کون دادن حس خوبی داره

0 views
0%

سلام من ساسان هستم این داستان واقعی هستش خلاصه میکنم من پنجم ابتدایی بودم که یکی از دوستانم جق رو بهم یاد داد و بهم فهموند ک چطوری ابم روبیارم من اون زمون ک یازده سال داشتم فقط یک قطره ازم اب میومد واصلا نمیدونستم ک این اب بیشتر میشه من همیشه تو فکرم ب زندایی و خاله هام فکر میکردم وجق جیزدم چون خاله های من همیشه پیشم راحت بودن وقتی جشنی میشد همه دختراوزنای فامیل جم میشدن تویه خونه وبخصوص زنداییم با شورت و تاب ک سوتینش معلوم بود ارایش میکردنو بدنو صورت همو بند مینداختن خلاصه من با این فکرا جق میزدم ک یک روز پسر داییم ک پسر همون زنداییم بودبهم گف ک تنهام بیا خونمون منم ک عاشق زنداییم بودم رفتم خونشون واتاق داییم بودیم ک حسین پسرداییم رفت دسشویی ک من رفتم یکی از شورتای مادرشو برداشتم ک حسین دروباز کرد وگف شورت مامانمو میخوای چیکار گفتم ببخشید وقرمزشدم اما حسین اومد گفت تابحال جق زدی منم ک از خدا خواسته گفتم اره خیلی حال میده حسین رفت از کمد مادرش یک سی دی در اورد اومد گذاشت گفت فیلم سکسه اینطورک معلومه حسین مادرجنده از من هفت خط تره خلاصه فیلمو گذاشتو هردومون ک شلوار پوشیده بودیم کیرمون سیخ شده بود حسین خیلی سکسی بود زود شلوارشو دراورد از روشرتش کیرشو رس میزد منم شلوارمو دراوردم خلاصه وقتی رومون باز شد لخت شدیم ک فقط جورابامونو نکنده بودیم حسین برامنومیمالید و من برا اونو فیلمه اینطور بود ک زنه فقط از کون میداد من ب حسین گفتم میخوام بکنمت حسین بدون معطلی دراز کشید و گف بکن من ک تابحال نکرده بودم کیرمو میزاشتم در کونش و داخل نمیرفت ک مجبورشدم لای پاش بزارم وبعد از جلو عقب کردن ابم ک چند قطره هم نمیشد اومد حالا نوبت حسین بود ک انقد حرفه ای بود اول بهم گف بزا کرم بیارم خلاصه کرم رو مالید ب کونم وهی اروم میکرد توسوراخم ک بعدش ب کیرش مالید انقد راحت کیرشو برد تو کونم ک من درد انچنانی نداشتم حسین منو میکردومن گوز میکردم اون میخندید خلاصه اونم ارضاشد و رفتیم حموم و خودمونو شستیم و اومدیم اتاق وقتی خواستم لباسمو بپوشم ب حسین گفتم شورت من ک چندقطره خیسه نمیتونم اینو بپوشم اونم رفت ی شورت خوشکل ک مادرش همیشه میخره برام اورد ک پوشیدمورفتیم بیرون و این بود کون دادن من البته من وحسین خیلی با هم سکس کردیم ک کون من کاملا گشاد بود ک هیچ دردی نداشتم چندسال همچنان من جق میزدمو باخیار یا چیزاریی ک بتونم تو کونم فرو کنم حال میکردم ک یک روز یکی از دوستام ب نام مهدی بهم گف ساسان پلستیشن بازی میکنی بیارم خونتون گفتم چراک ن بیار خلاصه من پانزده ومهدی هفده سال داشت ک تو یک مدرسه بودیم و همسایه روب رویی خلاصه رفتیم اتاقم نیم ساعتی بازی میکردیم ک هوا گرم بود من گفتم پختم بریم بیرون هوا عوض کنیم مهدی گف وا مگ این اتاقت مخصوص تو نیس گفتم چرا هس گف لباستو بکن گفتم چی گف بکن منم ک شهوتم زد بالا لباسموکندم فقط شورت زرد سکسی پوشیده بودم چون عاشق شورتای سکسیم وقتی لباسمو کندم مهدی گف چ شورتی جوووووون گفتم قابلی نداره میخوای بهت بدم مهدی گف چی منم گفتم کــــــــــوووون خوب از این شورتا دیگ اونم کف اولی رو میخوام اما دومی رو ن عادت ندارم ب شورت سکسی خلاصه بحث سکس بازشدو منم باشورت کیرم سیخ ب مهدی گفتم اگ توبازی منوببری هرکاری بخوای میکنم گف قبول خلاصه من از قصد باختم ک مهدی کیرشو دراورد گف بخور گفتم برو بابا گف قول دادی منم مجبور شدم کیرتو دهنمم بکنم ک واقعا ی کونی واقعی شدم کیرش سفید بود من خوشم اومد وای جون کیر وآآآقعی البته تو دلم گفتما من چهاردستوپانشستم و اون سوراخمو تف نزده باز شد وتفشو ریخت تو سوراخ کونم بعد کیرشو اروم برد تو جلوعقب میکرد و کیرمو میمالید وای چ حالی بعد چنذقیقه یک طرفه خوابیدیم وهمچنان میکردو کیرمو میمالید وای بهترین حس رو کون دادن داره خلاصه مهدی اول اب خودشو اورد ریخت تو کونم و کیرشو تو کونم نگهداشت وقتی اب من میومد سوراخم منقبظ میشدو تنگ میشد وکیرمهدی داخلش بودونمیزاشت تنگ بشه ک ابمو اوردو خیس عرق بودیم ک مهدی رف خونشون ومن هم رفتم حموم حالامن بیستویک سالمه اما هنوز حس کون دادن دارم وشورتو جوراب های سکسی میپوشم ک طرح زنانه باشه مرسی ک داستانمو خوندید مرسی نوشته

Date: June 27, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.