داستان ارسالی – ب خاطر ی توپ پلاستیکی دو پوسته کونمو از دست دادم

0 views
0%

ب خاطر ی توپ پلاستیکی دو پوسته کونمو از دست دادم
سلام.تو یکی از شهر های کوچک جنوبی کشور زندگی میکنیم ..ی روز طبق معمول تو کوچه توپ بازی میکردیم ک توپمون افتاد تو حیاط ی خونه هر چی در زدیم کسی درو باز نکرد همه بچه ها رفتن چون توپ مال من بود دو باره مشغول در زدن شدم وقتی مطمئن شدم کسی در و باز نمیکنه از دیوار رفتم بالا و پریدم تو حیاط دنیال توپ میگشتم ک چشمم افتاد به بند لباسی ک لباس پهن بود روش ی سوتین روش بو نظرمو جلب کرد رفتم طرفش دستش زدم بو کشیدم ناخوداگاه کیرم بلند شد و زیپ شلوارمو باز گردم درش اوردم سوتینو مالیدم بهش رفتم ی گوشه از حیاط شلوارمو دادم پایین و شروع کردم ب جق زدن با یوتین تو اوج لذت بودم ک احساس کردم یکی پشتم وایساده برگشتم دیدم ی مردی با چشم غره نگام میکنه داشتم سکته میزدم ک توگوشی اون مرد ب خودم اومدم ک میگفت داری چه غلطی میکنی تو همین حین ی اقای دیگه از در حال خونه اومد بیرون به اون یکی گفت بیارش تو تا حسابشو برسیم منم از ترس گریم گرفته بود با زور بردن تو منم التماس میکردم ک به کسی نگین من برا برداشتن توپم اومدم داخل خونه و اونا هم گوششون به این حرفها بدهکار نبود.یکیشون ک اسمش جواد بود گفت به شرطی ولت میکنیم ک برا ما ی کار بکنی گفتم هر کاری بگین میکنیم اون یکی گفت برا ما هم جق بزنی ..اون لحظه مکث کردم بعدش دیم دو تاشون همزمان شلوارشونو دادن پایئن و در اوردن دو تا کیر بزرگ و بلند افتاد بیرون البته مال جواد بلندتر و کلفتر از علی بود علی دستم گرفت گذاشت رو کیرش گفت بزن منم هرچی گفتم نه و غلط کردم از این حرفها گوش نکردن جواد رف بیرون از اتاق و علی شروع کرد ب حرف زدن منم جق میزدم واسش بعدش کن تف بزن بهش اول با دست و بعدش گقت با دهنت تف کن روش یواش یواش هر از گاهی کیرش میاورد جلوی دهنم مبمالید ب لبم منم داشت خوشم میومد دوباره شلوارمو کشید پاین کیرم شق شده بود اونم دست زد ب کیرم واسم جق زدن من برا اون اونم واسه من تو همین لحضه جواد اومد تو دیدم ی حوله پوشیده رفته بود حموم تا مارو دید حولشو انداخت کیر نیمه خابشو اورد جلو صورتم من بی اختیار دهنم وا شد رفت تو دهنم کیرش تقریبا ی 20سانی میشد ک نصفش کرده بود تو دهنم و داشت تلنبه میزد و علی هم از اونور داشت کونمو میمالید علی رفت ی وازلین اورد مالید ب کیرش و از پشت گزاشت لای پام عقب جلو مکرد چند بار تف همرا با وازلین زد ب کونم ک حسابی لیز شده بود از اونور هم با دستش برام جق میزد با ی دستش سوراخمو باز میکرد .جواد هم کیرش تو دهنم بود علی نوک کیرشو یواش کرد تو سوراخم ک درد خیلی زیادی داشت خودش زودی در اورد رفت اسپری بی حسی اورد زد ب سوراخم ی چند لحضه بعد دوباره شروع کرد کیرشو بکنه تو کونم یرشو گزاشت هل داد رفت تو درد داشت ولی قابل نحمل بود تا نصفه کرد درش میاورد جواد کیرشو از دهنم در اورد رفت جای علی علی اومد جلوم و جواد کیر کلفتشو یواش کرد تو کونم دردش کم شده بود و داشت تلنبه میزد تا ته میکرد توش و در میاورد نوبتی تا یک ساعت منو ب روشهای مختلف کردن ک تو نیم ساعت اول کیر جواد ک تو کونم بود و علی داشت برام جق میزد ابم اومد اخر کاری هم دوباره همچین برام جواد جق زد ک دوباره ابم اومد.. بعد از اون تا چند سال تکی یا جفتی منو میکردن ک بعد چند سال خونمون از تون شهر استان رفت جای دیگه..من اسمم محمد بود این خاطره مربوط ب دهه هفتاد بود اون موقع 15سالم بود..

Date: December 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.