کیوان و مادرزن

0 views
0%

این داستان واقعیست هنر سکس را داشته باشیم نه فقط عمل سکس چند سال از اولین سکسهای من وآذر گذشت این چند سال ما بیشتر اوقات برای هم ذره ای اعتنا قائل نمی شدیم تا اینکه برای مدتی همسرم درکنارم نبود او شبها را خانه وکاشانه اش را وخانواده اش را صرفا برای پرستاری از بچه مان بدرور از خانه مان می گذراند نامادریش برای نگهداری از فرزند بزرگمان وهمچنین رتق وفتق امور منزلمان در کنار من و پسرم قرار گرفت یک شب دوبار چشمانم در چشمان آذر و نگاه پرهوسش گره خورد به نیم شب نرسیدیم که پسرک ما بخواب رفت من آذر را بغل گرفتم و بروی تخت داخل اتاق خوابمان بردم همیشه دوست داشت کاملا برهنه با هم سکس داشته باشیم حالا او یک زن چهل و هفت ساله بود ومن یک مرد سی دو ساله لباسهایش را به نرمی و هوس از تنش خارج کردم اندام ضریفش کم کم لخت میشد نفسهایش به شماره افتاد و بدنش شروع به پیچ وتاب کرد وقتی دستم را روی کس نرم و داغ شده اش گذاشتم هنوز خشک بود اما ناله هوس انگیزی کرد که نشان از لذت مالیدن با دست برایش می داد من با یکدست مشغول نوازش کس آذر و با زبان مشغول تحریک گردن و پستان او وهمزمان لخت شدن خودم بودم آذر بدنش رفته رفته گرم میشد او را به آغوش کشیدم کیرم به رانهایش مالیده میشد دستش را به کیرم نزدیک کرد و گرفت وااااای چه کیری داری چه سرش کلفته اوووووم چه داغه جووووون امشب مال توعه همیشه دوست داشتی لخت تو بغلم باشی حالا حال کن حسابی حال کن تا صبح مال خودتم آآآییییییییی میخوامش خیلی داغه جووووون نوش جونت این حس و هوس برای من خیلی زیاد بود اما برای او تازه شروع کار بحساب می آمد من رفته رفته به ارضا نزدیک میشدم واو هم کم کم آب کسش دستم را خیس میکرد خودم را به پهلو به آذر چسباندم کیرم روی رانش کنار بالای کسش قرار داشت با دست راستش مرا بغل گرفته و با دست چپش کیرم را روی رانش ثابت نگه داشته بود ناگهان آب کیرم خارج شده و با ضرب پاشید روی تاج کسش و کشاله رانش ابتدا نالید که چرا ریختی من میخواستم بره توی کسم اما با ادامه مالیدن آب کیرم به کسش و انگشت کردن داخلش و با جمله نترس این نمونه بار بود اصل کاری تو راهه شروع به پیچ و تاب خودرن کرد کسش حسابی خیس شد بدنش به بدنم چسبید حالا داغ داغ شده بود تمنای کیر داشت نصف تخت را در جا چرخیده بودیم از جا بلند شدم بدنش را صاف کردم کیرم را جلوی کس آذر گذاشتم تماس هر دو عورت باعث شد آذر خود را بالا بکشد دیگر با التماس فقط کیر میخواست اینکارش سر کیرم را برد داخلش بقیه اش را هم من هل دادم تو وشروع به سکس واژینال فوق العاده داغی کردیم نزدیک به پانزده دقیه حرکت تند و گاها محکم من باعث شد آذر به اوج برسد ناله هایش دیگر بلند بنظر میرسید که با انقباض شدیدی به بدنم قفل شد همزمان آب کیرم در حالی واژنش را گرم میکرد لزرش شدید صورت آذر با انقباض پاهای من همراه شد دقایقی بعد هر دو خسته از کنارهم بلند شدیم آب کیرم از کس آذر بیرون میریخت که تعجب اورا برانگیخت و گفت واااااای تو چقد آب داری نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.