دوست دخترمو کرد

0 بازدید
0%

سلام بکس شهوانی من حمیدم میخوام ماجرایی که درباره دوست دختر یا بهتر بگم زن آیندم اتفاق افتاده بگم چند وقت پیش 2تا از بچه های محل اومدن پیشم یکیشون با خنده گفت حمید نبودی کیوان الهه رو بزور کرد خبر نداشت قصده ازدواج داریم گفتم کی گفت 3روز پیش تو خونشون تعجب کردم گفتم رضا جدی میگی گفت منو احسان باهم دیدیم دنیا رو سرم خراب شد خیلی بده قبل از خودت زنتو کرده باشن آآروم آروم رفتم سمت خونه اومدم تو سایت شهوانی چندتا از داستانارو خوندم کیرم سیخ کرده بود واسم خیلی عجیب بود منی که قبلش حس انتقام داشتم حالا داشتم سکس اونارو تجسم میکردم گفتم زنگ بزنم الهه از اون بشنوم بعد از سلام و احوال پرسی گفتم الهه چرا صدات گرفته گفت هیچی گفتم ساک زدن بلد نبودی گفت چی گفتم فیلمتو با کیوان دیدم اشکال نداره من که میدونم بی تقصیریو کس و شعر گفتم کامل بگو قضیه رو شروع کرد صبح خواب بودم در زدن بلند شدم گفتم شاید مامانمه رفته خریدو برگشته داشتم با تاپو شلوارک کوتاه میرفتم درو باز کنم باز کردم درو دیدم کیوانه که اومده بره پیش احسان ولی اشتباهی در مارو زده کیوان یکی از لاشخورای محله و احسان یکی از دوستام که تو ساختمون الی ایناس چند لحظه نگام کرد که متوجه وضعم شدم سریع اومدم تو و درو بستم یادم اومد که مامان سره کاره یربع بعد دوباره درو زدن دزو که باز کردم کیوان مثله برق اومد تو و دهنمو گرفتو درو بست برد تو اتاق و شروع به مالیدنم کرد بدم میومد که بهم دست بزنه الی بزور میذاشت خود من بهش دست بزنم سکسم نداشتیم ولی جاره ای نبود تاپمو در اوردو سوتینمو پاره کرد الهه لاغره پستوناش سایز 60ولی کونش تپلتره یه مقدار خلاصه پستونامو خوردو کیرشو در اورد کیرش زیاد بزرگ نبود ولی کوچیکم نبود کیرشو مالید به سینه هامو گفت بخور گفت نخوری آبمو بزور میریزم تو دهنت ترسیدم یه ذره خوردم بدم اود اوغ زدم گفت شورتتو بکش پایین گفتم من دخترم گفت نترس پردت واسه بکنات کشیدم پایین کلشو گذاششت لای پام کسمو خورد منم کم کم داشتم حشر میشدم ولی بروی خودم نمیووردم که پررو نشه کیرشو مالید به کسم از ته دل آرزو داشتم این حرکتو تند تند انجام بده چون خیلی حال میداد کیوان دقیقه شادم کمتر مالیدو شروع کرد لبامو خوردن کارش عالی بود منم یذره کم بهش حال دادم پستونامم داشت میمالید پستوناش با کوچیک بودنش یدونس بعد منو خوابوندو کیرشو تف زد کون منم باز کردو گفت همینطوری نگه دار منم گوش کردم که یهو کیر داغشو تو کونم حس کردم خیلی درد داشت کیوانم دره گوشم میگفت کونت خیلی تنگه و جنده ی منی چندتا تلمبه زد گفت کسی که نمیاد خونه منم چون دوست داشتم ادام بده گفتم نه 2باره اومد رو کسم و داشت میخوردش خیلی حشر بودم کسمو خوردو کیرشو گزاش لای سینه هامو بزور سینه هامو بهم رسوند و شروع کرد به تلمبه زدن منم حال میکردم ولی ساکتو بی حرف فقط آه آه میکردم بعدش 2باره اومد رو کونم با خودم گفتم آلان 2بار کونمو پاره میکنه ولی دیدم کلشو گزاشت لای کونمو لیسید دیوونم کرده بود آب از کسم راه افتاده بود یزره لیسیدو 2باره کرد تو کونمو تلمببه زدو آ شو ریخت رو کمرم بعدش پاشد و گوشیشو در اوردو یه عکس ازم گرفت ولی قیافم معلوم نبود چون دستم روس بود بعدشم گفت بازم مزاحم این کون تنگت میشمو گشادت میکنمو رفت دوستان امیدوارم خوشتون اومده باشه اینم بگم الی میدونست که واسه شهوانی و بچه های خوبش این ماجرارو پرسیدم نوشته

Date: August 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.