گوشواره ۳

0 views
0%

9 88 8 4 9 88 8 7 8 1 9 87 2 قسمت قبل سلام لب تو لب شدیم قشنگ داشت میخورد زبونم و لبمو قشنگ میخورد گردن و گوشمو قشنگ میخورد عجله نداشت کاربلد بود لباسامو در اورد مال خودشو هم در اورد فقط با شرت شدیم نشست رو مبل گفت بیا بشین بغلم نشستم تو بغلش کیرش بلند شده بود با شورت قشنگ تابلو بود نشستم روکیرش تو بغلم لب تو لب شدیم خوب میخورد گردن گوش رسید به اطراف سینه ام بوس میکرد زبون میکشید سرشو گذاشت دهنش میک میزد عالی میخورد اب کسم راه افتاده بود حامد بمک جون اخ قربونت داشت از جاش میکند گفت بریم اتاق رو تخت دراز کشیدم اومد روم باز لب گرفت سینمو خورد شورتمو در اورد رفت پایین زبون زد شروع کرد خوردن به خودم میپیچیدم داشت قشنگ میک میزد شوهرم نمیخورد ولی عالی بود تندتند میخورد اومد بالا باز سینمو خورد شورتشو در اورد نشست رو پام گفت مهسا میخوری امتحان نکرده بودم گفتم نمیدونم بلد نیستم اومد جلو تا سینه ام سرشو داد دهنم زبون زدم بعد میک زدم بلد نبودم گفت بسته دراز کشید گفت بیا بغلم بغلش کردم کیرشو گذاشت تو لاپام باز لب گرفت دست میکشید رو کونم و کمرم گفت جاعوض اومد روم سینه خورد بعد کسمو خورد سر کیرش تف زد سرشو گذاشت تو کسم داغ داغ بودم تا اخر کرد تو پاهامو دور کمرش حلقه کردم تندتند میکوبیدصدام دراومد خیلی حال میداد عالی میکرد فقط میکوبید گفت برگرد سگی شو سگی شدم از پشت گذاشت تو کسم دو طرف کمرمو چسبید تند تند میکرد در اورد ابشو ریخت کمرم بلند شد دستمال اورد تمیز کردیم بغل هم دراز کشیدیم چند دقیقه بعد رفت دستشویی اومد گفت عالی بود مهسا چه بدن نازی داری باز رو تخت داز کشیدیم گفت شب میمونم صبح میرم بغلم هم تو تخت خوابیدیم ساعت گوشیش زنگ خورد بیدارشدیم اماده شد بغلم کرد رفت خوابیدم ساعت ۱۲بود زنگ زد حالمو پرسید گفت نهار میای بیرون گفتم نه بمونه بعدا دوش گرفتم اومدم نهار درست کنم به کل شوهرمو فراموش کرده بودم عصر رفتم مغازه تحویلم گرفت گفت خندید گفت حال داد نظرت درمورد سکس گفتم خوب بود اومدم خونه زنگ زدم شوهرم گفت پنج روز دیگه میام دلم تنگ شده حامد زنگ میزد تو این چند روز حرف میزدیم گفتم شوهرم داره میاد زنگ نزن تا بره قبول کرد شوهرم اومد سکس و خونه مادر پدر قرار شد بریم پارک سینما خرید برای خرید بردمش مغازه حامد و نگاه کردن رفتیم پارک بعد سینما فیلم سلام بمبی دلم بد جوری گرفته بود پشیمون شده بودم شب شوهرم تو تخت بغلم کرده بود ناراحت بودم چند روزی نبود سکس کرده بودیم ولی باز میخواست شروع کردیم سکس ولی لذت نداشت زود کارش تموم شده گفت میرم حموم رفت حموم گوشی شوهرمو برداشتم رفتم تو تلگرام چون نظامیه دو تا گوشی داره ساده و اندرویدرفتم تو کانال هاش تو کانالاش که نگاه میکردم دیدم عکس دوستم هست ولی ادامه دارد نوشته

Date: July 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.