زنونه پوشیدن زندگیم رو عوض کرد

0 views
0%

من سپیده هستم اسم زنونه 19سالمه ساکن تهران هستم من از 12 سالگی زنونه پوش شدم بیشتر لباس های خواهرمو می پوشیدم که اکثرا خیلی سکسی و ناز بود وقتي خونه تنها بودم سري لباس هاي خواهرمو ميپوشيدم ارايش ميكردم كه از خواهرم يادگرفتم و شرت سوتين هاي سكسي خواهرمو ميپوشيدم ناخون مصنويي ميزاشتم لاك ميزدم هم دست هم پا من عاشق ناخون لاكم لباس هاي مختلف خواهرمو مپوشيدم اون موقع چون كوچلو بودم همه لباس كفشا بهم ميخورد 16سالم شده بود يه روز مامانم خواهرم قرار شد برن كيش با دوستاشون منم چون جمع زنونه بود قرار شد بزارن خونه مادر بزرگم منم پايين بالا رفتم كه من نميرم تنها ميمونم كه ديدن حريف من نميشن گفتن تنها بمون ولي اگه شب ترسيدي زنگ نزني يا نگي ميخوام برم خونه ماماني منم چون ميدونستم كه اين حرف جدي نيست قبول كردم صبح ساعت ٧ مامانم اينا رفتن منم سري شروع كردم يه هفته تنها تو خونه سري رفتم حموم خودمو شستم اومد بيرون بدنم كم مو اون موقع اصلاً مو نداشت اومدم بيرون حوله خواهرمو پوشيده بودم رفتم ناخون چسب برداشتم هم دستم رو ناخون گزاشتم هم پامو رفتم يه لاك زرشكي به پام زدم يه لاك مشكي با يه فرنچ طلايي رو دستم خيلي ناز شده بود بعد پرتز سينه خواهرمو زدم به سينه هام كه بزرگتر شه يه ست شرت سوتين مشكي كه سوتين ابري بود شرتشم توري پوشيدم حوله رو در اوردم دمپايي هاي خواهرمو پوشيدم نشستم به ارايش كردن تموم شد خودمو ديدم خيلي ناز شده بودم بعد رفتم سره كمد لباسا يه تاپ كه تا نافم بود با يه دامن مشكي يه جوراب شلواري مشكي برداشتم پوشيدم يه كفش پاشنه ١٥ سانتي مشكي پوشيدم بعد گوشواره گردن بند از اين چيزا هم به خودم اويزون كردم ديدم ساعت شده ١ يكم رقصيدم من عاشق رقصم وقتيم كه لباس زنونه ميپوشم بايد برقصم ساعت شد ٢ زنگ زدم فست فود يه پيتزا سفارش دادم حالا يادم نبود كه اين بياد منو اينجوري ميبينه فست فود پايين خونه مون بود ١٠ دقيقه رسيد ايفون ديدم پسره صاحب رستوران درو زدم امد بالا تا منو ديد با اون لباس خشكش زد بيشتر واسه لباسم تعجب كرد تا خودم منم تشكر كردم پول دادم رفت بعد كه رفت يوهو يادم افتاد كه من لباس زنونه تنمه اينم ديد اگه به مامانم بگه بد بخت ميشم بعد تو دلم گفتم اي كاش يه چادر سرم ميكردم حداقل خلاصه غذا رو خوردم نشستم پا نت اين سايت اون سايت با اين سكس چت با اون سكس چت كه با يكي اشنا شدم كه الان زندگيمه بعد سكس چت باهم حرف زديم اون وب داد من وب دادم از هم خوشمون اومد خيلي اسرار كرد بيا از نزديك ببينمت من خيلي ازت خوشم اومده منم سكته ميكردم حتي بهش فك كنم از ساعت ٥تا٦ رو موخ من بود شمارمو گرفت زنگ زد يكم حرف زديم بعد گفت بيا نترس اگه ديدي مورد دارم زنگ بزن ١١٠ منم ترسيده بودم ولي دلم ميخواس يه با مثل يه دختر برم خونه دوس پسرم حال كنم سكس كنم مثل خواهرم اول فك كردم بياد اينجا باهم باشيم ترسيدم خونه رو ياد بگيره بياد ابرو ريزي بعد گفت من فرشته خونه دارم تنها زندگي ميكنم كجايي بيام دونبالت منم گفتم بياد سره خيابونمون ساعت ٨ قرار گذاشتم رفتم دوباره ارايش كردم غليظ تر يه بوسيج مشكي بستم مو ها بلند تر شه يه تاپ سفيد پوشيدم با يه شلوار جين يه كفش پاشنه ١٥ سانتي مشكي جلو باز پوشيدم بعد يه مانتو مشكي توري خواهرمو پوشيدم با يه روسري مشكي يكي از كيف هاي خواهرمو برداشتم يه مايو سكسي برداشتم چون بهمن گفت خونشون استخر داره حتماً مايو ببرم با كيف لوازم ارايش يه جفت دمپايي يه ست لباس سكسي خواهرمو با يه شرت پول كيليد موبايل عطر گذاشتم يه نگاه به خودم كردم فك كردم خواهرمو ديدم انقد شبيه اون شده بودمو ناز سكسي ساعت ٢٠ به ٨ زنگ زدم كجايي عشقم گفت تو نيايشم ٥ مين ديگه ميرسم پونك منم تا بيام از خونه بيرون برم سره خيابون ١٥ طول ميكشيد خلاصه داشتم سواره اسانسور ميشودم دلم ريخت كه خدا اگه يكي ببينه بشناسه به مامانم بگه تا رسيدم پايين مردم در حياط باز كردم اومدم بيرون تو كوچه راه ميرفتم تق تق كفشم در اومده بود تا رسيدم سره خيابون مردم زنده شدم دوباره پسر صاحب فست فود ديدم با اشاره سلام داد منم جواب با سر دادم موبايلم زنگ خورد فك كردم بهمن ولي مامانم بود سكته كردم هول شدم جواب دادم گفت كجايي چرا خونه رو جواب نميدي منم گفتم اومد بيرون برم خونه دوستم يه سر گفت ما رسيديم اينا يوهى بهمن اومد پشت خطم به مامانم گفتم رسيدم خونه زنگ ميزنم بعد قطع كردم جواب بهمن دادم گفت من سره خيابونم كجاي گفتم منم اينجام نميبنمت گفت يه 3 سفيده ديدمش اومد جلو پام سوار شدم گفت واقعاً پسري نه سلام نه چيزي گفتم اره بخدا گفت واقعا فك كردم سره كرم گزاشتي دختري خلاصه راه افتاد تو راه از خودش كارش پدر مادرش گفت ديدم خيلي ادم مهمي بهشم نميخورد كه عوضي باشه بعد گفت يه دوست دوختر داره كانادا چند وقت يه بار ميبنن همو يا اين ميره يا اون مياد كه ديگه يه جوري جمش كردم اسمشو جلو من نمياره انقد گفت تا رسيديم سره ترافيك ولنجك كه گفت شام چي ميخوري گفتم فرقي نميكنه گفت من ميخوام جوجه بگيرم با مشروب بخوريم منم قبول كردم دمه يه سوپر ماركت وايساد يكم خريد كرد رفتيم رسيدم جلو دره خونه دهنم باز موند يه خونه ويلايي بزرگ رفتيم تو سرايدار امد گفت پمپ استخر روشن كن تا اب تميز گرم شه رفتيم تو خونه مثل قصر بود گفت راحت باش لباساتو در بيار يكم ترسيدم منتو در اوردم رفتم كمكش تو اشپز خونه رو ميز جلو تلويزيون نشستيم يه تكيلا اورد بهمن باز كرد اولين پيك به سلامتي من خورد چند تا پيك خورديم من داغ شدم يوهو اهنگ اي جونم سامي بيگي گذاشت منم بشكن زدم خوش حال شدم چون خيلي دوس دارمش بهمن گفت بلدي برقصي منم سري بلند شدم رقصيدم يوهو گفت تو دوختري گفتم تو اين جوري فك كن بعد خودش بلند شد با من رقصيدن بقلم كرد دس به باسنم زد گفت اي جونم خنديدم هي از پوشت بقلم ميكرد التش بلند شده بود حس ميكردم اونم هي با سينه ها ور ميرفت كه اخر اهنگ دست زد به التم فهميد پسرم كه بعد گفت شيملي نشستيم يه پيك ريخت واسه من بعد گفت بيا بغلم رفتم بقلش پيكا رو زديم به هم گفت ميخوام مزه لبات باشه منم با شيتوني گفتم لبام خوردني نيست خورد پيك سري چسبيد به لبام منم زياد بلد نبودم ميخورد همين جوري بعد گفت پيك بخور بريم استخر منم خوردم اونم يه زيتون با انگشتش گذاشت دهنم منم انگشتشو گاز گرفتم بلند شديم بريم كه من گفتم كجا لباس عوض كنم برد منو تو اتاقش گفت عوض كن منم گفتم ميشه بري بيرون خنديد گفت ميخواد ببينه منم تاپم در اوردم بعد كفشامو كه شلوارمو در بيارم پام يه زره در گرفته بود يه اخ كوچولو گفتم گفت چي شد گفتم پام اومد جلو گفت ببينم نشستم رو تخت پامو دادم بالا پامو ماليد بعد گفت خيلي پات خوشگله پامو بوس كرد گفت بريم گفتم وايسا عوض كنم بيام گفت من ميرم دمپايي بيارم گفتم خودم دارم خنديد گفت تجهيز امدي رفت بيرون منم سري لوخت شدم مايو پوشيدم گوشواره باز كردم دمپايي پوشيدم امدم بيرون اتاق يوهو ديدم بهمن لخت ترسيدم كيرش ٢٠ سانت بود بعد گفت بريم رفتيم سمته استخر كه پايين خون ميشد از پله منو جلو انداخت از پشت با باسنم ور ميرفت منم تحريك شدم خيلي رسيديم پايين گفت بيا دوش بگيريم رفتيم ٢ تايي زيره دوش بهمن لبامو ميخورد منم بقلش كرده بودم مثل يه دوختر كه دسته منو گرفت گذاشت رو كيرش منم بازي ميكردم كه مايو منو در اورد من لخت جلوش بودم بعد دوش بست گفت بريم تو اب من جلو رفتم كه گفت وايسا برگشتم منو ديد گفت الان باور كردم ٥٠ پسري راس ميگفت من ارايش لباس بغير از ناخونام هيچ چيز دوخترونه ازم نميديدي او لحظه گفت ديگه سپيده مني اين اسم بهمن برام گذاشت بعد پريدم تو استخر اب بازي كرديم سرو كله هم زديم كه منو بقل كرد تو اب شروع كرديم به لب بازي گردن منو خورد من داشتم ميمردم ديگه از اب امديم بيرون رفتيم جكوزي اونجام سرو كله زديم بعد بهمن پا من گرفت چون من لب جكوزي نشسته بودم به كيرش ماليد منم خودم بازي ميكردم كه گفت من عاشق اينكارم منم گفتم دوست داري گفت عاشقتم بعد اومد بقل من نشست من دستمو گزاشتم رو كيرش بازي كردن ديگه عادي شد برام بعد خودم رفتم تو جكوزي جلو بهمن كيرشو گرفتم دو دستي شروع كردم به خوردن بهمن داش از حال ميرفت با دستش سره منو گرفت بلند كرد گفت بيا بشين رو پام شستم از پشت كمره منو ميخورد منم بيهوش داشتم ميشدم لا پام گذاشته بود كه گفت عشقم اجازه ميدي گفتم من در اختيارتم كه بلندم كرد برد دمه سكو اونور جكوزي منم تو بقلش لباشو ميخوردم تا رسيدم بعد نشست خودش من وايسادم گفت دولا شو با سوراخم بازي كرد خورد من صدام در امده بود ديگه ميگفتم اخخخخخ جونننننن جرم بده بهمن بهمن كيرشو اروم فشار داد كه جيغ زدم ايييييييييي اخخخخ نه بسه نمي خوام توروخدا بهمن ميگفت عشقم عادت ميكني منو دلداري ميداد اروم اروم تا ته رفت تو بعد به بهمن گفتم درش بيار گفت تا ته منم گفتم بسه گفت عشقم اروم باش اروم اروم عقب جلو ميكرد منم هر تلنبه اخ اوخ ميكردم اييي بهمن اروم كيرت خيلي كلفته بعد كه عادت مردم ميگفتم جوننن جرم بده من جنده توام اههههه بعد بهمن كيرشو در اورد منو بلند كرد گزاشت رو پاش كيرشو دوباره كرد تو من يه پامو داده بود بالا لبامو ميخورد نميزاشت حرف بزنم كه يوهو ابشو خالي كرد تو كونم كنم تو اب داغ از تو داغ شد بعد بي حال افتد همونجا بم گفت يه زه بازي كن من دراز بكشم منم گفتم مير دستشويي گفت نمي خواد بري بزار جزب شه منم تعجب كردم يه زره تو اب بودم كه بهمن گفت بريم بالا من امدم برون مايومو برداشتم دوش گرفتيم بهمن جدا گرفت رفتيم بالا من گفتم برم خودمو خوشك كنم امدم تو اتاق گشيمو ديدم مامانم زنگ زده بود زنگ زدم گفت چرا جواب نميدي كجاي گفتم خونه محمدم داشتيم بازي ميكرديم كه گفت ساعت ١٢ شب هنوز اونجايي گفتم محمد تنها مامانش اينا رفتن مهموني باباش گفته منو ميرسونه قطع كردم خودمو خوشك كردم دوباره ارايش كردم كه بهمن اومد تو اتاق گفتم ميشه يه اژانس بگيري كه گفت خودم مرسونمت يه ساعت ديگه بعدم هنوز كارم تموم نشده من گفتم مگه بازم ميتوني گفت اره منم گفتم بت نمياد خنديدم كه گفت اينكه ديدي دست گرمي بود گفت حاضر شو بيا منم ارايشمو تموم كردم ست سكسي خواهرمو پوشيدم جوراب سوتين چرمي شرت دوباره كفشامو پوشيدم اومدم بيرون كه بهمن گفت قربون صدا پات برم واسه منو خودش يه ابجو خنك اورد خورديم قليونم گذاشته بود داشتيم ابجو ميخورديم جلو تلويزيون قليون مكشيدم كه يوهو زد كانال پورنو زنه داشت ساك ميزد يوهو گفت يه با دوس دارم همينجوري كه نشستم يكي اينجوري برام ساك بزنه منم گفتم مگه من مردم كيرش خوابيده بود لخت بود شروع كردم به خوردن بهمن دوباره سره حال اومد زبونش باز شد اره بخور كير بخور كوني ميخوام امشب حاملت كنم بخور جنده خانوم كه كيرشو تو دستم گرفتم با ناخونم باهاش بازي كردم يوهو دستا منو گرفت كرد تو دهنش ناخونامو ميك ميزد بعد بلند شد سرمو گرفت لبامو خورد منم با كيرش بازي ميكردم همين حالت رفتيم تا اتاق خواب جلو در اتاق گفت ميخوام مثل فيلم سكسي باهات حال كنم منم حولش دادم رو تخت رفتم جلوش با خودم ور رفتن كونمو سمتش ميگرفتم تكون ميدادم ميگفتم منو بايد بكني اومد سمتم موهامو كشيد برد سمت تخت مثل وحشي ها لبامو ميخورد بد مو خابوند با سوراخم ور ميرفت دولمو فشار ميداد باهاش بازي ميكرد از رو شرت بعد شرتمو خودم در اوردم سري حمله كردم به كيرش يه ليس زدم سرشو كردم تو دهنم ميك ميزدم با يه دستم با ناخونم تخمشو ميماليدم هي ميخوردم تف ميكردم مگفتم جون اون هي اخخخ ميكشيد بعد با يه دستم كونمو ماليدم واسه بهمن ساك ميزدم يوهو بهمن گفت بشين روش من سري پاشدم نشستم رو كيرش يه تو كردم رو دستم ماليدم به سوراخم كيرشو كردم تو اخخخخخخخخخ ايييييييي تا ته رفت تو خودم تكون ميدادم كونمو با يه دستم دولمو ميماليدم اخخخخخ اههههههخ دوباره بلند شدم كير بهمن كردم دهنم ساك زدم تا ته ميكردم دهنم در ميوردم دوباره كردم تو كونم كونمو قر ميدادم بايه دستم پاشنه كفشمو گرفتم بتونم پاشم بشينم اخخخخخخ اهههه بهمن دستش رو كمرم بود ميماليد كونمو باز ميكرد كيرش در ميرفت دوباره ميكردم خودم تو دوباره بلند شدم ساك زدم واش يوهو گفت خيلي حشري گفتم اره كير ميخوام بلندم كرد خودش خوابيده بود منو پشت به خودش نشند كيرشو كردم توم دوباره اخخخخخخخخ اهههههه داغ شده بود سوراخم اين سري خود بهمن تلنبه ميزد منم با دولم ور ميرفتم جيغ ميزدم بهمن از پشت سوتينمو باز كرد با سينه هام شروع كرد ور رفتن كه كبود شد بد به بقل خوابوند يه پامو داد بالا تلنبه ميزد منم ميزدم به باسنم بهمن هي كيرشو در ميورد ميكرد تو بعد من دوباره پاشدم ساك زدم ليس مزدم خيلي خوشمزس كيره عشقم تا ته ميكردم دهنم بعد بهمن گفت قنبل كن منم كردم كيرشو كرد تو من ميگفتم من جنده توام بايد منو بكني با دولم ور ميرفتم اونم تلنبه ميزد بعد يه ٥ دقيقه خسته شد گفت بيا ساك بزن پريدم رو كيرش ميخوردم با دستام ميماليدم سرشو ميك ميدم يوهو بهمن سرمو گرفت ابشو خالي كرد دهنم بعد كيرشو در اورد گفت ببخشيد دسته خودم نبود منم دهنمو باز كردم اب كيرشو نشن دادم امد دستمال بده قورت دادم خيلي خوش مزه بود بعد يه كم دراز كشيدم پيش هم ازم تشكر كرد لبا همو خورديم يوهو ديدم ساعت ١ گفتم ديره گفت حاضر شو ميرسنمت من مانتو شلوار همون جوري پوشيدم لوازمامو جم كردم امدم سوار ماشين بهمن شدم بعد بهمن اومد تو راه راجب خوانوادم گفتم گفت ميخوام ببينم مامانتو منم گفتم واسه چي گفت ميخوام سپيده دوخترشو خواستگاري كنم رسيدم جلو دره خونه لبامو بوسيد از هم جدا شديم امدم بالا لباسا در اوردم لباس خواب خواهرمو پوشيدم دباره تا صبح با تلفون با بهمن حرف زدم الان ٣ سال باهميم خوانوادم همه چيو ميدونن از ماه ديگه ميرم پيش بهمن زندگي كنم بهمن شوهره منه مرسي كه وقت گذاشتين داستان منو خوندين داستان پسره صاحب فست فودم كه فردا اون شب اتفاق افتادم ميگم نوشته سپيده ارسلان

Date: June 13, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.