سکس با زنم در آستانه طلاق

0 views
0%

سکس منو زنم که در حال طلاقه متن خاطره داستان که میخوام براتون بنویسم مربوط میشه به جریان خودم و زنم که در حال طلاق دادنش بودم اون خونه باباشه و از هم جدا زندگی میکنیم و در مراحل طلاق هستیم اسم من نیما و اسم زنم سوگند هستش داستان از جایی شروع شد که بهش اس دادم گفتم من امشب خونه تنهام میای پیشم که مثل قدیما ی شب تو بغل هم باشیم اونم بعد از کلی منو من کردن قبول کرد قرار شد ساعت هشت شب برم دنبالش ساعت هفت و نیم بود حرکت کردم رفتم دنبالش تو راه پیام دادم من سر کوچتونم اونم از خونه زد بیرون و اومد تو راه که داشت میومد سمت ماشین وقتی دیدمش حشر تو چشام موج میزد تا سوار ماشین شد همین ک سوار شد کیرم بلند شد اینم بگم کیرم زیاد بزرگ نیست حدود ۱۷سانته و قطر کلفتیش ۳ ۵ هست خلاصه تا نشست تو ماشین سر شوخی رو باز کردم حرفای سکسی رو شروع کردم تو دلم گفتم الان میگه پیادم کن ولی تا نگاش کردم دیدم چشاش خمار شده بدجور حشریه ولی چیزی نمیگفت ی دفعه دیدم دستشو گذاشت رو کیرم گفت چرا بلند شده گفتم خب تو رو دیده گفتم الان بقیه ماشینا میبینن دستت رو کیرم ولی اون توجهی نکرد و بهم گفت زیپتو باز کن ببینم کیرت چطور شده چند وقته ندیدمش ک منم از خدا خواسته زیپمو باز کردم کیرمو شروع کرد به مالیدن که دیدم داره به پشت سر و جلو نگاه میکنه بهم گفت ماشین اطرافمون نیست گفتم ن ی دفعه خودش انداخت رو کیرم و کیرمو کرد تو دهنشو شروع کرد به خوردن ک بهش گفتم دیونه ی ماشین نزدیک شد ک سرشو اورد بالا و نشست سرجاش دیگه تحمل نداشتم و لحظه شماری میکردم برسیم خونه و کسو و کونشو جر بدم رسیدیم دم خونه گفتم برو زیر صندلی ببینم کسی دم در نباشه ک از شانس بد من دوتا همسایه ها دم در بودن و نشد بریم داخل برگشتم و رفتیم پارک محله زدم کنار و منتظر شدم که هوا تاریکتر بشه ولی سوگند بدتر از من حشرش بالا زده بود بهم گفت حواست به دور و بر باشه میخوام ساک بزنم برات گفتم باشه دوباره کیرمو کرد تو دهنشو مثل قحطی زده ها شروع کرد به ساک زدن سر کیرمو مک میزد ک تو دلم خالی میشد ولی هر کار میکردم دیگه ساک نزنه ول کن کیرم نبود منم دستمو بردم تو شلوارشو شروع کردم چوچولشو بمالم که دیدم دیونه شد دیگه شروع کرد اخ و اوخ کردن و میگفت بمالم التماس میکرد بمالم کسمو بمال منم خیلی مالیدم براش ک کسش بدجور خیس شده بود انگشتمو کردم تو کسش و دراوردم و بردم دم دهنش دیدم با ولع انگشتمو میخوره میگه چه خوشمزس گفتم اب خودته و اونم انگشتمو میخورد گفتم پاشو تا بریم راه افتادیم سمت خونه دیدم کسی نیست درو باز کردم رفتیم داخل تا رفتیم داخل گفت بریم حموم گفتم بریم گفت من میرم ی کم کسم پشم داره میزنم تا بیای گفتم باشه وقتی رفتم دیدم پشما کسشو زده و دوش گرفته من ی دوش گرفتم و اون رفت بیرون و منم پشمامو زده رفتم بیرون تا رفتم دیدم با ی لباس سکسی مثل تو فیلم سوپرا جلوم وایساده لباسه ی تیکه بود جوری که فقط کسو و کونش معلوم بود و بقیش تور بود تا دیدمش بغلش کردم رفتیم تو اتاق گفتم فیلم سوپر بذارم گفت بذار منم تلویزیون رو روشن کردم و زدم رو فلش و شروع کردیم به دیدن که دیدم برگشت سمت من و شروع کرد سینه هامو لیس زدن منو بزور کشید رو خودشو لبامو شروع کرد به خوردن و دوباره افتاد رو کیرمو شروع کرد به ساک زدن خیلی خوب ساک میزد بعد رفت و تخمامو کرد تو دهنشو شروع کرد خوردن بعد پاشدم سینه هاشو شروع کردم به مالیدن که دیدم صدای ناله هاش بلند شد اه اه اه اه بخورشون نیما سینه هامو بخور که شروع کردم به خوردن سینه هاش حشرش زده بود بالا تا حالا اینجور ندیده بودمش اروم رفتم سراغ چوچولش و کردمش تو دهنمو شروع کردم چوچولشو مک زدن که اه اه اه کردنش به جیغ تبدیل شده بود میگفت بسه دیگه بکنم نیما بهش گفتم اول از جلو بکنمت یا عقب گفت اول بدون کاندوم از عقب بکنم ژل با خودش اورده بود ی کم ژل زدم دم کونش و انگشتمو اروم کردم تو کونش نمیرفت تو ولی اروم اروم جا دادم تو کونش که صداش دراومد گفت چندتا انگشته گفتم یکی بعد دوتا انگشتمو جفت کردم و دوباره کردم تو کونش اینبار راحت تر رفت توش گفتم چطوره گفت بسه راهش باز شد کیرتو بکن توش ی کم ژل زدم سر کیرم و سر کیرمو گذاشتم دم کونشو اروم هل دادم تو اول نمیرفت خودش تو دو طرف قمبل کونشو باز کرد و منم با ی فشار سرشو جا دادم تو کونش ی جیغ زد و گفت وحشی اروم که منم بقیشو یواش یواش دادم تو تا ته رفت تو کونش ی چند بار اروم عقب و جلو کردم دیدم راهش باز شده و سوگندم ول کن م نیست و میگه بکن منم شروع کردم به تلمبه زدن که صدای اخ و اوخش تموم فضا رو پر کرد ی دفعه دیدم میگه بسه تو رو خدا بسه دارم ارضا میشم ک ی دفعه به خودش لرزید و ارضا شد گفت بیا دیگه نوبت کسم کاندوم بذار بیا منم کاندومو گذاشتم سر کیرمو پاهاشو گذاشتم رو شونه هام و گذاشتم تو کسش ک دیدم چقد کسش تنگ شده شروع کردم به تلمبه زدن دیدم داره لبشو گاز میگیره و جیغ جیغ میکنه که دردم میاد بسمه کسم جر خورد نیما از کس نکنم بیا دوباره از کون بکنم تو رو خدا نمیتونم تحمل کنم منم کاندومو از سر کیرم دراوردم گفتم ببعی شو اونم ببعی شد برام دوباره ژلو زدم سر کیرمو هل دادم تو کونش و شروع کردم به تلمبه زدن دیگه شروع کرده بود به گوزیدن میگفت تو روخدا بسمه دوباره دارم میشم ابت کی میاد منم گفتم تحمل کن داره میاد کجا بریزم ش گفت بریزش تو کونم چند تا تلمبه محکم زدم و ابمو با فشار ریختم تو کونش که دیدم دوباره لرزیدو ولو شد رو تخت منم افتادم روش واقعا سکس عالی بود امیدوارم لذت برده باشین نوشته

Date: September 9, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.