سکس با پرستار

0 views
0%

سلام من اسمم امیر ۳۸ سالمه و الان ۵ساله که مجرد شدم و تو بیمارستانهای مختلف بعنوان پرایوت خصوصی بیمار کار میکنم قدم بلنده و تعریف از خودم نباشه خوشتیپ هستم داستان برمیگرده به آبانماه امسال ۹۵ بعنوان پرایوت واسه یک بیمار رفتم بیمارستان میلاد بعد از اینکه از اورژانس منتقل شد به بخش من کارم تموم شد و برگشتم چون اونجا همراه نمیزارن بعد ی هفته بود که خونواده بیمار تماس گرفتن و گفتن مریضمون منتقل شده به بخش پست سی سی یو ازم خواهش کردن که برم اونجا و واسه بیمار ی اتاق خصوصی بگیرم و زو سرش بمونم سریع رفتم و کاراشو انجام دادم که یکی از خانما که اونجا بود گفت پسرشی گفتم نه من پرستارشم گفت چقد مهربون خوش بحال مریض گفتم من با همه اخلاقم اینطوریه و اصولا کم ناراحت میشم و اکثر اوقات خنده میکنم ی خنده ریزی کرد و وقتی خواست بره خودشو بهم زد و رفت اوففففف چه بدنی داشت دلم بدجور لرزید و گفتم چه فایده اینجا که نمیشه کاری کرد خلاصه رفتم اتاق خصوصی رو ردیف کردم و باید منتظر میشدم که یکی از پرسنل آقا میومد کمک بیمارم هم دستشویی بهش فشار آورده بود و به پرستار جیگر که البته کمک بهیار بود گفتم که کمک کنه با تخت بیمار رو بردیم طرف اتاق خصوصی اون از جلو گرفته بود و منم داشتم هل میدادم از راهرو که رسیدیم سمت اتاق در رو باز کرد و تخت رو بردیم داخل و باید اون یکی تخت رو میاوردیم بیرون که اومد از کنارم رد شه شیطنتم گل کرد و دستمو گذاشتم رو کیرم که بدجور سفت شده بود خودمو زدم به کوچه علی چپ تا اومد از کنارم رد شه سریع تاب خوردم و طوری که کیرم به باسن نازش هورد ی لحظه مکس کوچولو کرد و رد شد که سریع دستمو به کون تپلش زدم و رفت تا وقت خواب حداقل ده بار رفتم و ازش دستکش گرفتم و اونم گفت باشه بعد ساعت ۱۲ واست ی بسته تک میزنم میارم تو اتاق که کسی نبینه منم که منظورشو فهمیدم از خدا خواسته داشتم برنامه ریزی میکردم چیکار کنم که سریع پریدم لامپا رو کلا خاموش کردم و در دستشویی وحموم رو تا آخر باز کردم و رفتم داخل که حدود نیم ساعت طول کشید که دیدم دستگیره در اتاق آروم باز شد و اومد داخل و در رو بست سریع از داخل حموم و دستشویی ی سرفه ریز کردم که اینجام و اونم بدون معطلی اومد داخل و سریع در رو بستم و از داخل قفل رو زدم مثل دیوونه ها به هم چسبیدیم اینقد داغ شده بود کع حرارتشو کاملا حش میکردم دستمو گزاشتم رو کوسش و شروع به مالیدن کردم که اونم سریع زیپ شلوارمو کشید پایینو منم کمربندمو باز کردم مثل دیوونه ها سریع کیرمو کرد تو دهنشو شروع کرد به ساک زدن اوووووف چقد حال میداد که گفتم عزیز وقت کمه بلند شو اونم زود لباسشو در آورد و منم شلوارشو کشیدم پایین ی شرت زرد پاش بود که خیس خیس شده بود معطل نکردم و شرتشو کشیدم پایین و کیرمو آروم گذاشتم رو کوسش ی ذره بازی دادم که دیدم داره میلرزه بدنش سریع برش گردوندم و دستاشو گذاشتم رو سنگ روشویی و خمش کردم واااااای عجب کون سفید و تپلی دستمو گذاشتم رو کوس خیسش و با آب کوسش دم کونشو خیس کردم که گفت فقط آروم دردم میاد گفتم باشه ولی این کیر کلفت من مگه آروم حالیش میشه گذاشتم رو سوراخ کونشو آروم بازی دادم و ی ذره هل دادم داخل دوباره بازی بازی و ی ذره دیگه که دیدم خیلی داره درد میکشه دوباره شروع کردم با کوسش بازی کردن و آروم آروم تلمبه زدن رو شروع کردم بعد ۷ یا ۸ بار تلمبه اینقد کیرم داغ شده بود که تحملشو نداشتم و گفتم داره میاد که سریع خودشو کشید کنار و زانو زد که دیدم دولپی کیرمو کرد تو دهنشو شروع کرد ساک زدن منم ی فشار دادم و کیرمو کردم تو دهنش که با آنچنان ولع خاصی آبمو قورت داد که حتی ی ذره از آبم هم هدر نره و دور کیرمو با زبونش لیسید و بلند شد منم لبامو گذاشتم رو لبشو ی لب محکم گرفتم و سریع خودمونو مرتب کردیم نوشته

Date: September 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.