خواهر من همخونه من

0 views
0%

خواهرم ۲ سال از من کوچیکتره پوستش سفید لاغر اندام ولی باسن نسبت به بدنش بزرگ کون خیلی سکسی از ۱۵ ۱۶ سالگی عاشق کونش بودم از هر فرصتی واسه دید زدن کونش استفاده میکردم همیشه به عشقش جق میزدم خودشم میدونست که عاشق کونشم کافی بود ۵ دیقه تو خونه تنها باشیم حرکاتش عوض میشد کاملا معلوم بود که خوشش میاد کلا خیلی بغلیه از اونایی که تا ببینی حس بغل کردنش بهت دست میده وقتی به بهونه ای دست به کونش میزدم یا از پشت بغلش میکردم خودشو کاملا میزد به اون راه هیج اعتراضی نمیکرد منم راحت میمالیدمشو باهاش حال میکردم بدون اینکه کوچکترین حرف سکسی بینمون ردو بدل بشه تا بغلش میکردم خودشو میسپرد به من دمر میخابوندمش بعد میخابیدم روش میمالیدم به کونش البته با لباس همیشه یه شاوار نخی تنش بود که قشنگ کونشو به نمایش میزاشت کاملا معلوم بود که چقد لذت میبره من شلوار و شورت خودمو میکشیدم پایین ولی به مال اون دست نمیزدم وقتی میمالیدم کونشو بالاتر میگرفت قشنگ کیرم میرفت لای کونش نزدیک که میشد آبم بیاد ولش میکردم میرفتم دسشویی بقیشو جق میزدم اینا همش ماله قبل دانشگاه بود به اینجا رسید که من رفتم خدمت و برگشتم منو خواهرم دوتایی باهم کنکور دادیم هر دومون یه جا قبول شدیم نتیجه این شد که یه جای کوچیک اجاره کردن که دوتا باهم بمونیم اینجا ۲ تا اتاق داره ظاهرا قرار بود هر کدوم یه اتاق بخوابیم ولی بقیه که رفتن من گفتم بهتره یه اتاق کامپیوترو اینا باشه یه اتاقم بخوابیم اونم گفت اره راست میگی خیلی وقت بود باهاش حال نکرده بودم هنوزم حتا یه کلمه حرف سکسی بینمون زده نشده بود ولی هردو میدونستیم برنامه چیه تخت نیووردیم فقط تشکا من بردم تشکارو کنار هم انداختم با این کار من صورتش سرخ شد دیگه وقت خواب بود یه شلوار کرم رنگ خیلی سکسی تتش بود بعد از اینکه رفت زیر پتو منم چراغو خاموش کردم رفتم سر جام پشتش به من بود رفتم زیر پتوش از پشت چسبیدم بهش همه جاشو دست کشیدم کمرش روناش سینه هاش صورتشو بوس میکردم بعد اروم حولش دادم که دمر بخوابه اونم درجا خوابید پتورو کامل انداختم اونور رفتم روش آروم آروم شروع کردم مالیدنو حال کردن دوست نداشتم زود تموم بشه هم عین ماساژ دادن کمرو پشتشو با دست مالش میدادم هم کیرمو میمالیدم به کون نرمش کونشو بالاتر گرفته بود خیلی داشت حال میکرد پاشدم لباسای خودمو کامل در اوردم لخت مادرزاد دوباره خوابیدم روش با سر کیرم سوراخ کونشو حس میکردم فشار میدادم همونجا بعد آروم بالشو از زیر صورتش کشیدم کمرشو گرفتم کونشو دادم بالا خودش فورا همکاری کرد بالشو دادم زیرش خوابید روش عجب چیزی شد صورتمو چسبوندم به کونش اینور اونورشو میبوسیدمو صورتمو میمالیدم بهش میخواستم سوراخ کونشو لیس بزنم ولی میترسیدم شلوارشو بکشم پاین ممکن بود دیگه واسه همیشه از این لذت محروم بشم کلمو کرده بودم لای کونش سوراخ کونشو از رو شلوار میبوسیدم اونم کاملا خودشو تسلیم کرده بود هر از گاهی نفس آه مانندی میکشید که نشونه لذت بود کم مونده بود آبم بیاد زود رفتم دستشویی طبق معمول تا خواستم جق بزنم زود آبم اومد انتظار داشتم وقتی برمیگردم جاشو درست کرده باشه خوابیده باشه ولی برگشتم دیدن همون حالتی که بود رو بالش دمره این یعنی سیر نشده حالا من لخت واستادم با کیر خوابیده یه کون درجه یک تو اون نور کم صحنه زیبایی بود دوباره رفتم روش همه جاشو ماساژ میدادم مخصوصا کونشو دو طرف کونشو لای کونشو با دست میمالیدم پایینتر از باسنش از شلوارش گرفتم ذره ذره آروم آروم کشیدم پاین خودش کمک کرد کونشو بالا داد که شلوار راحت بیاد پاین کیرم دوباره راست شده بود شلوارو کاملا از پاش در اوردم حالا موند شورت تو همون حالت یکم تماشا کردم خیلی زیبا بود شورتو آروم کشیدم پایین تو اون نور کم بدن سفیدش خیلی رویایی بود لپهای کونش از هم فاصله داشت دستامو گذاشتم روشون اروم شرو کردم مالیدن یه ذره لاشو باز کردم سوراخ خشگلش دیده شد صورتمو کردم لای کونش شرو کردم بوس کردنو لیس زدن سوراخش انقد این کارو کردم که صدای آهو اوهش در اومد حالا آماده بود بکنمش دوباره خوابیدم روش کیرمو چسبوندم به سوراخش خیلی گرم بود میمالیدم به سوراخش تف انداختم به سوراخش با کیرم مالیدم چند بار این کارو کردم تا هم سوارخش خیس خیس شد هم کیرم دستاشو گرفتم اووردم گذاشتم دو طرف کونش با دستای خودش لای کونشو باز کردم خودش فورا هم بیشتر لاشو باز کرد هم بیشتر کونشو اوورد بالا سر کیرمو چسبوندم به سوراخش آروم فشار دادم یه ذره که خواست بره کشیدم عقب دباره فشار دادم چند بار که عقب جولو کردم دیدم کم کم سر کیرم داره میره تو آروم فشار دادم تا سرش لیز خورد رفت توش یهو با صدای هوششش دستاشو کشید همون حالت خوابیدم روش صورتشو بوس کردم ذره ذره با عقب جولو کردن کیرم بیشتر رفت تو خواهرم فقط صدای آهو اوه میداد کم کم دیگه کیرم تا ته میرفت تو کونش چون تازه آبم اومده بود اینبار طول کشید دیگه راحت داشتم میکردمش در میووردم دباره تا ته میکردم توش وقتی آبم اومد همشو خالی کردم تو کونش آبه زیادی اومد بعد انقد خوابیدم روش تا کیرم کاملا خوابیدو خود به خود از تو کونش در اومد بعد بلند شدم رفتم دسشویی برگشتم دیدم لباس پوشیده خوابیده این شب اول بود الان ۲ ساله تقریبا هر شب میکنمش تو این مدت کم کم با هم حرف ردیمو خیلی چیزا حل شد عین زنو شوهر با هم زندگی میکنیم ولی تا حالا از کس نکردمش نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.