستم رو مبل تا بیاد داشتم به این فکر میکردم که چطور سر صحبت باز کنم که بیشتر آشنا و صمیمی تر بشیم که اومد از رو مبل بلندم کرد و بوسید و بغلم کرد منم شوکه شدم که چطور بدون مقدمه خودش شروع کرد نشستیم کنار هم یکم حرف زدیم که گفت بریم تو اتاق اتاق ساده بود یک تخت یک نفره گوشه دیوار یک قالی و یک کمد تشک و بالشی از رو تخت برداشت پهن کرد زمین گفت لباس ها رو در بیاریم لخت شدیم با یه شرت رفتیم نشستیم زمین رو تشک شروع کرد بوسیدن و لمس کردن بدنم اولش آروم بود کم کم بیشتر تحریک شد و خوابوندم و اومد روم گردن و گوش و سینه ام میخورد به قیافش نمی خورد آنقدر حشری باشه همین طور رفت پایین تر و شرتم کشید پایین و از پام در آورد کیرم که کاملا شق شده بود گرفت دستش مالید گفت چه کیر خوشگلی داری یکم خوردش پا شد شرتش در آورد کیر خودش صاف و شق و به رنگ روشن بود کیر خوشگلی داشت خوشم اومد گفتم چه کیر حسابی گفت دمر بخاب اومد روم خوابید کیرش می مالید لای پا و کونم حشرش زد بالا پا شد از تو کمد ژل و کاندوم آورد اومد منم داغ داغ شده بودم گفتم آبت زود میاد گفت نه کنترلش دست خودمه برگشتم و رو شکم خوابیدم که اومد نشست روم یکم ژل سر کیرش زد یه مقدار هم زد رو سوراخ سر کیرش تنظیم کرد و خوابید روم آروم آروم فشار میداد تا بره تو کیرشم کم چیزی نبود سرش که رفت تو فشار داد کامل کرد تو چون خیلی وقت بود سکس نداشتم دردم گرفت ولی بدون حرکت خوابیده بود روم بعد دو سه دقیقه شروع کرد عقب جلو کردن دردشم کم شده بود و حس بهتری داشت همین طور که تلمبه میزد یکی هم تا ته فرو میکرد که انگار می چسبید به شکمم و یه آخی میگفتم اونم مثل اینکه خوشش میومد بیشتر اینکار میکرد که بهم فشار بیاد یکم خواست استراحت کنه که گفتم برم تا دست شویی و بیام رفتم برگشتم پرسید دیگه چه جوری دوست داری گفتم داگی حالت گرفتم اومد پشتم یکم ژل زد و کرد تو شروع کرد تلمبه زدن و گاهی هم تا ته میکرد که منم آی میگفتم اینطوری بیشتر حال میداد دیگه گرم شده بودیم داشتیم حال میکردیم و آه آه و وای وای گفت بخواب رو شکم این دفعه کاندوم گذاشت اومد روم از قدرت کنترلش تعجب میکردم که چطور آبش نمیاد تند تند داشت میکرد که آبش اومد خالی کرد تو کاندوم از روم پا شد رفت سرویس که خودش بشوره برگشت اومد نشست بغلم نوازشم میکرد که پرسیدم چی شد تموم شدی گفت دوست داری ادامه بدیم گفتم آره خوابوندم و اومد روم بوسیدن و خوردن سینم که انگار دوباره روشن شد اینبار به پشت خوابیده بودم که ژل زد در سوراخ راحت رفت تو این مدلی بیشتر بهم فشار میومد و شکمم درد می گرفت آه میگفتم که اون بیشتر حال میکرد چند دقیقه این طور کرد گفتم پاشیم ایستاده بلند شدیم لبه تخت ایستادم و خم شدم اومد پشتم گذاشت داخل همون که میکرد هولم داد رفتم رو تخت دو زانو لبه تخت خم شده بودم داشت حسابی میکرد سوراخ هم که کامل باز شده بود تا ته میکرد تو بازم رفتیم خوابیدیم زمین که بکنه چند دقیقه کرد که پا شد پرسیدم چی شد آبت اومد گفت نه دیگه خسته شدم رفتیم سرویس خودمون شستیم لباس پوشیدیم رفتیم رو مبل نشستیم یکم گپ زدیم گفتم رو این مبل هم سکس حال میدها خودش چسبوند بهم گفت بغلم کن همدیگر بغل کردیم نوازش میکردیم اون دست به کیر من میزد گفت هنوزم راسته منم کیر اون میمالوندم میگفتم کیر خیلی خوبی داری کم کم باز کیرش سفت شد پرسید هنوز حال داری گفتم بازم میخوای بکنی گفت اره گفتم باشه دوباره رفتیم تو اتاق سریع لباسامون کندیم رفتم خوابیدم رو شکم کاندوم و ژل از کنار تشک برداشت زد و دیگه معطل نکرد تمام کیرش یهو تا ته فرو کرد این طوری تا حالا تو فیلم هم ندیده بودم که انقد بتونن بکنن منم خوشم اومده بود اینبار هرچی فرو میکرد میگفتم آه محکم تر با حرفای من و آه اوخی که میکردم اونم حشری تر میشد محکم تر میکرد دیگه فکر میکردم شکمم میخواد پاره بشه ولی خیلی داشت حال میداد چند دقیقه ای داشت محکم تلمبه میزد که آبش اومد افتاد کنار منم واقعا جا نداشتم دیگه رفتیم سرویس باز خودمون شستیم برگشتیم نگاه به ساعت انداختم دیدم سه ساعته خونش هستم لباسامون پوشیدیم بدنم درد میکرد دیگه از خونه زدیم بیرون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.