بهترین سکس من و نازگل

0 views
0%

از طرف شرکت باید میرفتم ماموریت جنوب کشور قرار بود 4روز نبینمش این اولین باری بود که باید چند روز ازش دور میبودم واسم سخت بود هرکاری کردم که اونم ببرم نشد شب شنبه بود هنوز نرفته بودم اما دلم داشت واسش تنگ میشد همینطور که رو تخت دراز کشیده بودم چشامو بسته بودم و بهش فکرمیکردم که اومد پیشم دراز کشید و دستشو دورم حلقه کرد سرشو گذاشت رو سینم دیدم داره تکون تکون میخوره داشت گریه میکرد سرشو با دستم دادم بالا دیدم چشماش خیس و قرمزه نازگلم گریه نکن عشقم بخدا زود برمیگردم اگه اینجوری کنی توتمام سفر نگرانت میمونم بسکن دیگه عروسکم اما نه فایده نداشت منم داشت گریم میگرفت اما باید خودمو نگه میداشتم وگرنه وضع بدتر میشد بغلش کردم و بخودم اروم فشارش دادم موهاشو از جلو صورتش دادم کنار اشکاشو پاک کردم چشمای نازش خیلی قشنگ ترشده بود لبامو اروم گذاشتم رو لباش و چند ثانیه مکس کردیم و اروم اروم خوردم لباشو دوباره بغلش کردم در گوشش اروم و پشت سر هم میگفتم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دستاشو گرفتم تو دستم و بوسیدم یکم اروم شد رفتم برقارو خاموش کردم و اومدم کنارش خوابیدم دلم میخواست باهم سکس کنیم اما نمیشد حالش خوب نبود فقط بغلم کرده بود و چیزی نمیگفت چشامو بسته بودم و اروم با دستم موهاشو ناز میکردم صدام کرد گفت شاهرخم گفتم جون دلم نازگلم گفت میمیرم برات گفتم عاشقتم زندگیم اونشب سخت گذشت انگار قرار بود واسه همیشه از هم جدا بشیم صبح شد ساک و وسایلمو جمع کردم و باهاش خدافظی کردم زدم بیرون فکرم فقط پیش اون بود این سه روز واسم مثل سه سال گذشت روز چهارم بالاخره رسید دل تو دلم نبود ببینمش سه شنبه ظهر بهش زنگ زدم بعد سلام و حرفای عاشقونه بهش گفتم که کارم تموم شده دارم میام اول رفتم شرکت کارامو انجام دادم و راهی خونه شدم سر راه واسش گل گرفتم و شیرینی رسیدم زنگو زدم سریع در بازشد رفتم بالا درو بازکردم دیدم خانمم پشت در منتظر منه حسابی بخودش رسیده بود لباس و عطر مورد علاقمو زده بود بخودش واقعا عروسک من بود خیلی زیبا بود به محض اینکه وارد خونه شدم اومد تو بغلم و گفتم سلام خانم خانما وسایلو گذاشتم رو اپن بغلش کردم و محکم بخودم فشارش میدادم بهم میگفت شاهرخ خیلی دوستت دارم تنش داغ داغ بود بغلش کردم نشوندمش رو اپن و تا تونستیم لبای همو خوردیم دیگه راست کرده بودم با دستام تنشو نوازش میکردم دستمو بردم زیر لباسش و تنشو لمس کردم داشت میسوخت خیلی داغ بود گفتم میخوام بهترین سکس زندگیمو بکنم باهات گفت هرکاری میخوای بکن من مال توام سرشو اورد دم گوشم گفت میخوام جرم بدی شاهرخ کیرتو میخوام گفتم عجله نکن به اونم میرسیم لباس و شلوارشو در اوردم پیرن خودمم در اوردم یه دستمو گذاشتم پشت کمرش یه دستمم پشت زانو هاش بغلش کردم بردمش تو اتاق و خوابوندمش رو تخت شلوارمو در اوردم رفتم پیشش سوتینشو کشیدم و در اوردم صورتمو گذاشتم رو سینه هاش و بو کشیدم وای عطر تنش عالیه میگفت بخور شاهرخم بخور سینه هامو همش مال توه منم یکیشو میخوردم با دستم با اون یکی ور میرفتم مثل پستون ندیده ها میخوردم همینطور بدنشو لیس زدم تا رسیدم به کسش پاهاشو دادم بالا شرتشو در اوردم کشیدمش لب تخت و پاشو باز کردم نشستم پایین تخت و شروع کردم خوردن زبونمو وسط خط کسش میکشیدم میکردم تو و تکون میدادم چوچوله شو بین لبام میگرفتم و فشار میدادم از پایین تا بالا لیس میزدمش عالی بود نازگل داشت سینه هاشو فشار میداد تو دستش و با یه دستشم سر منو به کسش میچسبوند اه میکشید و ناله میکرد خوب کسشو خیس کردم حالا نوبت من بود که اون کیرمو بخوره پاشودم واسادم نشست پایین پام به من نگاه میکرد و کیرمو تو دستش بازی میداد تو چشاش شهوت بود و عشق کیرمو کرد تو دهنش و ساک میزد سرشو میبوسید و لباشو دور سر کیرم میچرخوند خوب ساک میزد کیرم سفت شده بود گفتم بسه و دوباره بردمش رو لبه تخت یه متکا زیر کمرش گذاشتم و کیرمو مالوندم به کسش وسط خط کسش بالا پایین میکردم میگفت شاهرخ جان نازگل بکن تو دارم میمیرم منم اروم اروم سرشو دادم تو کم کم تا ته رفت تو و شروع کردم عقب جلو کردن سرعتمو بردم بالاتر بدنم محکم با بدنش برخورد میکرد صداش کل اتاقو برداشته بود نازگل تو اوج لذت بود اه میکشیدو صداش بلندتر میشد کیرمو در اوردم رفتیم وسط تخت سگی خوابید کونشو با ژل نرم کردم انگشتمو میکردم تو کونش تا جا بازکنه خوب که نرم شد کیرمو با تف خیس کردم و گذاشتم دم سوراخ کونش فشار دادم و فقط سرش رفت تو که دادش در اومد گفتم میخوای نکنم از عقب گفت نه تو با من کارت نباشه کارتو بکن جرم بده شاهرخ زودباش منم کم کم کیرمو بردم تو اما همشو نه همونقدر که رفته بود تو رو عقب جلو کردم دیگه کیرم تا ته میرفت تو محکم تلمبه میزدم دیگه عرق جفتمون مخصوص من درومده بود کیرمو کشیدم بیرون نازگل برگشت سمتم گفت یکم دیگه میخوام کم مونده ارضاشم منم کم مونده بود رفتم روش و لباشو خوردم کیرمو بادستم گذاشتم دم سوراخ کسش و کردم تو اروم اروم عقب جلو میکردم تا دیرتر ارضا بشیم لباشو میخوردم و نوک سینشو میکشیدم چند تای اخرو تندتر زدم نازگل ارضا شد اما من نه کیرمو در اوردم گرفت دستشو با تمام وجود خورد گفتم دارم میام نازگل گفت بریز تو کسم کردم تو و همشو خالی کردم تو کسش دراز کشیدیم رو تخت سرشو گذاشت رو بازوم و بغلم کرد کلی قربون صدقه هم رفتیم و حرفای عاشقونه زدیم گفت خواستم ابتو بریزی تو تا شاید یدونه نی نی خدا بهمون بده زندگی بدون عشق و مهربونی هیچ فایده ای نداره امیدوارم لذت برده باشید نوشته

Date: September 9, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.