عروسی رفتن بدون شوهرم

0 views
0%

سلام من نسرینم ۳۸ سالمه یبار شوهرم ماموریت رفته بود شهرستان همزمان بانبودنش عروسی دخترهمسایمون بود مامانم اومد پیش پسرم که توی دست وبال من نباشه غروب حسابی بخودم رسیدم ولباس شب پوشیدم روشم مانتو پوشیدم روی مانتو هم چادر شالمم خیلی جلو کشیده بودم زنگ زدم آژانس اومد رفتیم سالن به آژانسیه گفتم ساعت ده همینجاباش پسر جوون وجذابی بود خیلی ازآینه نگاه میکرد اما چیزی واسه دید زدن پیدا نمیکرد رفتم عروسی وجاتون خالی خیلی خوش گذشت ساعت ده عروسی تموم شد همونجوری که اومدم لباس پوشیدم رفتم سوارماشین شدم بعدازسلام وعلیک نمیدونم چی شد که شهوتم زدبالا داغ شده بودم به پسره گفتم میشه یه ساعت منو ببری شهر روبگردم گفت چشم یخرده که رفتیم سر حرفو بازکرد وسوال جواب کردن ازچشماش شهوت میبارید چادرم ول شده بود منم دگمه های بالای مانتومو بازکردم قشنگ گردن وسروسینه هام پیدا بود انداخت توی یه خیابون خلوت گفت بیا جلو بشین منم رفتم جلو نشستم یهو یه دستشو گذاشت رویه سینم یه دستشم رونمو میماله لباشو اورد جلو لبمو یه بوس ریز کرد انصافا داغ کرده بودم منم دستمو ازروی شلوارش به کیرش زدم خیلی سفت وکلفت بود دلم واسه کیرش قنج میرفت پسره گفت خونه مجردی دارم میای منم که حسابی داغ کرده بودم قبول کردم حدود یربع راه بود تاخونش توی اون یربع یامن داشتم کیرشو میمالیدم یا اون داشت رونامو میمالید رسیدیم خونش آپارتمان بود شانسمون کسی باما سوارآسانسور نشد وگرنه آبروریزی میشد رسیدیم در واحدشو بازکرد رفتیم تو چادرو مانتو وشالمو دراوردم با لباس شبه خیلی سکسی شده بودم پسره اسمش پیمان بود گفت یکم برقص برام آهنگ گذاشت منم شروع کردم رقصیدن حسابی با رقصیدن ازش دلبری میکردم بلند شد اومد بغلم کرد لب تو لب شدیم وحشتناک من که شورتم خیسه خیس شده بود بعدش لختم کرد خودشم لخت شد یخرده کسمو خورد منم کیرشو خوردم منو خابوند اومد روم سرکیرشو به دم کسم میمالید وسسنه هامو میخورد من حشتری تر میشدم هرچی اصراروالتماسش میکردم فشاربده بره تو کسم فشارنمیداد همونجا با درش وچوچوله هام سرکیرشو بازی میداد دیگه طاقتم سراومد گفتم پیمان خواهش میکنم بکن منو کیرمیخام کیرتوبکن توکسم ایناروباحالت التماس میگفم بهش کیرشو گذاشت دم کسم آروم آروم فشارداد تا تهش کرد توی کسم داشتم میمردم اومد لب بازی وآروم آروم کیرشو توکسم عقب جلو میکرد جفتمون ناله میکردیم وقتی داشت سینه هامو میک میزد کیرشو آروم آروم تو کسم عقب جلو میکرد منم ناله میکردم وآب میدادم تا اینکه چندتا فشارمحکم توکسم داد وکیرشو کشید بیرون آبشو پاشید روی سینه هاو گردنم تاحالا اینجوری ارضا نشده بودم خشکم زده بود ماتم برده بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.