کون دادن مریم به پسر همسایه

0 views
0%

سلام به اعضای شهوانی من مریم22ساله هستم اولین باره میخوام داستان بنویسم اما داستانی که میگم کاملا حقيقته و بر میگرده به دوسال پیش اول از مشخصات ظاهری خودم بگم قد170سينه های بزرگی دارم با نوک صورتی اما کمرم باریکه و باسن برجسته ای دارم که خیلی تو چشم میزنه کسمم اوووف صافه صاف بدون مو تپلی با چوچول صورتی داستان از اینجا شروع میشه که دوسال پیش پسر همسايمون که اسمشم محمده وقتی میرفتم دانشگاه جلو راهم سبز میشد و چند باری ازم خواست شمارشو داشته باشم اما من بی اعتنا بودم تا اینکه یه روز خونه تنها بودم از روی دیوار صدام زد ازم خواست برم پشت بوم منم یه کم به خودم رسیدم و رفتم بالا ببینم حرف حسابش چیه گفت ازم خوشش اومده و خلاصه این حرفا شمارمو گرفت اوایل از سکس نميگفت اما چن باری برام جک سکسی فرستاد و منم بدم نميومد و هرسري روش باز تر میشد تا بحث به سکس چت های شبانه رسید این سکس چت ها چن ماهی طول کشید تا ازم خواست دانشگاه رو بپيچونم همراهش برم باغشون میگفت باید باغ رو آب بده منم می ترسیدم اما کم کم راضی شدم برم یه روز که از صبح تا عصر دانشگاه داشتم پیچوندم و آدرس باغی که داده بود رفتم وقتی رسیدم بوق زدم درو باز کرد ماشینو زدم داخل کسی شک نکنه رفتیم داخل برام شربت آورد خوردم بعدش چشمم افتاد به کیرش همينجوري که حرف میزدیم دیدم اوووف پف کرده همونجا کسم خیس شد اما رو خودم نیاوردم کم کم به هم نزدیک تر شدیم لباشو گذاشت رو لبم اولین بار بود برام خیلی شیرین بود با حس لبامو میخورد منم کم کم همراهیش کرد همينجوري که لب میخورد دستشو میکشید رو کونم ربع ساعتی لب بازی کردیم من دیگه به حدی شهوتي شده بودم که جرمم میداد نمی فهمیدم ميگفتم فقط بکن محمد رفت بیرون دیدم با یه وازلین برگشت گفت کاری میکنم نتوني راه بري لباسامو در آورد اما شرتم هنوز پام بود سينمو گذاشت دهنش فقط میگفت مریم شیر میخوام شیرم بده منم آه و ناله ام بالا رفته بود و ميگفتم همش مال خودته عشقم با یه دستش سينمو میخورد با یه دستش سينمو ميماليد منم رو ابرا بودم سرشو فشار دادم که بره پایین سراغ کسم بدجوری هوای کیر داشت حیف پرده داشتم وگرنه ميگفتم از خجالتش در بیاد شرتمو با دندون در آورد مث کس ندیده ها لیس میزد منم فقط آه و ناله میکردم منو از رو مبل بغل کرد برد روی تخت پاهامو باز کرد فقط کسمو میخورد زبونشو میکشید رو چوچولم دیگه داشتم بیهوش میشدم که دیدم داره شلوارشو در مياره وای وقتی کيرشو دیدم اولش ترسیدم یه کیر 22سانتي و کلفت ااااخ که جررررم میداد منو نشوند تکیه ام رو داد به بیدار سرمو گرفته بود تو دهنم کيرشو عقب جلو میکرد کنم حالت تهوع گرفته بودم بس که بزرگ بود اما خب چاره ای نبود براش ساک زدم تا دید میخواد آبش بیاد کشید بیرون منو به پشت خوابوند کس کش محکم ميزد به کونم میگفت جرش میدم منم که دیگه آب کسم راه افتاده بود گفتم جرم بده محمدم تا اینو گفتم وازلينو زد سر انگشتش تو کونم انگشتش رو بازی میداد باهام تعریف هم میکرد تا حواسم پرت بشه يهويي دیدم کونم داغ شد تا به خودم اومدم دیدم نصف کیرش تو کونمه و من جیغ می کشیدم ميگفتم بکش بیرون جیغ که میزدم حشري تر میشد بیشتر فشار میداد تا خایه هاش چسبید به سوراخ کونم چن دقیقه ای تکون نداد تا حس کردم کونم جا باز کرده یواش شروع به تلمبه زدن کرد و همش میگفت کوني کی هستی ميگفتم کوني تو اونقدر تو کونم جلو عقب کرد که حس میکردم سوراخ کونم الان خون میاد کيرشو کشید بیرون دوباره وازلین زد منو رو به بالا خوابوند پاهامو گذاشت رو شونه هاش کيرشو کرد تو کونم و با دستاش با چوچولم بازی میکرد آه منم فقط ملافه تخت رو چنگ میزدم حس کردم کونم داغ شد خوابید روم و کل ابشو تو کونم خالی کرد بعدش اونقدري با دست چوچولمو مالید که فقط جیغ میزدم و منم ارضا شدم نیم ساعتی تو بغلش خوابیدم بیدار که شدیم سفارش ناهار داد ناهار رو خوردیم و آقا باز هوس سوراخ کرده بود منو برد تو حمام صابون رو برداشت کل بدنمو پر از کف کرد ودستشو همه جام میبرد جز طرف کسم میخواست دیوونم کنه نميذاشت خودمم کسمو بمالم تمیز که منو شست التماسش میکردم کسمم بماله نميذاشت دست بزنم زیر دوش از پشت کيرشو گذاشت لای پام جووووون رو کسم لاپايي میزد منو بغل کرد برد گذاشت لبه تخت اول با حوله خشکم کرد بعد رو کسم لاپايي میزد سینه هامم تو دهنش بود اونقدري رو کسم بالا پایین کرد که بی حال رو تخت خوابیده بودم پاهامو داد بالا و باز کيرشو تا اعماق وجودم فرو کرد و اونقدري منو گایید که دوبار دیگه ارضا شد حس میکردم دیگه جوني تو بدنم نمونده اما اونقدر با زبونش چوچولم رو بازی داد که منم ارضا شدم و یه کم بعدش شيطوني کردیم و قبل اینکه کلاسم ساعتش تموم بشه لباسامو پوشیدم و با ماشین اومدم خونه بهترین روز زندگیم بود اگه خوشتون اومده بگین تا بازم از خاطره های سکسم با محمد بگم براتون خدانگهدار نوشته

Date: April 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.