سکس با زن بیوه وحشی

0 views
0%

سلام این سکسی که براتون تعریف میکنم بر میگرده به ۱ ماه پیش من ۳۰ سال سنمه و خیلی سکس داشتم تا الان دونه دونشو دوست دارم براتون تعریف کنم این سکسم از اونجایی شروع شد که با ماشین داشتم تو خیابون میچرخیدم ساعتم ۲ ظهر بود یهو دیدم یه خانم با شن متوسط اومد کنار خیابون منم بی هوا زدم رو ترمز و جلوش وایسادم اونم گفت مستقیمو سوار شد ماشینمم ۲۰۶ هست یعنی اینکه کسی که سوار میشه میدونه که طرف مسافرکش نیست نشستو یکم حرف زدیمو فهمیدم که با دختر ۲۰ سالش زندگی میکنه و شوهرش فوت کرده اولش باورم نشد چون الانیا دیگه خیلی دروغ میگن تا اینکه بعدا فهمیدم درست میگه سنشم ۴۴ سالش بود هیکلشم متوسط بود با قد ۱۶۵ اسمشم فرشته بود باهم حرف زدیمو تا رسوندمش شمارشو گرفتمو شب تو نت باهم خیلی صحبت کردیم و خیلی با هم راحت شدیم تا اینکه ۴ روز بعدش گفت امروز دخترم میره خونه دوستش میمونه و تو شب بیا پیشم منم سری رفتم حمومو تیپو زدمو راه اوفتادم به سمت خونش ولی دل تو دلم نبود خیلی استرس داشتم چون اولا تا حالا با همچین سنی رابطه نداشتم و اینکه باید میرفتم خونه طرف آدم به هر حال نمیدونه چی پیش میاد خلاصه رسیدم دمه خونشو خونشم تو یه مجتمع ۱۰ طبقه بود واحداشم خیلی زیاد بود خیالم یکم راحت شد چون دیگه اونجا هرکی به هرکی بود سوار آسانسور شدمو طبقه ۹ پیاده شدم رفتم جلو در خونش زنگو زدم درو باز کرد دیدم دیدم یه تاپ توریه مشکی با موهای بلند بلوند لَخت با یه دامن کوتاه جذب با جوراب شیشه ای بلند مشکی پوشیده با یه تبسومی گفت بفرما منم با خجالت سرمو انداختم پایینو اومد تو نشستم رو کاناپه نرسیده به من گفت شراب یا ویسکی منم گفتم شراب سری آوردو ریخت با خودم گفتم این از من تو کفتره البته قبل اینکه بیام از یکی از دوستام پرسیدم که سکس با سن بالا حال میده یا نه گفت تو فقط برو مفهمی خلاصه شرابو میخوردیمو حرف میزدیم که تموم شد گفت باز میخوری گفتم من اوکیم گفت دوست دای بریم بخوابیم گفتم بریم دستمو گرفتو برد به سمت اتاقش رفتیم تو اتاق یهو پشته منو کرد به تختو محکم حلم داد رو تخت اومد رو شیکمم نشستو انگشت اشارشو کرد تو دهنمو هی مالید به صورتم بد اومد رومو شروع کرد لب گرفتن انقد محکم لبامو میخرد دیگه داشت دردم میگرفت نباید کم میاوردم که منم شروع کردم محکم لب گرفتن که دردش اومدو آه کشید یدونه کوبید تو صورتمو گفت دهنتو سرویس میکنم اومد رو گوشمو زبونشو تا ته میکرد تو سوراخ گوشمو خیسه خیسش کرد بد اومد رو گردنم شروع کرد گاز گرفتن که حلش دادم گفتم تابلو میشه سری پیرنمو دراورد شروع کرد به خوردن سینه هام من تازه داشت خوشم میومد چون گوشو گردن منو حشری نمیکنه و وقتی این سینه هامو گاز میگرفتو میمکید داشتم روانی میشدم محکم موهاشو میکشیدم اینم بدترش میکرد هی تف میکرد مک میزد گاز میگرفت با دستاش کمربندمو باز کرد دکمه هاشو باز کرد وحشیانه شلوارمو دراورد سری کیرمو کرد تو دهنش تا ته میکرد تو دهنش نگه میداشت در میاورد توف میکرد روش تن تن میوخورد دوباره تا ته میکرد تو دهنش دامنشو دراورد شرت نداشت کسشو گذاشت رو صورتمو سرمو میگرفت محکم کسشو میمالید به دهنم عملا اون همه کار داشت انجام میداد من کپ کرده بودم یهو برگشت کیرمو خیس کرد نشست روم دستامو گرفتو شرو کرد به بالا پایین کردن با صدایه بلندم آخ آخ میکردو تن تن نفس نفس میزد عقب جلو میکرد میچرخوند بالا پایین میکرد هی محکم میزد تو گوشم هی بیضه هامو میگرفت فشار میداد چنگ مینداخت بدنمو انگار پورن استار بود بلندم کرد نشستم بقل تخت نشست روم گردنمو گرفتو شرو کرد بالا پایین شدن خیلی وحشی بود پاشد سگی رو لبه تخت نشستو من وایسادم رو زمین کمرشو گرفتمو شرو کردم به تلمه زدن ۱۰ تا تلمه بیشتر نزدم که آبم داشت میومد هلش دادم رو تخت چرخید رو به من منم آبمو ریختم رو جوراباش یهو افتاد منم داشتم میمردم از خستگی کنارش دراز کشیدم بهش گفتم تو که ارضا نشدی گفت ۲ بار وسطش شدم دیگه خیالم راحت شدو رفتم حموم بدشم لباسامو پوشیدمو با بدن درد خیلی زیاد خداحافظی کردمو رفتم ولی واقعا سکس خیلی خوبی بود نوشته

Date: July 10, 2019

One thought on “سکس با زن بیوه وحشی

Leave a Reply

Your email address will not be published.