تجربه ی اول اشکان

0 views
0%

سلام من اسمم اشکانه البته اسم مستعارمه ۳۲سالمه اما این خاطره مربوطه به سال ۸۴هست که من حدود ۱۹سالم بود خب یکم ازخودم بگم پسرسفیده خوش هیکل باسینه هایی که خودم ساخته بودم و باهاشون ورمیرفتم و بزرگ و دخترونه شده بودن اونروزا من دانشجوی دانشگاه میبد که از شهرستانهای یزد بود بودم و با یه پسر لر همخونه بودم که خیلی پسر مثبت و باحیایی بود و اصلا توفاز کون و کردن نبود تو بچه های همدوره ایم فقط یه پسریزدی بود که اسمش حسین بود و من بعدا فهمیدم بدجوری دوست داشت بامن رفیق باشه و رابطه برقرارکنه خب من و حسین و کرامت که پسر لربود با هم دوستای مشترک بودیم اون یزدی بود و خونه ی ما زیاد میومد تو میبد نیم ساعتی راه بود تا یزد و بین کلاسها میومد پیش ما مام اخر هفته ها میرفتیم یزد گردش یه هفته بود که کرامت مادرش مریض بود و رفته بودشهرشون منم مونده بودم میبد پنجشنبه بودو منم زنگ زدم به حسین که دارم میام اونجا اونم برخلاف گذشته هاکه میرفتیم شهرومیگشتیم ایندفعه گفت بیاخونمون خونه هیچکس نیست پیش خودم گفتم بهترین فرصته که حالی کنم امروز حسین تو۱سالی که همکلاس بودیم باسینه های من زیاد ورمیرفت و اوناروولوبرای چندثانیه میگرفت میگرفت و ول میکرد رسیدم در خونشون زنگ زدم و درو باز کرد رفتم تو با یه شورت نشسته بوو رو مبل و گیتارش دستش بود تازه رفته بود کلاسو یه اهنگ رو یاد گرفته بود سلام دادم و شروع کرد زدن ۴ ۵ دقیقه ای زدو منم کنارش بود یدفعه گیتارو گذاشت زمین بی هوا سینه های منو گرفت با اون دستش شروع کرد مالوندن کونم خوشم اومده بود ولی مقاومت کردم گفت اشکان بیخیال بزار حال کنیم که شل شدم کیرم بلندشد وقتی فهمید دستشو برد تو شورتم کیرمو میمالید بعد دستشو برو لای پام دیگه داشتم از زمین کنده میشدم منم دستموبردم توشورتش یه کیر دراز و تقریبا نازک ولی طولش زیادبود اومدم بلندشم دستموگرفت نمیدونست هدفم چیه میخواست براش ساک بزنم نیمه بلندشدم شورتشو کشیدم پایین که دستشو ول کرد اولین بار بود میخواستم طعم کیروبچشم وقتی لبسش زدم واقعا لذت بردم کامل کردم تو دهنم با ولع میخوردم نگاهش کردم دیدم چشماشو بسته ۲دقیقه ای خوردم که دیدم بلندم کرد خوابوندمنو روزمین شلوارمو دراورد با دو دستش لپای کونمو باز کرد سر کیرشو اورد سر سوراخم و محکم فشار دادخیلی دردم اومد ولی گفتم الان تموم میسه بعد از اون منو برگردوند فرغونی کنه یه تف انداخت سرکیرش و دوباره نزدیکه سوراخم کرد ایندفعه اروم فشار اورد سرش رفت تو همون سرشو بازی بازی کرد احساس کردم که پاره شدم دیگه کامل رفته بود تو شروع کرد تلمبه زدن و اه و اه میکرد منم لذت میبردم ۳دیقه ای ابش اومد ریخت روشکمم بعدس افتاد روم به خودش اومد چند دیقه بعد و بلندشد یه نگاه بهم انداخت و خندید باهم رفتیم حموم اون روز انگاردنیاروبهم دادن تا ۴ سال پیش یامن میرفتم یزد مسافرت یااون میمومدتهران منم روزی ۳بار فقط براش ساک میزدم ببخشید اگه طولانی شد و ازحوصله خارج شد نوشته

Date: August 29, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.